תקנון שימוש


אני מצהיר כי כל האמור בתקנון דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר פאנדר ולשירותים הניתנים באמצעות האתר (להלן: "אתר פאנדר"):

1. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר פאנדר, או באמצעות אתר פאנדר (ולרבות ניוזלטר, SMS,) אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר פאנדר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

2. פאנדר אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר פאנדר.

3. אין פאנדר אחראי לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר פאנדר.

4. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר פאנדר או מטעמו של אתר פאנדר שייך באופן בלעדי לפאנדר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של פאנדר, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר פאנדר באמצעות הסכמים שונים בין פאנדר לבין אותם צדדים.

5. השימוש באתר פאנדר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר פאנדר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

5.1 הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים וסרטונים. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע או לא אותר נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום או סרטון ואתם בעלי הזכויות בו, יש לפנות ל funder@funder.co.il התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך ? מצאת שגיאה בכתבה או מאמר ? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו >> funder@funder.co.il


6. תנאי שימוש למשתמשים בנתוני הבורסה

על מנת לקבל את נתוני הרכב קרנות הנאמנות ונתוני הבורסה לניירות ערך בתל-אביב באמצעות אתר פאנדר (להלן: "המידע"), המשתמש מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

6.1. ידוע למשתמש כי אין בפרסום המידע משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישה או מכירה של קרן נאמנות או ניירות ערך, ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטות השקעה.

בנתונים הפיננסים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתקבל באמצעות השירות אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע או מתקבל במסגרת השירות – הינו על אחריות המשתמש בלבד.

6.2. ידוע למשתמש כי אין הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או פאנדר אחראים לתוכן המידע ו/או לנכונותו. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש וייעשה על אחריותו בלבד והמשתמש מתחייב כי לא יבצע כל עסקה בהסתמך על המידע וידאג לוודא את נכונות המידע באמצעים אחרים.

6.3. המשתמש מצהיר שידוע לו כי כל הזכויות במידע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר כאמור, שייכים לבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או הרשות לניירות ערך.

6.4. המשתמש מצהיר שידוע לו כי הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר פאנדר, נתונות לפאנדר.

6.5. מצהיר שידוע לו כי הגישה למידע ניתנת לו באופן אישי בלבד.

6.7. המשתמש מאשר ומתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או דו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד מתחייב המשתמש שלא לאפשר במחדל את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

6.8. ידוע למשתמש כי הנתונים אינם עדכניים ליום פרסום האתר.הנתונים הם צילום מצב בהתאם לפרסום האחרון ע"י הרשות לנירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

6.9. ידוע למשתמש כי האתר יכול להתקל בקושי להציג את כל הקרנות או את כל הניירות ערך אותם הוא מחזיק עקב קשיים או אי התאמות טכניות.האתר עושה כמיטב יכולתו לפרסם את כל הנתונים על הקרנות ללא אפליה או העדפה.

6.10. המשתמש ער לכך, כי למרות שהבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או פאנדר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע המועבר על ידם יהיה נכון ומדויק,וידוע למשתמש כי האתר נמצא בשלב הבטא(הניסוי) ולכן אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו.

6.11. בשים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכן את פאנדר, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו, וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.

6.12. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או פאנדר, מנהליהם, עובדיהם והפועלים מכוחם, בשמם ומטעמם לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של אתר פאנדר ו/או של עובדיו ו/או של הפועלים בשמו ומטעמו.

6.13. המשתמש מאשר כי התנאים המפורטים לעיל יחולו גם על עובדיו וכי הוא אחראי לכך שלא יופרו על ידם.


7. מדיניות הגנת הפרטיות

פאנדר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר פאנדר או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר פאנדר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

7.1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר פאנדר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר פאנדר.

7.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר פאנדר ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר פאנדר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

7.2.1. כתובת מגורים או כתובת אחרת;

7.2.2. כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

7.2.3. לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;

7.2.4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש , ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר פאנדר.

7.3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר פאנדר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר פאנדר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

7.4. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר פאנדר בהתאם למפורט לעיל,

אימייל:יוכל הסר את עצמו בלינק שבתחתית האימייל הנשלח (רב-מסר).

דואר וסמס:יוכל לפנות בכל עת לאתר פאנדר לכתובת האלקטרונית RemoveMe@funder.co.il ואתר פאנדר ישתדל להיענות לפנייה, הסרה זו יכולה לענות באיחור.

7.5. אתר פאנדר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר פאנדר. אתר פאנדר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

7.6. משתתפים בכנסים שעורכת חברת פאנדר לגולשי פאנדר, מנוים וחברי מועדון נותנים את הסכמתם מראש לפרסום תמונתם (ביחד כקהל, או בניפרד) בעיתונות ובמרשתת באופן כללי ובמיוחד בגיליון ובאתר וברשתות החברתיות של פאנדר ומותגי החברה הנוספים וכן אצל שותפות הכנסים. פאנדר לא תהיה נדרשת לקבל אישור ספציפי מכל אדם וסעיף זה בתקנון מאשר את נכונות המשתתפים לפרסום תמונתם. .


8. תקנון הוספת תגובות גולשים באתר פאנדר ובפורומים

8.1 פאנדר מאפשר לגולשים להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן- "התגובות"). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד.

