מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאגרת חוב שתנפיק אבנר חיפושי נפט בסך של עד 862 מיליון ש"ח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עידו אסייג
25/12/2016

בהמשך לדוח דירוג מיום 13.12.2016, מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאגרת חוב שתנפיק אבנר חיפושי נפט ש.מ. (להלן: "השותפות") בסך של עד 862 מ' ₪ ע.נ.  (להלן: "סדרה א')  וזאת חלף סכום של 766 מ' ₪ ע.נ.  שדורג קודם לכן. הרחבת היקף הגיוס, ככול שתתבצע, תשמש את השותפות להגדלת נזילותה. למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח דירוג מיום 13.12.2016 .


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.