תכלית TTF י אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך