מידרוג >> מותירה על כנו דירוג של aa2.il לאיתנות הפיננסית הפנימית של בנק הפועלים בע"מ אופק הדירוג יציב

דירוג הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק נותר Aaa.il באופק יציב והוא ממשיך לגלם הנחת תמיכה חיצונית גבוהה מצד המדינה.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עידו אסייג
28/12/2016

מידרוג מותירה על כנו דירוג של aa2.il לאיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) של בנק הפועלים בע"מ ("הבנק" או "בנק הפועלים"). אופק הדירוג יציב. 

הערכת איתנות פיננסית של הבנק (BCA)

aa2.il

אופק: יציב

פיקדונות לזמן ארוך/אג"ח

Aaa.il

אופק: יציב

פיקדונות לזמן קצר

P-1.il

 

חובות נחותים ישנים (לא מוכרים לצורך באזל III)

כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון)

Aa1.il

אופק: יציב

חובות נחותים חדשים- COCO's (מוכרים לצורך באזל III)

כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים

Aa3.il (hyb)

אופק: יציב


דירוג הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק נותר Aaa.il באופק יציב והוא ממשיך לגלם הנחת תמיכה חיצונית גבוהה מצד המדינה, של 2 רמות דירוג (נוטשים) ביחס לדירוג האיתנות הפיננסית הפנימית. מידרוג מותירה על כנו דירוג P-1.il לפיקדונות לזמן קצר. 

דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני תחתון) שאינם מוכרים לצורך באזל III נותר Aa1.il באופק יציב. דירוג זה מגלם את הנחיתות המבנית של חובות אלו ביחס לחוב הבכיר של הבנק וכן את השפעת מנגנוני ספיגת ההפסדים. כמו כן, דירוג החובות הנחותים מגלם אף הוא הנחה לתמיכת המדינה, אשר להבנתנו אי-ודאות לגבי מידת התמיכה בחובות אלה הוסרה ולכן אופק הדירוג הינו יציב.  

דירוג ה- COCO's - כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסד קרן על-ידי מחיקה או מחיקה חלקית (מסווגים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק, קרי מוכרים לצורך באזל III) נותר Aa3.il (hyb) באופק יציב- נוטש אחד מתחת לדירוג האיתנות פיננסית הפנימית, אשר מגלם את הנחיתות המבנית ומנגנוני ספיגת ההפסדים של מכשיר זה וללא הנחת תמיכה חיצונית. 

סיכום שיקולים עיקריים לדירוג הבנק

דירוג האיתנות הפיננסית של הבנק (aa2.il, יציב) נתמך במיצובו הגבוה של הבנק במערכת הבנקאות המקומית המבוסס על מותג חזק, נתחי שוק משמעותיים, בסיס לקוחות רחב ומפוזר ופיזור מקורות הכנסה גבוה התורמים ליכולת השבת הרווחים הטובה של הבנק לאורך המחזור הכלכלי. הבנק הינו אוניברסאלי ובנוסף לפעילות התיווך הפיננסי מספק ללקוחותיו מגוון שירותים בנקאיים. הבנק מאופיין במדיניות ניהול סיכונים שמרנית יחסית ההולמת את פרופיל הסיכון של הבנק, הנמצא במגמת שיפור, כפי שבא לידי ביטוי בקיטון ברמת המינוף, הקטנת הריכוזיות ושיפור מתמשך במדדי איכות תיק האשראי. לבנק איכות נכסים טובה, הנתמכת במדדי סיכון הולמים ביחס לדירוג וכרית לספיגת הפסדים צפויים הולמת ביחס לפרופיל הסיכון. אלה תומכים ביכולת ייצור הרווחים העתידית שלו ובהמשך בניית הכרית ההונית. בנוסף, מאופיין הבנק בפרופיל נזילות גבוה, נוכח מבנה מקורות נח, רחב ומפוזר ומלאי נכסים נזילים משמעותי. כרית ההון של הבנק הולמת לדירוג ויכולה לספוג הפסדים לא-צפויים בצורה טובה ביחס לתרחישי הקיצון של מידרוג. עמידת הבנק ביעדי ההון הרגולטוריים הסופיים מהווה גורם חיובי לפוטנציאל הצמיחה בתיק האשראי ולגמישות העסקית. מנגד, רמת הריכוזיות עדיין גבוהה ומהווה משקולת על פרופיל הסיכון של הבנק ואיכות הנכסים, למרות מגמת השיפור בה. 

