קרנות גידור בנאמנות

+ שינוי תצוגת עמודות:
שם קרן מס קרן פרופיל חשיפה מאפייני קרן מנהל קרן עמלת הפצה דמי ניהול דמי הצלחה דמי נאמנות

הערה

הוותק מחושב לפי תאריך הנפקה ראשוני של הקרן או לפי שינוי מדיניות מהותי האחרון במידה וישנו. יש לוודא נתון זה גם בתשקיף הקרן.