רשות ניירות ערך | בקשה לקבלת מידע למתן שירותי הפצת מסרונים

מענה לשאלות ההבהרה, ככל שתתקבלנה, יפורסם באתר האינטרנט של הרשות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עידו אסיאג
17/01/2021

רשות ניירות ערך ("הרשות") מעוניינת לקבל מידע בתחום רכישת שירותי שליחת מסרונים לצורך קבלת שירותים עתידיים של שליחת מסרונים (הודעות SMS) על פי רשימות תפוצה שונות ובתכנים שונים, לרבות שליחת הודעות אוטומטיות ושירות, תחזוקה ותמיכה.

למסמכים המלאים של הבקשה לקבלת מידע שבכותרת (להלן:"הבקשה")  לחץ כאן.

הרשות תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל לכל צורך שתמצא לנכון, לרבות קביעת סוג ההליך לבחירת ספק עמו תתקשר הרשות למתן שירותי הפצת מסרונים, בדבר אופן התמחור של התקשרות מעין זו, בדבר עיצוב תנאיה של התקשרות עתידית ככל שתהיה, בדבר גיבוש רשימת ספקים פוטנציאלים לצורך עריכת מכרז או הליך תחרותי אחר ככל שייערך, וכד'. 

בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות מכל סוג שהוא, כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע, עפ"י הוראות תקנה 14 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993. לפיכך, היענות לפניה זו לא תקנה למשיב כל זכות או טענה; והימנעות ממתן מענה לא תגרום למי שנמנע מכך כל נזק. 

מסמכי הבקשה המלאים וכל ההודעות בנושא הליך הבקשה יפורסמו בדף זה.

ככל שהמשיבים ימצאו אי בהירות, סתירות, אי התאמות, או לא יבינו פרט כלשהו מהאמור בבקשה, ניתן להעביר שאלות ו/או בקשה לקבלת הבהרות לנציגי הרשות, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל zivs@isa.gov.il עד ליום 26/01/2021.

מענה לשאלות ההבהרה, ככל שתתקבלנה, יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, תוך השמטת שם הפונה ופרטים מזהים אודותיו עד ליום 02/02/2021.

את המענה לבקשה יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל zivs@isa.gov.il, עד ליום 09/02/2021. הרשות רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת המענה.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי הבקשה, יגבר האמור במסמכי הבקשה.