קרן הנאמנות: אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל (4B) 

מספר הקרן:

 

מנהל הקרן: אי.בי.אי
מנהל ההשקעות: אי.בי.אי
מעמד מס:
מדיניות הקרן:
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות שבמועד רכישתן לראשונה לקרן נסחרו בישראל, שהונפקו עי חברות בעלות זיקה לקנאביס. חברות בעלות זיקה לקנאביס – חברות אשר בהתאם לדיווחים פומביים שלהן, מתקיים בהן (או בחברות המוחזקות מהותית עי חברות כאמור) אחד או יותר מהמאפיינים להלן: א. חברה בעלת פעילות משמעותית בתחום הקנאביס. ב. חברה אשר חתמה על הסכם מחייב ביחס לכניסה לפעילות משמעותית בתחום הקנאביס. ג. חברה אשר חתמה על מזכר הבנות ביחס לכניסה לפעילות משמעותית בתחום הקנאביס. ד. חברה אשר דיווחה כי החלה (היא או חברות המוחזקות מהותית עי חברה כאמור) בפעילות מימונית (כגון מתן/לקיחת הלוואה) הקשורה לתחילת פעילות משמעותית בתחום הקנאביס. ה. חברה אשר נכללת במדד הקנאביס של הבורסה לניירות ערך בתא בעמ או שהסיווג הענפי שלה מוגדר ככזה. ו. חברה אשר בהתאם לתשקיף שלה עתידה לפעול באופן משמעותי בתחום הקנאביס או שבהתאם לתשקיף כאמור היא עתידה לענות על אחד או יותר מהסעיפים א` עד ה` לעיל. איתור חברות בעלות זיקה לקנאביס – לכל הפחות אחת לשבוע, יבצע מנהל קרן חיפוש ממוכן של דיווחים של חברות במאיה/מגנא במטרה לאתר חברות שמדיווחיהן עולה כי הן חברות בעלות זיקה לקנאביס, כך שבידי מנהל הקרן תהיה בכל עת רשימה של חברות כאמור. איתור חברות שחדלו להיות בעלות זיקה לקנאביס – מנהל הקרן יבצע לכל הפחות אחת לשבוע חיפוש ממוכן של דיווחים של חברות במאיה/מגנא במטרה לאתר חברות שמדיווחיהן עולה כי הן חדלו להיות חברות בעלות זיקה לקנאביס ויש לגרוען מהרשימה. משקל שווה (equal weight) – מנהל הקרן ישאף לנהל את השקעות הקרן באופן שבו לכל מניה מתוך הרשימה, יהיה משקל שווה מסך נכסי הקרן, למעט: מניה חדשה ברשימה - ביחס למניה שאינה נכללת ברשימה, ובהתאם לאיתור שערך מנהל הקרן, עלה כי הינה בעלת זיקה לקנאביס והיא מתווספת לרשימה, כך שביחס למניה כאמור, ישאף מנהל הקרן להתאים את משקלה בהקדם האפשרי ובהתחשב בשיקולי סחירות של מניות כאמור, ככל שתהיינה מגבלות כאמור. מניה שנגרעת מהרשימה – מנהל הקרן יפעל לצמצום משקלה של מניה כאמור, מהמועד שאותר הדיווח ובהקדם האפשרי ובהתחשב בשיקולי סחירות של מניות כאמור, ככל שתהיינה מגבלות כאמור. באחריות מנהל הקרן ליצור קשר עם כל אחת מהחברות הנכללות ברשימה שמניותיהן מוחזקות בקרן, לכל הפחות אחת לכל 12 חודשים החל ממועד רכישת מניותיה של החברה לקרן (למעט במקרה בו החברה הינה חברה אשר נכללת במדד הקנאביס או הסיווג הענפי שלה מוגדר ככזה), וזאת על מנת לוודא מול חברה כאמור כי היא עדיין בעלת זיקה לקנאביס. יובהר, כי במידה ובעקבות יצירת קשר כאמור עם חברה יתברר כי לחברה לא מתקיימת זיקה לקנאביס, מניית החברה תחשב כמניה שנגרעת מהרשימה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מאפיינים
- פטורה חייבת חייבת לתושבי חוץ בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ממונפת מחקה חשיפה הפוכה עוקבת מועדים קבועים נקובה בדולר פטור ממס לתושבי חוץ להשקעות חוץ
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי

 

 

דרוג משקיעים של הקרן

דרוג ממוצע
דרוגים
היה הראשון לדרג
הוספת דרוג אישי
תודה שדרגת את הקרן

 

הקרן הוזכרה בכתבות הבאות

 

 

השוואה עם 0 קרנות

 

מענף ענפים אחרים

  מיקום  
תשואה יומית
תשואה חודשית
תשואה שנתית
דמי ניהול
גודל קרן
נכון ל:

מחיר

מחיר קניה
מחיר פדיון

תשואות

יומית
מתחילת החודש
מתחילת השנה
 
שנתית 2020
#
שנתית 2019
שנתית 2018
#
#
שנתית 2017
שנתית 2016
#
#
שנתית ב 2015
שנתית ב 2014
#
#
שנתית ב 2013
שנתית ב 2012
#
#
שנתית ב 2011
שנתית ב 2010
#
#
שנתית ב 2009
שנתית ב 2008
#
#
 
7 ימים
14 ימים
30 ימים
90 ימים
180 ימים
שנה
שנתים
3 שנים

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות

פרופיל חשיפה

מניות
מטח
קוד החשיפה

גודל קרן

גודל קרן
מעודכן לתאריך

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות

מגמה נוכחית אסטרטגיה תשואה בעסקה אחרונה התאמת אלגוריתם לקרן תאריך תחילת מגמה

אין תוצאות ניתוח טכני אוטומטי


היקף נכסי הקרן

 

היקף נכסי הקרן
היקף גיוסי הקרן

 

היקף גיוסי הקרן

חשיפה בפועל
 
מניות
מטח
 
 
 
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
 
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן
ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
 
 
 

משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן : שנים


הרכב ניירות הערך של הקרן

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

 

שווי הקרן לפי ההרכב : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שהונפקו : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שנפדו : 0 אלף שחמיליון

 

הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו

Funder

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

הסבר

אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות.

הערה

הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות.

חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי.

(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר.

מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח.

מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל.

מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק.

נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.

ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המגמות יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את המגמות הינה FXG.

תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.

התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של המגמות בעסקאות היסטוריות.

חישוב דרוג האג"ח המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

שיטת הכוכבים של פאנדר: בכל יום בודקים כמה תשואות שונות יש ב״תשואה יומית״ ״תשואה חודשית״ וב"תשואה השנתית״ במידה ויש תשואה זהה למספר קרנות, מספר התשואות השונות ירד לעומת מספר הקרנות בקטגוריה. למשל: בקטגוריה בעלת 60 קרנות יכולות להיות ב״תשואה יומית״ רק 20 תשואות שונות ולכן מספר הכוכבים שיקבע לקרן יהיה בהתאם למיקומה בדרוג מבין 20 תשואות שונות בלבד ולא מבין 60. וכך לגבי התשואה החודשית והשנתית. ברוב הזמן לא יהיו מספר תשואות שונות זהה ביומי, חודשי ושנתי.