פיקדונות ריבית קבועה

שם הבנק ממוצע
עד
חודש
חציוני
עד
חודש
ממוצע
1-3
חודשים
חציוני
1-3
חודשים
ממוצע
3-6
חודשים
חציוני
3-6
חודשים
ממוצע
6-12
חודשים
חציוני
6-12
חודשים
ממוצע
1-2
שנים
חציוני
1-2
שנים
ממוצע
2-3
שנים
חציוני
2-3
שנים
ממוצע
3-5
שנים
חציוני
3-5
שנים
ממוצע
מקור: בנק ישראל

הערות:

הנתונים באדיבות בנק ישראל ופורסמו לראשונה בלינק זה: https://www.boi.org.il/information/interestrates/compare/ בלינק הנ"ל נתונים נוספים אותם כדאי לראות.

פקדונות ואשראי במטבע ישראלי שאינו צמוד למדד, משקי בית ללא בנקאות פרטית.

המידע המפורסם על בסיס דיווחי הבנקים על הפיקדונות שהתקבלו והאשראי שניתן בפועל בחודש הנתונים ובאחריותם.

הריבית המוצגת על פיקדונות היא בהנחה שהלקוח משאיר את הפיקדון לאורך חיי הפיקדון ללא פירעון מוקדם.

לא מוצגות ריביות עבור סגמנטים בבנק בהם מספר ההפקדות קטן מ-10 הנתונים מתפרסמים כאן אינם מחייבים את הבנקים ולא ניתן לדרוש את הריביות המוצגות כאן.

דיסקליימר – חשוב לדעת

הנתונים הנ"ל נמסרו על ידי התאגידים הבנקאיים לבנק ישראל ומובאים פה לצרכי לימוד ומחקר וקבלת התרשמות כללית בלבד באדיבות בנק ישראל. אין לראות בהם כהתחייבות כלליות או פרטנית של מי מהגופים הבנקאיים או של פאנדר או של בנק ישראל. בנתונים עלולה ליפול טעות ועל כל אחד לבדוק את הנתונים מול אתר בנק ישראל או מול אתרי הבנקים השונים ופאנדר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם משימוש במידע. המוצג כאן נועד לצורך לימוד ועריכת השוואה היסטורית כללית בלבד, והוא אינו כולל כל פרטי ההצעות והסתייגויות, הנלווים לפיקדונות והאשראי המוצעים על-ידי מי מהתאגידים הבנקאיים. הנתונים בדבר שיעורי הריביות המוצגים בדף זה, נמסרו על ידי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים ומוצגים, כפי שהם נמסרו, בהתאם להוראות סעיף 16יא לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: פיקדונות, הלוואות, קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים/מאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.