גיוס ופדיון בקרנות נאמנות

 
 
 
 
 
 

גיוס/פידיון בחודש אחרון
קרנות מובילות בגיוס/פידיון בחודש אחרון

הקלק על קרן הנאמנות לפרוט הרכב הנכסים שבה

גיוסים

טווח הגרף

 

 

בחר שם קרן הנאמנות ענף מנהל הקרן היקף נכסים גיוס/פדיון היקף נכסים נכון לתאריך

פדיונות

בחר שם קרן הנאמנות ענף מנהל הקרן היקף נכסים גיוס/פדיון היקף נכסים נכון לתאריך

נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות.

בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם.

באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.