משרד האוצר >> סך גביית המסים בחודש נובמבר הסתכמה ב 23.9 מיליארד שקלים.

החזרי מס בסך 1.5 מיליארד לא שולמו עקב עיצומי עובדים כאמור לעיל.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

משרד האוצר
27/12/2016


הנדון: ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים - ינואר - נובמבר 2016

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר - נובמבר 2016 שנערך על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי.

גירעון

 1. בחודש נובמבר נמדד עודף בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 0.6 מיליארד שקלים. החזרי מס בסך של כ 1.5 מיליארד שקלים לא שולמו עקב עיצומי עובדים ולפיכך צריך היה להימדד בחודש נובמבר גירעון בסך של 0.9 מיליארד שקלים.

 2. מתחילת השנה נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 7.7 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 8.2 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 3. בתקציב לשנת 2016 מתוכנן גירעון שנתי בסך 35.0 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ"ג.

 4. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (דצמבר  2015 – נובמבר 2016) עומד על  2.0% מהתמ"ג. 

 5. בפעילות למימון נמדד בחודש נובמבר עודף  בסך 0.7 מיליארד שקלים. 
הוצאות

 • סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש נובמבר ב 26.1 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 24.4 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  1.2 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית ופירעון קרן למוסד לביטוח לאומי 0.5 מיליארד שקלים. 

 • מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב 255.5 מיליארד שקלים  - עלייה של 6.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
 • הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 7.7%. 

 • הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 2.5%.
בתקציבי המשרדים האזרחיים תוכנן בשנת 2016 גידול גבוה אף יותר - בשיעור של 11.4% - לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2015. בתקציב המקורי של מערכת הביטחון תוכננה ירידה בשיעור של 3.7% לעומת אומדן הביצוע ב  2015, אך יש לזכור כי מתוכנן גידול בתקציב זה. 

הכנסות

 1. סך גביית המסים בחודש נובמבר הסתכמה ב 23.9 מיליארד שקלים. החזרי מס בסך 1.5 מיליארד לא שולמו עקב עיצומי עובדים כאמור לעיל. 

 2. בחודשים ינואר – נובמבר הסתכמה גביית המסים בסך של 261.9 מיליארד שקלים, עלייה נומינלית של 5.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

 3. הפקדות המוסד לביטוח לאומי בחודש נובמבר הסתכמו ב 1.5 מיליארד שקלים. 

 4. ההכנסות ממענקי סיוע ביטחוני בחודש נובמבר הסתכמו ב 0.8 מיליארד שקלים.

 5. ההכנסות ממע"מ יבוא ביטחוני, גביית ריבית ויתר ההכנסות הסתכמו בחודש נובמבר בסך של 0.4 מיליארד שקלים.
מימון הגירעון
 1. בחודש נובמבר היה גיוס הון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך של  1.2  מיליארד שקלים. 

 2. כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של 1.9 מיליארד שקלים.
מצ"ב טבלאות נתונים
בחודש נובמבר 2016 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-23.9 מיליארדי ₪

1.סך הכנסות המדינה ממסים 
 • בניתוח הגבייה בחודשים אוקטובר-נובמבר 2016 יש לנטרל שני גורמים שהשפיעו על עיתוי הגבייה:

 • רשות המסים נתנה ארכה לתשלום המקדמות לחודש אוקטובר עד ה-31.10.16. כתוצאה מכך חלק מהתקבולים של חודש אוקטובר נרשמו בפועל רק בתחילת חודש נובמבר. לכן נתוני הגבייה לחודש אוקטובר (נובמבר) בהגדרות רשות המסים משקפים נתונים חסרים (עודפים). לעומת זאת, נתוני הגבייה בהגדרות התקציב תוקנו כדי לשקף את הגבייה המלאה של אוקטובר ונובמבר, כולל הגבייה שהתקבלה בתחילת חודש נובמבר. 

 • בגלל עיצומים של עובדי רשות המסים, נדחו תשלום החזרי מע"מ של כ-1.5 מיליארד ש"ח מחודש נובמבר לחודש דצמבר. כמו כן, בחודש אוקטובר החזרי מע"מ של 0.5 מיליארד ש"ח והחזרי מס הכנסה של 0.2 מיליארד ₪ נדחו לחודש נובמבר. 

