רשות ניירות ערך || מהו הגילוי שיש לתת במסגרת דוח ההנפקה של החתם על עמלות המשולמות לחתמים?

פורסמה עמדת סגל משפטית מספר 106-5: הפצה כחיתום

 

 
 

עידו גבע
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/08/2020

שאלה:
106.2 מהו הגילוי שיש לתת במסגרת דוח ההנפקה של החתם על עמלות המשולמות לחתמים ולמפיצים במקרה שבו במועד התשקיף טרם ידוע אופן חלוקת העמלות כולן או מקצתן בפועל בין החתמים? ​
 
תשובה:
תקנה 16(ו) לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007 קובעת חובה לדווח במסגרת דוח הנפקה, על כל עמלה שלא ניתן גילוי בתשקיף בנוגע לחלוקתה בין החתמים בהנפקה, לרבות על סכום העמלה ששולם ושיעורה מסך כל העמלות ששולמו. במקרה שבו במועד התשקיף טרם ידוע אופן חלוקת העמלות כולן או מקצתן בפועל בין החתמים (למשל מאחר שהחלוקה הסופית תתבצע מאוחר יותר בהתאם לשיקול דעת החברה או אחד החתמים), יש לפרט בדוח ההנפקה את חלוקת העמלות בין החתמים - סכום העמלה ושיעורה מתוך סך כל העמלות ששולמו.
 
 
 
שאלה:
106.1 האם ניתן למשוך מפיקדון שהופקד על ידי חתם לפי לתקנה 6 לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007, כספים שנצברו בחשבון הנאמנות העולים על סכום הפיקדון הקבוע בתקנה 6(א) ("סכום הפיקדון")?​
 
תשובה:
כן. מטרת ההסדר הקבוע בתקנה 6 היא להבטיח כי כל עוד לא התקיימו התנאים המנויים בתקנה 6(ב) יובטח סכום הפיקדון להבטחת אחריותו של החתם לפי פרק ה' לחוק. משכך, אין מניעה כי עודפי כספים (מעל לסכום הפיקדון) שנצברים בחשבון הנאמנות יימשכו על ידי החתם, ובלבד שבחשבון הנאמנות יהיה מופקד בכל עת סכום הפיקדון.