רשות שוק ההון >> פרק 4 לשער 5 "ניהול נכסי השקעה" – הוראת שעה על רקע אירוע הקורונה

תיקון הוראות החוזר המאוחד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דר משה ברקת ממונה על הביטוחדר משה ברקת ממונה על הביטוח

קרן מרדכי
07/04/2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ולפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

  1. כללי

בהתאם להמלצות דו"ח הוועדה לקביעת פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות ('ועדת חודק', פברואר 2010) נקבעו הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הקובעות כי גוף מוסדי נדרש לערוך אנליזה בכתב ביחס לרכישת איגרות חוב בשוק הראשוני והמשני, את היקף האנליזות ומועד תיקופן. עוד נקבע כי גוף מוסדי נדרש לקבוע מדיניות השקעות ביחס לתניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות לעניין אגרות חוב כאמור. על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל והשלכותיו, ובכלל זה ירידות שערים חדות בשוקי ההון ופגיעה בענפים רבים במשק, ניכר הצורך של הגופים המוסדיים לפעול במהירות להתמודדות עם השלכות המצב, על מנת להגן על השקעות העמיתים והחוסכים.

חוזר זה נועד לאפשר גמישות רבה יותר של הגופים בביצוע השקעות בשוק ההון, ובפרט להעניק לגופים המוסדיים גמישות ביחס להיקף האנליזה הנדרשת טרם רכישה בשוק המשני של אגרת חוב וכן מתן אורכה באשר למועדי תיקופן של אנליזות קיימות. בנוסף, חוזר זה מאפשר לגוף המוסדי לרכוש אגרות חוב קונצרניות תוך גמישות מסוימת ביחס להוראות שנקבעו בהתאם להמלצת ועדת חודק, על מנת לאפשר גמישות השקעתית וניצול הזדמנויות מיטבי בשוק המשני, והכל לתקופה קצובה של כשלושה חודשים.

  1. תיקון החוזר המאוחד

בסעיף 5 לפרק 4, בחלק 2 של שער 5 בחוזר המאוחד ("ניהול נכסי השקעה"), יחולו התיקונים שבנספח לחוזר זה.

  1. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

 

  1. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

 

 

לסעיף 5(ג)(3)(ד)

גוף מוסדי נדרש להכין אנליזה כתובה בטרם רכישה של איגרת חוב, אשר תמליץ האם לרכוש את איגרת החוב המוצעת. על-פי הסעיף, האנליזה תקפה לפרק זמן שלא יעלה על שנה.

לאור השינויים המשמעותיים שחלו בשוק ההון בעת האחרונה ועל מנת לאפשר לגופים המוסדיים להגיב באופן מהיר לתנודות בשוק, הוראת שעה זו מאפשרת לגופים המוסדיים לערוך אנליזה ביחס לרכישת אגרות חוב סחירות ושאינן סחירות בשוק המשני שלא בהתאם למבנה הקבוע המצוין בסעיף 5(ג)(3) אלא להעביר את שיקול הדעת ביחס להיקף האנליזה הנדרש לוועדת ההשקעות עד ליום 31 ביולי 2020, וכן לדחות את המועד בו יש לעדכן אנליזות אשר צפויות לפקוע בתקופה שבין 1 באפריל 2020 לבין 31 ביולי 2020, עד ליום 31 באוגוסט 2020.

 

לסעיף 5(ג)(8)(א)

על-פי  הוראות הסעיף ובהתאם להמלצת ועדת חודק, גוף מוסדי נדרש לקבוע מדיניות ביחס לרכישת איגרות חוב סחירות ושאינן סחירות הכוללת התייחסות לעניין קביעת תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות. תקופת משבר זו מתאפיינת בשינויים ותנודות חריפות בשווקים. על מנת לייעל את תהליך ההשקעה במהלך תקופה זו ולאפשר גמישות בקבלת החלטות השקעה, נקבע שוועדת ההשקעות תבחן את התניות החוזיות ואמות המידה המפורטות בסעיפים (1), (2) ו-(3) לנספח 5.2.4.3 ותקבע את מידת הרלבנטיות שלהן ביחס לרכישת אגרות חוב, סחירות ושאינן סחירות, בשוק המשני, וזאת לתקופה קצובה של שלושה חודשים, עד ליום 31 ביולי 2020. 

 


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.