 • בחודש נובמבר 2016 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-23.9 מיליארדי ש"ח, עלייה בשיעור ריאלי  של 8% לעומת חודש נובמבר 2015. בניכוי שינויי חקיקה ובניכוי הפרשי עיתוי של החזרי המס, עלו ההכנסות בחודש נובמבר 2016 בשיעור ריאלי של 5% לעומת חודש נובמבר אשתקד – עליה של 5% במסים ישירים ושל 4% במסים עקיפים. 

 • בחודשים ינואר-יוני נרשם עודף של כ-4 מיליארד ש"ח לעומת תחזית התקציב המקורי. כתוצאה מכך, באמצע חודש יולי, עודכנה התחזית לשנת 2016 ל-282.5 מיליארד ש"ח. בחודשים יולי-נובמבר, בניכוי דחיית החזרי מע"מ, נרשם עודף של 0.1 מיליארד ₪ לעומת התחזית המעודכנת. לסיכום החודשים ינואר-נובמבר הסתכם עודף הגביה לעומת תחזית התקציב המקורי ב 5 מיליארד ש"ח. 

 • נתוני המגמה מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים, בקצב שנתי ממוצע של כ-6% עד 7%, עם האצה מסוימת בחודשים האחרונים.
2.הכנסות רשות המסים בישראל
 • בחודשים ינואר-נובמבר 2016 הסתכמו הכנסות רשות המיסים ב-255.4 מיליארד ש"ח. בניכוי שינויי החקיקה, ובניכוי החזרי מס שנדחו, עלו ההכנסות מתחילת שנת 2016 בשיעור ריאלי של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד – עליה של 5% במסים ישירים ושל 7% במסים עקיפים. 
מסים ישירים 

 • בחודש נובמבר 2016 הסתכמו ההכנסות ממסים ישירים ב-11.5 מיליארד ש"ח לעומת 11.1 מיליארד ש"ח בנובמבר 2015. בניכוי תיקוני חקיקה ודחיית החזרי מס, עלו ההכנסות בשיעור של 5% .

 • ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – הגביה מסה"כ הניכויים בחודש נובמבר 2016 הסתכמה ב-7.0 מיליארד ש"ח (בהפחתת החלק שנגבה בתחילת חודש נובמבר ע"ח חודש אוקטובר), עליה בשיעור של 4.8% לעומת נובמבר 2015. 

 • שוק ההון – הגביה משוק ההון הסתכמה ב-168 מיליון ש"ח, ירידה בשיעור של 29% לעומת נובמבר 2015, לפי הפירוט הבא: ירידה בשיעור של 41% בגבייה מריבית ועליה בשיעור של 4% בגביה מני"ע. מתחילת השנה נרשמה ירידה מצטברת בהכנסות משוק ההון בשיעור של 31% וזאת כתוצאה מפעילות נמוכה וירידת שערים בבורסה.

 • מס הכנסה מחברות ומעצמאים – הגביה ברוטו ממס הכנסה מחברות ומעצמאים הסתכמה בחודש נובמבר 2016 בכ-4.4 מיליארד ש"ח (בהפחתת החלק שנגבה בתחילת חודש נובמבר ע"ח חודש אוקטובר), ירידה  בשיעור של 5.8% בהשוואה לנובמבר 2015. בגביה מעצמאים נרשמה ירידה בשיעור של 20%, ובגבייה מחברות נרשמה עליה בשיעור של 1.4%. 

 • מיסוי מקרקעין – ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו בכ-0.9 מיליארד ש"ח, עליה של 21% לעומת נובמבר 2015, לפי הפירוט הבא: עליה של 40% במס שבח נטו ושל 10% במס רכישה נטו. העלייה בנובמבר מוסברת בשוני בעיתוי חגי תשרי בשנת 2016 לעומת שנת 2015. בניכוי עיתוי החגים, בשלושת החודשים האחרונים, ספטמבר-נובמבר, ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין עלו ב-2% בלבד.

 • החזרי מס הכנסה – החזרי מס הכנסה הסתכמו בחודש נובמבר 2016 בכ-0.9 מיליארד ש"ח, לעומת 0.8 מיליארד ש"ח בחודש נובמבר אשתקד. 
מסים עקיפים

 • בחודש נובמבר 2016 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-11.8 מיליארד ש"ח, לעומת 10.4 מיליארד ש"ח בנובמבר 2015. בניכוי שינויי חקיקה ובניכוי הפרשי עיתוי של החזרי מע"מ, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 4%. 

 • מס ערך מוסף – ההכנסות ממס ערך מוסף בחודש נובמבר 2016 הסתכמו ב-8.6 מיליארד ש"ח (בניכוי החלק שנגבה בתחילת חודש נובמבר ע"ח חודש אוקטובר). בניכוי שינויי חקיקה ובניכוי הפרשי עיתוי של החזרי מע"מ, עלו ההכנסות ממע"מ בשיעור ריאלי של 4%, לעומת חודש נובמבר אשתקד.

 • מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש נובמבר הסתכמו ב-1.4 מיליארד ש"ח, עליה של 14% לעומת נובמבר 2015. חלה עליה בשיעור של  כ-40% בהכנסות מיבוא כלי רכב. לעומת זאת חלה ירדו ההכנסות מיבוא דלק ב-62%.

 • יבוא מוצרים בני קיימא.
יבוא כלי רכב

בחודש נובמבר 2016 נרשם יבוא בהיקף של 24,278 כלי רכב (פרטיים) לעומת  16,520  כלי רכב בנובמבר 2015, עליה של 47%.יבוא הרכב המסחרי הסתכם ב – 852 כלי רכב, עליה של 22%. הסיבה לעליה ביבוא נובעת בחלקה בגין היבוא הנמוך אשתקד לאחר יבוא גבוה במיוחד באוקטובר 2015 לאחר הפחתת שעור המע"מ.בחודש אוקטובר.  

בחודשים ינואר – נובמבר 2016 הסתכם יבוא כלי הרכב הפרטיים ב – 268,850 כלי רכב, עליה של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה ביבוא רכב נוסעים ומסחרי נובעת כתוצאה מהיבוא הנמוך בחודשים ינואר – מרץ  2015, לאחר יבוא גבוה במיוחד בדצמבר 2014, בעקבות השינויים שחלו במיסוי הירוק שתחולתם הייתה בינואר 2015. יצוין,  כי  יבוא כלי הרכב לישראל בשנת 2016   גבוה מהממוצע לעומת 5 השנים האחרונות, ולכך מספר גורמים:

 • שחרור מלאים של כלי רכב לחברות הליסינג וההשכרה, אשר עורכים מבצעים מיוחדים על כלי רכב מיד שניה  עם  0 ק"מ, וכן מקלות קבלת אשראי לקניית רכב חדש.

 • מבצעים מיוחדים שעורכים יבואני הרכב.

 • עליה ברכישות כלי הרכב בעקבות השינויים הצפויים במיסוי הירוק שיחולו בחודש ינואר 2017 ויגרמו  להעלאות מיסים של חלק גדול מהדגמים. 
נתוני המגמה מצביעים על עליה ביבוא כלי הרכב לישראל מגמה שהתמתנה במחצית האחרונה של השנה , יצוין כי בשנת   2015 מגמת העלייה הייתה גבוה יותר. 

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש נובמבר 2016 חלה עליה  ביבוא של רוב מוצרי החשמל הלבנים מלבד מקררים בה חלה ירידה ביבוא של כ – 4%..  במכונות כביסה חלה עליה  של 4%,  במייבשי כביסה חלה עליה של 31% , מדיחי כילים חלה עליה של 6%,. 

ביבוא מוצרי אלקטרוניקה בידורית חלה ירידה . ביבוא טלוויזיות חלה ירידה של 0.6% ,  ובמכשירי  DVD חלה ירידה  בשיעור של כ-4%.  

יש לציין כי מתחילת השנה חלה עליה ביבוא בחלק גדול מהמוצרים הלבנים ומוצרי האלקטרוניקה הבידורית, מלבד מדיחי כלים ומכונות כביסה ומכשירי DVD  בהם חלה ירידה קטנה.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש נובמבר 2016 הסתכם בכ – 5 מיליארד $  עליה של 3% לעומת נובמבר 2015.. 