שיעורי הרווחיות של הבנק בולטים בחיוב ביחס למערכת, סבירים ביחס לדירוג ונתמכים ביעילות תפעולית עדיפה. הבנק מיישם בשנים האחרונות צעדים לריסון ולצמצום היקף ההוצאות הכוללים צמצום מספר ושטחי הסניפים והתייעלות משמעותית בכ"א. במהלך שנת 2016, השיק הבנק תכנית התייעלות נוספת הכוללת פרישה מוקדמת ופרישה טבעית של כ-1,500 עובדים אשר צפויה להמשיך ולתמוך בשיעורי הרווחיות ובמדדי היעילות התפעולית של הבנק. 

תרחיש הבסיס של מידרוג מניח המשך סביבה עסקית מאתגרת עם סביבת ריבית נמוכה, המשפיעה לשלילה על המרווח הפיננסי, לכל הפחות עד לרבעון האחרון של שנת 2017, ולאחר מכן הריבית עשויה לעלות באופן איטי בלבד. זאת, לצד צמיחה מתונה של התמ"ג, סביבה אינפלציונית נמוכה, המשך תחרות מצד שוק החוב החוץ בנקאי, התגברות התחרות במערכת הבנקאית נוכח עמידה כוללת ביעדי ההון הרגולטוריים ורגולציה מעודדת תחרות במקטעים מסוימים. בתרחיש זה, צפויה יציבות יחסית במדדי הסיכון בתיק האשראי (כתלות בסגמנט) עם עלייה מסוימת בהוצאות להפסדי אשראי (0.3%-0.2%), כך שתשואת הליבה על נכסי הסיכון והתשואה על נכסי הסיכון צפויות לעמוד להערכתנו על כ-1.6% ו-0.9%, בהתאמה, בשנת 2017. 

הכרית ההונית תמשיך להיבנות נוכח רווחים צבורים, כאשר יחס הלימות ההון צפוי להשתפר בשוליים מהגורמים הבאים: (1) רווחים צבורים; (2) המשך שינוי וניהול היקף ותמהיל נכסי הסיכון, תוך המשך שימוש בכלים להפחתת, או מיתון נכסי סיכון; (3) גידול מתון בהיקף נכסי הסיכון; (4) חלוקת דיבידנד בשיעור של 30% בטווח הזמן הקצר ו-50% בטווח הזמן הבינוני; (5) גיוס חוב נחות מוכר באזל III בטווח הזמן הקצר (6) חקירת הרשויות האמריקאיות אינה נלקחה בחשבון במסגרת תרחיש הבסיס, אולם עלולה להוביל לשחיקה חד-פעמית בכרית הרווחיות ולפגימה מסוימת בהלימות ההון, אולם להערכתנו זו תישמר בטווח הדירוג.

דירוג הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק "זוכים" להטבה של שתי רמות דירוג (נוטשים) המגלמת את החשיבות המערכתית של הבנק ואת הערכתנו להסתברות גבוהה לתמיכה חיצונית בעת הצורך. דירוג החוב הנחות של הבנק שאינו מוכר לצורך באזל III משקף אף הוא הנחת תמיכה גבוהה מצד המדינה, כפי שבא לידי ביטוי באופק היציב של חובות אלו (כפי שמפורט מטה). 

דירוג חובות נחותים המוכרים לצורך באזל III (לא משנה באיזה רובד) לא ייהנו להערכתנו מתמיכת מדינה ויישאו בהפסדים במידת הצורך. 

אופק הדירוג היציב משקף את הערכת מידרוג לכך שהבנק ישמר פרופיל פיננסי חזק לאורך המחזור, תוך שמירה על מדדי הסיכון בתיק האשראי וכריות ספיגת ההפסדים בטווח ההולם את הדירוג ובמקביל להמשך צמיחה מתונה בתיק האשראי. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.