עדכוני רגולציה || עידכונים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

טיוטת חוזר צירוף לביטוח - תיקון

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
משה ברקתמשה ברקת

30/07/2020 מיכאל לוי

צירוף לביטוח- תיקון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

לאור מדיניות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להגביר שקיפות והוגנות בהליך הצירוף ועל מנת לשקף למבוטחים רובד נוסף במכלול השיקולים בעת רכישת המוצר הביטוחי, ולאפשר להם לקבל החלטה מושכלת המתאימה ביותר לצרכיהם, מוצע בחוזר זה להטיל הוראות המחייבות את סוכן הביטוח לגלות למועמדים לביטוח, בעת הליך הצירוף, כי עיקר הכנסותיו מתקבלות מחברות ביטוח מסוימות. בנוסף, מוצע להורות כי סוכני ביטוח לא יוכלו להתנות את הליך הצירוף לביטוח, לרבות את התאמת הצרכים למועמד לביטוח, בכך שהוא יישאר מבוטח למשך תקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה.

2. תיקון הוראות

בחוזר 2016-1-7 "צירוף לביטוח" (8.6.2016) יבואו השינויים המסומנים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה.

3. תחולה


תחולת הוראות חוזר זה - כמפורט בסעיף התחולה בחוזר 2016-1-7 "צירוף לביטוח" (8.6.2016), המצורף כנספח לחוזר זה.

4. תחילה

הוראות חוזר זה 1 בנובמבר 2020.

ד"ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןלהלן קישור לחוזר המלא:

https://mof.gov.il/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A9%D7%95%D7%A7+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F+-+%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA+%28209%29