נתוני המגמה בחודשים האחרונים מצביעים על יציבות ביבוא לישראל.

3.הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

 • בחודשים ינואר-נובמבר 2016 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-6.5 מיליארד ש"ח, לעומת 6.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 


נתונים ארעיים על הכנסות המדינה ממסים בחודש  נובמבר 2016

 

 

במיליוני ש"ח ובאחוזים

 

 

נובמבר*

ינואר-נובמבר

שיעור שינוי ריאלי (באחוזים) **

 

2015

2016

2015

2016

נובמבר

ינואר-נובמבר

סה"כ מסים, בהגדרות תקציב

22,057

23,897

249,350

261,867

8.3

5.6

מסים ישירים, בהגדרות תקציב

11,084

11,497

126,317

133,333

3.7

6.1

מסים ישירים, בהגדרות רשות המיסים

11,300

15,869

128,586

134,164

 

4.9

מס הכנסה נטו

10,295

14,776

114,987

121,554

 

6.3

מס הכנסה ברוטו

11,121

15,665

125,408

132,224

 

6.0

בניכוי החזרי מס הכנסה

825

889

10,421

10,670

 

3.0

ניכויים מריבית

173

101

1,823

1,531

 

-15.6

ניכויים מניירות ערך

64

67

2,057

1,119

 

-45.3

בניכוי החזרי מס על ריבית

4

6

72

57

 

-20.0

מסי נדל"ן נטו

771

930

9,791

10,018

 

2.9

התאמה להגדרות התקציב  (א)

-216

-4,372

-2,269

-831

..

..

מסים עקיפים, בהגדרות תקציב***

10,426

11,822

116,966

122,083

13.4

5.0

מסים עקיפים, בהגדרות רשות המיסים

10,558

11,787

117,260

120,256

 

3.1

מע"מ נטו, לא כולל מע"מ יבוא בטחוני

7,459

8,636

82,871

82,888

 

0.6

     מע"מ יבוא  

3,306

3,364

38,930

38,942

 

0.6

     מע"מ מקומי  

7,415

7,408

75,601

74,605

 

-0.8

     החזרי מע"מ  

3,262

2,136

31,660

30,659

 

-2.6

ס"ה מסי יבוא ללא מע"מ

1,450

1,674

17,594

20,350

 

16.3

     מכס  

202

251

2,700

2,978

 

10.9

     מס קניה יבוא  

1,248

1,423

14,894

17,372

 

17.3

ס"ה מסים מקומיים ללא מע"מ

1,649

1,477

16,795

17,018

 

1.9

     מס קניה מקומי  

25

24

433

287

 

-33.4

     מס דלק  

1,578

1,411

15,793

16,190

 

3.1

     מס טבק  (ב)  

46

42

569

541

 

-4.4

     מס בולים  

0

0

0

0

..

..

התאמה להגדרות התקציב  (א)

-132

35

-294

1,827

..

..

אגרות ותשלומי חובה אחרים

547

578

6,067

6,451

5.7

6.9


* בהצגת הכנסות אוקטובר ונובמבר 2016, יש לציין שרשות המסים נתנה ארכה לתשלום המקדמות למע"מ ולמס הכנסה עד ה-31.10.16. כתוצאה מכך חלק מהתקבולים של חודש אוקטובר נרשמו בפועל רק בתחילת חודש נובמבר. לכן נתוני הגבייה לחודש אוקטובר (נובמבר) בהגדרות רשות המסים משקפים נתונים חסרים (עודפים) ולא מוצגים שיעורי שינוי לעומת החודשים המקבילים בשנת 2015. לעומת זאת נתוני הגבייה בהגדרות התקציב תוקנו כדי לשקף את הגבייה המלאה של חודש אוקטובר, כולל הגבייה שהתקבלה בתחילת חודש נובמבר.
** שיעורי שינוי ריאליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהנחה שמדד נובמבר 2016 ירד ב-0.1% לעומת מדד אוקטובר  2016. 
*** הכנסות אלו אינן כוללות הכנסות ממע"מ על יבוא ביטחוני.
א) הפרשי עיתוי וכן, במסים ישירים, הפרשה לקרן פיצויים.
ב) מס קניה על סיגריות מיצור מקומי.
 הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.