א.מ.ת מיחשוב: ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו לסך של 1,407 מיליון ש"ח

הרווח הגולמי בשנת 2020 הסתכם לסך של כ-229 מיליון ש"ח, גידול של 7.5% לעומת שנת 2019. שיעור הרווח הגולמי עלה ל-16.3% בהשוואה ל-15.2% בתקופה המקבילה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אלי אופיר
30/03/2021

יואב ויינברג, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב : "אנו מסכמים את שנת 2020 עם גידול בהכנסות ושיפור בפרמטרים התפעוליים. תוצאות אלו מעידות יותר מכל על איתנותה של החברה והפעילות המגוונת והושגו הודות למהלכים שבצענו וההתמודדות המיטבית של החברה עם השפעות משבר הקורונה. היכולות הקיימות בחברה והקשרים האסטרטגיים ארוכי הטווח שלנו עם הלקוחות, ממצבים את החברה עם יכולת טובה למימוש אסטרטגיית הצמיחה בשנים הקרובות. בשנה זו, המשכנו להתמקד בתחומי ה-OEM, התוכנה והסייבר – שלושת מנועי הצמיחה המרכזיים שלנו באמצעותם אנחנו בונים את התשתית להמשך התרחבות ולשיפור הרווחיות. רכישת חברת Network Allies בתחילת השנה אשר פעילותה צומחת בהתאם לתוכניות העסקיות, מוכיחה את יכולתנו לבסס פעילות עסקית צומחת ורווחית בארה"ב. אנו ממשיכים לבחון רכישות נוספות להרחבת הפעילות בחו"ל.

בחודש ינואר הודיעה קרן פימי על כניסתה להשקעה משמעותית בחברה. החיבור עם קבוצת פימי טומן בחובו הזדמנויות משמעותיות ומציב את החברה בעמדת זינוק מצוינת להמשך צמיחה עסקית ורווחיות. במבט קדימה, נמשיך להתמקד בהשבחת הפעילויות הקיימות ואיתור רכישות סינרגטיות נוספות בארץ ובעולם. כל זאת במטרה לממש את תוכניות הצמיחה הרב שנתיות של החברה תוך השאת ערך לכלל בעלי המניות"

תוצאות רבעון רביעי ושנת 2020

ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו בכ-1,407 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של כ-1,399 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מאיחוד התוצאות של חברת Network-Allies אשר טרם אוחדה בתקופה המקבילה, ואשר קוזז בחלקו בשל ירידה בהיקפי מספר פרוייקטים בהיקפים גדולים מהרגיל שבוצעו בתקופה המקבילה (ואשר התאפיינו בשיעורי רווחיות נמוכים מהרגיל). הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-412 מיליון ש"ח, לעומת כ-375 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-10% אשר נובע בעיקר מאיחוד תוצאות חברת Network-Allies אשר טרם אוחדה בשנה הקודמת.

הרווח הגולמי בשנת 2020 הסתכם בכ-229 מיליון ₪ (המהווה כ-16.3% מההכנסות), צמיחה של כ-7.5% לעומת רווח גולמי של כ-213 מיליון ש"ח (המהווה כ-15.2% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע משיפור בשיעורי הרווחיות הגולמית בשל ביצוע עסקאות בשני מגזרי הפעילות בשיעורי רווחיות טובים ביחס לתקופה המקבילה. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-66 מיליון ש"ח (כ-16.1% מההכנסות)  לעומת כ-60 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-10% הנובע מהעליה בהכנסות, תוך שמירה על שיעור הרווחיות הגולמית וזאת על אף ההשפעה השלילית של התיסוף החד בשע"ח הדולר/שקל במהלך הרבעון.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות בשנת 2020 הסתכמו בכ-160 מיליון ש"ח לעומת כ-152 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מאיחוד התוצאות של החברות זמינגו ו Network -Allies שטרם אוחדו במהלך התקופה המקבילה כולה, לצד תוספת הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים כתוצאה מרכישות אלה, ואשר קוזז בחלקו על-ידי פעולות התייעלות . הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-42 מיליון ש"ח לעומת כ-39 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול המוסבר אף הוא  ע"י איחוד התוצאות חברת Network -Allies .

הרווח התפעולי בשנת 2020 הסתכם בכ-69 מיליון ש"ח (מהווה 4.9% מההכנסות), גידול של כ-13%, לעומת רווח תפעולי של כ-61 מיליון ש"ח (מהווה 4.4% מההכנסות), בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נובע בעיקר משיפור בשיעורי הרווחיות הגולמית, כאמור ואשר קוזז בחלקו ע"י הגידול בהוצאות המכירה וההנהלה. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-24 מיליון ש"ח (מהווה 5.7% מההכנסות) גידול של כ-10% לעומת כ-21.5 מיליון ש"ח (המהווה כ-5.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, הגידול נובע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי, אשר קוזז בחלקו ע"י הגידול בהוצאות המכירה וההנהלה כאמור.

