לאומי >> נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור מתון בכלכלה העולמית

בארה"ב, קצב צמיחת התוצר ברבעון השלישי היה גבוה מההערכות המוקדמות ועודכן כלפי מעלה ל- 3.5% בחישוב שנתי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

חנוך פרנקוביץ
26/12/2016

עיקרי ההמלצות
 • נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור מתון בכלכלה העולמית. במקביל, חלה עליה הדרגתית בסביבת האינפלציה במשקים מרכזיים. מגמות אלו, ככל שימשכו, יתמכו במעבר ההדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות. לתהליכים אלו השלכות רחבות גם על הכלכלה הישראלית. עליה בסביבת הריבית עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים. 

 • לאחרונה המלצנו להאריך מעט את מח"מ ההשקעה באפיק האג"חי, הן באפיק הממשלתי בישראל והן באפיק הקונצרני בחו"ל, לאור השיפור שחל ברמת התמחור באפיקים אלו, והאפשרות להגדלת התשואה השוטפת בתיק ההשקעות. גם לאחר הארכה זו, המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר. זאת, על רקע ההערכה שסביבת הריביות העולמית והמקומית תוסיף לעלות בשנים הקרובות.

 • באפיק הממשלתי, המלצנו לאחרונה על מתן עדיפות קלה לאגרות החוב השקליות על פני אלו הצמודות. זאת, בשל ההערכה שעיקר העליה שחלה באינפלציה הצפויה בישראל כפי שהיא נגזרת משוק ההון נובעת מגורמי שוק (שינויים על פני העקומים בארה"ב) ולא משינוי בסביבת האינפלציה המקומית. בחודשים הקרובים מדדי המחירים לצרכן בישראל צפויים להמשיך ולהיות נמוכים, ועשויים לתמוך באפיק השקלי.

 • בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה. 

 • אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. בטווח הארוך, שינויים מהותיים במדיניות הפיסקאלית בארה"ב עשויים להביא לשיפור ברווחיות הפירמות, ולצד זאת עלולים להיות מלווים בהתפתחות גורמי סיכון לכלכלה העולמית (קיטון בסחר העולמי, גידול נוסף בחוב הממשלתי, עלייה בסביבת האינפלציה, סיכוני מטבע ועוד). לאור רמת התמחור הגבוהה בשאר אפיקי ההשקעה, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. אנו ממשיכים לתת עדיפות לענפי הטכנולוגיה, הפיננסים, התעשייה והתחבורה. אם כי בטווח הקצר יתכן תיקון מסויים לעליות החדות שנרשמו לאחרונה בענפים אלו.

 • קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק. 
התפתחויות בשווקים

תמונת המאקרו הגלובלית הכללית הוסיפה להיות חיובית בשבוע החולף. בארה"ב, קצב צמיחת התוצר ברבעון השלישי היה גבוה מההערכות המוקדמות ועודכן כלפי מעלה ל- 3.5% בחישוב שנתי. זאת, בעיקר בהשפעת עדכון כלפי מעלה של רכיבי הצריכה הפרטית וההשקעות במגזר העסקי. האינפלציה ל- 12 החודשים האחרונים המשיכה לטפס במתינות בחודש נובמבר והיא עומדת כעת על 1.7%. מכירות הבתים הקיימים בחודש נובמבר היו גבוהים מהצפי ועומדים ברמת שיא מאז משבר הנדל"ן של 2008. בגוש האירו, נתון בטחון הצרכנים לחודש דצמבר היה גבוה מההערכות המוקדמות וכן נרשמה עלייה מתונה באינפלציית הליבה. בישראל, פרסם השבוע בנק ישראל את המדד המשולב למצב המשק לחודש נובמבר שעלה ב- 0.3%, קצב גבוה ביחס לחודשים האחרונים. זאת, על רקע עלייה שנרשמה בייצוא הסחורות בחודש זה (אם כי נתוני המגמה של השנה האחרונה עדיין מצביעים על חולשה מתמשכת בייצוא הסחורות). במקביל, עודכנו במעט כלפי מעלה נתוני המדד המשולב של החודשים אוגוסט עד אוקטובר. שיפור מסוים זה במדד המשולב עשוי להעיד על עלייה מסוימת ברמת הפעילות בסקטור העסקי בחודשים האחרונים.     

בשווקים, נרשמה השבוע יציבות יחסית, תוך ירידה בתנודתיות הגלומה באופציות על מדדי המניות המרכזיים. תשואות אגרות החוב הממשלתיות ירדו מעט, לאחר עלייה חדה שנרשמה בהן בשבועות האחרונים. מגמות מסחר אלה באו לידי ביטוי גם בשוק המקומי.  

שוק אגרות החוב  

 • תשואות אגרות החוב הממשלתיות בשווקים העיקריים, ובישראל, ירדו השבוע לאחר זינוק שנרשם בהן בחודשים האחרונים. 

 • בארה"ב, נרשמה ירידת תשואות של 2-6 נ.ב. בדגש על החלק הקצר של העקום. כתוצאה מכך, המשיכה לעלות תלילות העקום האמריקאי (פער התשואות בין 10 שנים לשנתיים) והיא עומדת ברמת שיא של כשנה.   

 • באירופה, ירדו תשואות אגרות החוב של ממשלת גרמניה בכ- 6 נ.ב. בעוד חלקו הקצר של העקום נותר כמעט ללא שינוי.   