8.2 המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. וכן אין לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שמפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

8.3. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על כל טענה לאחריותו של פאנדר בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע..

8.4. פאנדר אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתגובה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה.

8.5. המשתמש מאשר כי אין המידע המופיע בתגובות משמש תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית ופאנדר אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל מכל סוג ואופן שהוא שיבוצע/לא יבוצע בהסתמך על תגובות הגולשים.

8.6. אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתתפים בתגובות הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי התגובות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק וכי המידע הוא אכן נכון.

8.7. אין להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

8.8. אין לכתוב מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לפאנדר ו/או למשתמשים אחרים.

8.9. אין להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין ובפרט את הוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או כל בורסה אחרת.

8.10. כתיבת תגובה מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר פאנדר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

8.11. ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח תגובות כי פאנדר וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום, למנוע את פרסום ההודעה ו/או להוציא כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של פאנדר בלא כל מתן הודעה מראש.

8.12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה פאנדר ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת ללא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש.

8.13. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח התגובות, מסכים בזה ומתחייב לשפות את פאנדר בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

8.14. באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי האתר הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לפאנדר בצירוף פירוט מלא. בנוסף המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן.

8.15. פאנדר אינו אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים, ובנוסף הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) . מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.

8.16. פאנדר נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאתה מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם עם זאת, פאנדר ממליצה לך לגבות את התכנים שאת מעלה ולשמור העתק מהם.

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי פאנדר), לא תחול כל אחריות על פאנדר ואתה לא תהיי זכאיי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.


9. פעולות

אני מצהיר ומאשר כי פאנדר אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה (להלן: "המידע") ולכל פעולה מכל סוג המתבצעת באתרים אלו וכי לא אטען בכל שלב כל טענה בגין האמור לעיל כנגד פאנדר וכל גורם מטעמה. אני פוטר בזה את את חברת פאנדר בע"מ ו/או כל גורם מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לכל פעולה שאבחר לבצע באתרי הבנקים, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, אם יגרם לי, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע ו/או מהשימוש באתרי הבנקים/מסחר וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי חברת פאנדרבע"מ, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים הנעשים באתרי המסחר/ הבנקים. בנוסף אני מאשר ומתחייב בזאת כי חברת פאנדר בע"מ אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בענין ניירות הערך, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות פיצויים ותעודות סל שפרטים לגביהם מוצגים באתר פאנדר וכי לפאנדר אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך ומוצרי ניהול אלו באתרי הבנקים/המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד פאנדר ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה.


10 . פורום וקובצות דיון

פאנדר מעמידה לרשות הגולשים שירות קבוצות דיון, המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים אחרים. באתר קיימים שני סוגים של קבוצות דיון כאלה - טוקבקים ופורומים. למנהל של פורום יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של פאנדר) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לפורום שהוא מנהל, וכן להרחיק ממנה משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו. אנא השמע להוראות אלה אך זכור, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו. אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולש אחר בטוקבק ו/או בפורום לא תוכל לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר כיצד משיגים אישור לניהול פורום? גולש שאינו מנהל פורום באתר מתחרה לאתר פאנדר, רשאיי לבקש מפאנדר היתר לנהל פורום. פאנדר תבחן כל בקשה בהתאם לצרכיה, אך אינה מתחייבת להיענות לה. פאנדר רשאית לבטל היתר שניתן. גולש אשר יקבל היתר לניהול פורום יעשה זאת מרצונו החופשי ובהתנדבות מלאה והוא לא יהיה זכאיי לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מפאנדר ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין פאנדר לאותו גולש.


11. השארת פרטים במסגרת שאלון

ידוע לגולש כי הנתונים המוקלדים על ידי המשתמש במסגרת מילוי השאלון המצוי באתרי פאנדר ויורקול (להלן: "פרטי המשתמש") מועברים אל חברות מסחריות עם כל לחיצה על כל אחד מהמקשים שלח/אישור/המשך והמשתמש מביע בכל לחיצה כאמור את הסכמתו לכך.

הגולש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים ומאשר בזאת לאתרים פאנדר ויורקול להעבירם לחברות ו/או לכל גורם אחר, לרבות לצרכים שיווקיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מעת לעת. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

הגולש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.


12. אבטחת מידע

פאנדר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת פאנדר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך פאנדר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת פאנדר.


13. דברי דואר ופרסום

הנרשם לאחד או יותר משרותי האתר מאשר בעצם רישומו,לחברת פאנדר בע״מ, להשתמש בפרטיו כגון מייל, טלפון ושם לשלוח אליו מיילים הודעות ומכתבים הכוללים פרסום עבור החברה עצמה או עבור חברות שמפרסמות באמצעותה. הנרשם מאשר שהוא מבין כי ביום שבו יבקש להפסיק את משלוח הדיוורים השונים, החברה תעשה מאמץ להסירו מהרשימות מהר ככל יכולתה. אולם במידה והמבקש לא מבצע הסרה אוטומאטית (לינקים יעודיים) יתכן וההסרה תתרחש באיחור ניכר מיום הבקשה ועד אז הוא ימשיך לקבל פרסומים כנ״ל.!


14. דין וסמכות שיפוט

14.1. על השימוש באתר פאנדר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

14.2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר פאנדר לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש באתר פאנדר ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.