רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון || פירוט נכסי החיסכון לטווח ארוך ליום 30.9.2020

מטרת החוזר היא לפרט את נכסי החיסכון לטווח ארוך ולעדכן את שווים, לצורך חישוב נתח השוק המקסימלי שרשאי אדם להחזיק בתחום החיסכון לטווח ארוך לפי החוק

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

31/12/2020 עומר רגב

בהתאם לסעיפים 31א ו-32 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") בדבר שווי כלל נכסי החיסכון לטווח ארוך, הריני להודיע כדלקמן:

כללי

לפי סעיף 32(ג1) לחוק לא יחזיק אדם בהחזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך אלא בשל שינוי בשווי השוק של נכסי החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו, בשל שינוי בשווי כלל נכסי החיסכון לטווח ארוך כאמור או בשל הצטרפות מבוטחים או עמיתים שלא כתוצאה מהתקשרות עם גוף מוסדי אחר או מיזוג עימו. 

בנוסף, לפי סעיף 31א לחוק, מוגדרת החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך כשליטה בנתח שוק העולה על חמישה עשר אחוזים מסך שווי כלל נכסי החיסכון לטווח ארוך; לעניין זה, מורה הסעיף, יחושב נתח השוק שבשליטת אדם כסך שווי נכסי החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידיו ובידי כל הגופים המוסדיים שבשליטתו, לרבות הנכסים המנוהלים כאמור בעבור גופים מוסדיים אחרים, ולעניין השולט יחד עם אחרים, ייוחס כל שווי הנכסים כאמור לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד.

סעיף 31א לחוק מגדיר את "נכסי החיסכון לטווח ארוך", כך: (א) נכסי קופות גמל, למעט קרנות ותיקות וקופות גמל מרכזיות לפיצויים או קופות גמל מרכזיות לדמי מחלה; (ב) נכסים המוחזקים על ידי מבטחים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה בביטוח חיים (להלן: "פוליסות משתתפות ברווחים"); (ג) נכסים המוחזקים על ידי מבטחים לכיסוי התחייבויותיהם לפי תכניות לביטוח חיים המעניקות למבוטח תשואה מובטחת, ושהמבטח אינו זכאי בשל הכספים המופקדים בהם, או בשל חלק מהם, לאגרות חוב מיועדות (להלן: "פוליסות מבטיחות תשואה שהמבטח לא זכאי בגינן לאג"ח מיועדות").

מטרת חוזר זה היא לפרט את נכסי החיסכון לטווח ארוך ולעדכן את שווים, לצורך חישוב נתח השוק המקסימלי שרשאי אדם להחזיק בתחום החיסכון לטווח ארוך לפי החוק.

פירוט נכסי החיסכון לטווח ארוך

סוג הנכס

סך החיסכון ל-30.09.2020 (במיליוני ש"ח)

קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים וקופות גמל לחיסכון

272,728

קרנות השתלמות

253,460

קופות גמל למטרה אחרת

908

קופות גמל אחרות (ביטוח הדדי)

242

קרנות פנסיה חדשות

425,239

קופות מרכזיות לקצבה

45,930

קרנות פנסיה כלליות

9,038

פוליסות משתתפות ברווחים

366,605

פוליסות מבטיחות תשואה שהמבטח לא זכאי בגינן לאג"ח מיועדות

3,335

קופות גמל מרכזיות להשתתפות בפנסיה תקציבית

1,068

סה"כ

1,378,554העולה מן החישוב לעיל הוא כי בהתאם להוראת סעיף 32(ג1) לחוק, נכון למועד פרסום הודעה זו, אדם לא יהיה רשאי להחזיק יותר מ-206.78 מיליארד ש"ח בשוק נכסי החיסכון לטווח ארוך.

ביטול תוקף

חוזר גופים מוסדיים 2019-9-16 "סך נכסי החיסכון לטווח ארוך ליום 30.09.2019" מיום 17 בדצמבר 2019 – בטל.