 • ביפן ובאוסטרליה, הותירו השבוע הבנקים המרכזיים את המדיניות המוניטארית ללא שינוי, תוך שיפור מסויים בתחזיותיהם הכלכליות לשנת 2017. הלך רוח זה, הגוזר ירידה בציפיות להקלות מוניטאריות נוספות שם בחודשים הקרובים, מתיישר עם הקו העולה מהחלטות ריבית של בנקים מרכזיים נוספים בחודשים האחרונים, המשקף מדיניות מוניטארית גלובלית מעט פחות מרחיבה ביחס לעבר.
   
 • בישראל, פורסם לקראת סוף השבוע שעבר מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר, שהפתיע כלפי מטה וירד ב- 0.4%. האינפלציה במהלך 12 החודשים האחרונים נותרה ברמה שלילית של (0.3%-).   

 • אגרות החוב הממשלתיות השקליות נסחרו השבוע בירידת תשואות חדה יחסית של כ- 11 נ.ב. לכל אורך העקום. זאת, על רקע ההפתעה השלילית שנרשמה במדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר כאמור ומגמת מסחר דומה בעולם. לעומת זאת, בעקום הצמוד נרשמה עליית תשואות מתונה. כתוצאה מכך, נרשמה השבוע ירידה בציפיות האינפלציה הגלומות בדגש על הטווחים הבינוני והארוך.

 • מאחר וציפיות האינפלציה עדיין מעט גבוהות ביחס לרמתן בשנה האחרונה וצפויים מדדים אפסיים עד שליליים בחודשים הקרובים, אנו נותרים בהמלצתנו להעדפה מסוימת לנכסים שקליים בתיקי ההשקעות.  

 • באפיק הקונצרני, הושפעו השבוע מדדי התל בונד בעיקר מההתפתחויות באפיק הממשלתי. כך, נרשמה מגמת מסחר חיובית במדדי התל בונד השקליים, בעוד מדדי התל בונד הצמודים ירדו. זאת, תוך התרחבות קלה במרווחי האשראי. 
שוק המניות

 • מדד המניות העולמי נסחר השבוע בירידות שערים קלות, בניגוד למגמה החיובית בשבועות האחרונים. הירידות בלטו בחלק מהמדינות המתפתחות (מדדי ברזיל, רוסיה, הונג קונג). מנגד, מדדי המניות באירופה נטו לעליות שערים קלות. ככלל, רמות המחירים בשוק המניות העולמי מוסיפות להיות גבוהות.

 • המדד הענפי שכולל את חברות הנדל"ן הגדולות בעולם, ממשיך להציג ירידות. השבוע, ירד המדד בשיעור של 1%. ענף זה רשם את התשואה החלשה ביותר (מינוס 8%) ב-12 החודשים האחרונים, מבין הענפים המרכזיים במדד המניות העולמי. נראה שמניות אלו מושפעות מציפיות המשקיעים לירידה הדרגתית בהיקף התמיכה המוניטארית שסיפקו בנקים מרכזיים בעולם בשנים האחרונות, וכתוצאה מכך לשינוי הדרגתי בסביבת הריביות.

 • בשוק המניות הישראלי, מניות הבנקים ממשיכות לייצר תשואה עודפת על המדד הכללי. מדד הבנקים עלה השבוע בכ-3% והשלים עליה של כ-30% מהשפל בחודש פברואר, לעומת 8% שעלה מדד ת"א 100 באותה תקופה. גם לאחר עליות השערים החדות, מניות הבנקים עודן נסחרות בתמחור עדיף בהשוואה לכלל השוק, ועשויות ליהנות מהמשך הצמיחה בכלכלת ישראל ומעליה הדרגתית בסביבת הריבית. מנגד, מדדי ת"א נדל"ן 15 ות"א נפט וגז ירדו השבוע בכ-1% כ"א. הירידות בחברות האנרגיה הושפעו מהערכות שהיקף יצוא הגז מישראל עלול להיות נמוך מהערכות קודמות. 

מטבעות וסחורות

 • בסיכום השבוע נותר האינדקס הדולרי כמעט ללא שינוי. זאת, לאחר תיסוף משמעותי בשבוע שעבר לאחר ההודעה על העלאת הריבית בארה"ב. השקל בלט בעוצמתו והתחזק בכ-0.9% מול הדולר. האירו התחזק בכ-0.5% מול הדולר לרמה של 1.047$ ומול השקל, נחלש האירו ב-0.6%, לרמה של 3.99 ש"ח לאירו, הנמוכה מזה 14 שנה. השבוע הותיר הבנק המרכזי באוסטרליה את הריבית המוניטארית ללא שינוי ברמת שפל של 1.5%, והדולר האוסטרלי נחלש בכ-2.2% מול דולר ארה"ב.  

 • היין היפני התחזק בכ-0.3%. זאת, לאחר שהבנק המרכזי שם הותיר את המדיניות המוניטארית ללא שינוי, ושיפר את תחזית הצמיחה, מה שמקטין את הסיכוי להקלות מוניטאריות נוספות בחודשים הקרובים.

 • מדד הסחורות הכללי GSCI עלה בכ-0.4%. עליות שערים נרשמו בסקטור האנרגיה. מחיר הנפט מסוג WTI עלה בכ-2.7%. ירידות שערים חדות נרשמו בסקטור המתכות התעשייתיות כאשר לשלילה בלטו הירידות במחירי האבץ (7.0%) ועופרת הברזל (6.5%). 

חנוך פרנקוביץ' ענף מחקר שוק ההון

אג"ח: שי ג'רבי

סחורות ומט"ח: מורן מייק בכר


מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.