הוצאות המימון, נטו בשנת 2020 הסתכמו בכ-11 מיליון ש"ח לעומת כ-9.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע בעיקר מהוצאות המימון של החברות זמינגו ו- Network-Allies אשר טרם אוחדו במלואן בתקופה המקבילה. הוצאות המימון, נטו ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-3.9 מיליון ש"ח לעומת כ-1.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הגידול בהוצאות המימון נובע מהוצאות בגין הפרשי שער שנרשמו ברבעון כתוצאה מתיסוף חד בשער החליפין שקל/דולר ברבעון.

ה-EBITDA בשנת 2020 הסתכם בכ-99 מיליון ש"ח, (המהווה כ-7% מסך ההכנסות), עלייה של כ-8.8%, לעומת כ-91 מיליון ש"ח, (המהווה כ-6.5% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA ברבעון הרביעי הסתכם בכ-31 מיליון ש"ח (המהווה כ-7.5% מסך ההכנסות), לעומת כ-29 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-7.7% מסך ההכנסות),
 
הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ-44 מיליון ש"ח, גידול של כ-12% לעומת כ-39 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור נובע בעיקר מהגידול ברווח התפעולי, אשר קוזז בחלקו בשל הגידול בהוצאות המימון. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-15.3 בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכם בכ-108 מיליון ש"ח, לעומת כ-32 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 31.12.2020 הסתכם לכ-287 מיליון ש"ח לעומת כ-274 מיליון ש"ח ביום 31.12.2019. עיקר הגידול נובע מתוספת הרווח הכולל בתקופת הדוח ובניכוי דיבידנדים בסך של כ-27 מיליון ש"ח שהוכרזו במהלך השנה.

החוב פיננסי נטו ליום 31.12.2020 הסתכם בכ-101 מיליון ש"ח לעומת חוב בסך 108 מיליון ש"ח ליום 31.12.2019.

תוצאות עיקריות מגזרי הפעילות בשנת 2020 (באלפי ש"ח)

מגזר ה-OEM

סך הכנסות במגזר ה-OEM בשנת 2020 הסתכמו בכ-584 מיליון ש"ח, עלייה של כ-13%, לעומת הכנסות של כ- 518 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העליה מיוחסת בעיקר לאיחוד התוצאות של חברת Network-Allies בארה"ב ,אשר טרם אוחדו בתקופה המקבילה אשתקד ואשר קוזזה בחלקה בשל ירידה בהכנסות בפרויקט רחב היקף ביחס לשנה הקודמת.

הרווח התפעולי במגזר ה-OEM בשנת 2020 הסתכם בכ-30 מיליון ש"ח (מהווה 5.2% מההכנסות), צמיחה של כ- 22%, לעומת רווח תפעולי של כ-25 מיליון ש"ח (מהווה 4.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, העלייה ברווח נובעת מהגידול במחזור ההכנסות כאמור לעיל, לצד שיפור קל בשיעורי הרווחיות הגולמית בעסקאות במגזר זה.

מגזר פתרונות המחשוב

ההכנסות במגזר פתרונות המחשוב בשנת 2020 הסתכמו ההכנסות בכ-827 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של כ-885 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון במחזור ההכנסות נובע ממספר עסקאות בהיקפים גדולים מהרגיל אשר בוצעו במהלך  2019 (ואשר התאפיינו בשיעורי רווחיות נמוכים מהרגיל , בשל היקפם) .

הרווח התפעולי במגזר פתרונות המחשוב בשנת 2020 הסתכם בכ-37 מיליון ש"ח (מהווה 4.5% מההכנסות) לעומת רווח תפעולי של כ- 35 מיליון ש"ח (מהווה 3.9% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח  נובעת משיפור בשולי הרווחיות  הגולמית בפעילות במגזר זה.

הכרזת דיבידנד -  החברה ממשיכה לממש את מדיניות חלוקת הדיבידנדים הרבעוניים בגובה של כ 60% מהרווח הנקי , ומכריזה על דיבידנד בגין רווחי הרבעון הרביעי לשנת 2020, בסך של כ9.1 מיליון ש"ח.

אירועים לאחר תאריך המאזן:

- הושלמה העסקה לרכישת 61.5% מהון המניות של החברה על ידי קרן פימי תמורת 443 מיליון ש"ח. יואב וינברג, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב מכר את כל אחזקותיו בחברה, למעט 440,000 מניות החברה אשר נותרו בבעלותו (המהוות כ-1% מהון המניות של החברה). בכך, וינברג חובר לקרן פימי ברכישת גרעין השליטה בחברה בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים.