אלרוב נדלן || תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ירד בחצי לעומת השנה שקדמה לה

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

שנהב גולדברג
01/04/2021

נתוני אחזקות במניית אלרוב נדלן

על פי נתוני אתר FUNDER,
50 קרנות נאמנות מחזיקות במניית אלרוב נדלן בהיקף של 8.92 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

הראל מניות במומנטום

2.84%

639180

5300

MTF מחקה ת"א צמיחה

2.02%

444169.8

3683

הראל Htfי תל דיב

1.44%

266767.2

2212

רוטשילד ישראל

1.41%

289483.42

2400.36

אנליסט נדל"ן

1.23%

445978.8

3698

PTF אינדקס מניות Mid Cap

1.03%

234928.8

1948

הראל Htf אינדקס מניות ישראל 100 - EW

1.01%

81887.4

679

אנליסט מניות ישראל

0.98%

908721

7535

סיגמא 25/75

0.62%

10854

90

אנליסט מניות

0.48%

823729.36

6830.26
בנוסף לנתונים הללו, 
קרן הנאמנות: מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט (1B)  מחזיקה במניית אלרוב נדלן בחסר בהיקף של 0.02% מהקרן
קרן הנאמנות: מגדל הכנסה חודשית (2A) מחזיקה במניית אלרוב נדלן בחסר בהיקף של 0.05% מהקרן
קרן הנאמנות: מגדל‎‎ שקלית לריבית עולה (1A) מחזיקה במניית אלרוב נדלן בחסר בהיקף של 0.05% מהקרן
קרן הנאמנות: מגדל (!) תשואה כוללת + 10%‏ (1B) מחזיקה במניית אלרוב נדלן בחסר בהיקף של 0.27% מהקרן


להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית אלרוב נדלן על-פי נתוני FUNDER-MVF

• דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל בשנת 2020 הסתכמו בכ-374 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-364 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע בין היתר מקבלת שכר דירה מנכס נוסף שנרכש בלונדון אנגליה וכן משכר דירה מנכס בשוויץ שבנייתו הסתיימה בתחילת תקופת הדוח. דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-95 מיליון ש"ח, לעומת כ- 103 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

• שכ"ד  מפורטפוליו הנדל"ן של החברה בשוויץ הסתכם בשנת 2020 לסך של 207 מיליון ש"ח לעומת 192 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

• במהלך החודשים מרס-אפריל השנה, מלונות הקבוצה נסגרו באופן זמני למספר חודשים. במהלך חודשים יולי ואוגוסט החברה החזירה לפעילות את מלון ממילא בירושלים, מלון קונסרבטוריום באמסטרדם ומלון מצודת דוד בירושלים. בחודש ספטמבר 2020 נפתחו מלון לוטסיה בפאריס ומלון קפה רויאל בלונדון. מלונות הקבוצה בחו"ל נותרו פתוחים ברציפות עד למועד פרסום הדוח. המלונות בירושלים נסגרו בשנית במהלך חודש ספטמבר 2020, ונפתחו מחדש לאחר תקופת הדוח (ב-18.3.2021).
 
• בשנת 2020 הסתכם ההפסד התפעולי (לא כולל הוצאות סגירת בתי מלון) בסך של כ- 15 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח התפעולי בסך של כ- 113 מיליון ש"ח בשנת 2019.

• ההפסד הנקי בשנת 2020 הסתכם לסך של 149 מיליון ש"ח לעומת רווח של 340 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בשנת 2020 נובע מהפסד מניירות ערך סחירים והוצאות אחרות בסך של כ- 82 מיליון ש"ח, ירידה בשווי הוגן של נדל"ן מניב בסך של כ-52 מיליון ש"ח ומהפסד תפעולי של בתי מלון לא כולל הוצאות סגירת בתי מלון בסך של כ-15 מיליון ש"ח וכן הוצאות סגירת בתי מלון בשנת הדוח בסך של כ- 35 מיליון ש"ח. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-99 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של כ-224 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד אשתקד. 

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2020 בכ-116 מיליון ש"ח לעומת כ-239 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בתזרים מפעילות שוטפת בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019 נבע ממשבר הקורונה ובעיקר ממגזר המלונאות. 

• שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 31.12.2020 הסתכם בכ-8,577 מיליון ש"ח לעומת כ-8,074 מיליון ש"ח ב-31.12.2019. הגידול בנדל"ן להשקעה בסך של כ-503 מיליון ש"ח נובע בעיקר מרכישת בניין משרדים נוסף באנגליה במהלך תקופת הדוח וכן מהתחזקות מטבעות הפרנק השוויצרי (בעיקר) והאירו ביחס לשקל שהביאו לעליה בערך השיקלי של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באירופה.

מנגד, רשמה החברה הפסד מירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ-52 מיליון ש"ח.

• שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך כולל נכסים בלתי מוחשיים (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 31.12.2020 הסתכם בכ-4,747 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,966 מיליון ש"ח ב-31.12.2019. הקיטון בערכו של הרכוש הקבוע בסך של כ- 219 מיליון ש"ח נובע בעיקר מירידה בשווי ההוגן של מלונות הקבוצה בסך של כ- 116 מיליון ש"ח לפני מס (89 מיליוני ש"ח לאחר מס )וכן מהוצאות הפחת לתקופה בסך של כ-136 מיליון ש"ח. 

• ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכם בכ- 4,915 מיליון ש"ח לעומת כ-5,169 מיליון ש"ח בתום שנת 2019.

הקיטון בהון העצמי בסך של כ- 254 מיליון ש"ח נובע בעיקר מהפסד לתקופת הדוח בסך של כ-149 מיליון ש"ח, משערוך שלילי של רכוש קבוע נטו ממס בסך של כ- 89 מיליון ש"ח ומרכישת מניות באוצר בסך של כ-47 מיליון ש"ח.  מנגד, חל גידול מהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ בסך של כ-37 מיליון ש"ח. 

• נכון ליום 31 בדצמבר 2020 שיעור ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) מסך המאזן מהווה כ-35% (בהשוואה לכ-37% ליום 31.12.2019).

• במהלך שנת 2020 הושפעו תוצאות החברה על ידי משבר הקורונה באופן הבא – 

מגזר נדל"ן להשקעה רשם הפסדים בסך של כ- 52 מיליוני ש"ח (לפני מס) בהשוואה לרווחים מעליית ערך בסך של כ- 292 מיליוני ₪(לפני מס) אשתקד.
מגזר המלונאות רשם הפסד  כולל שערוך בסך של כ- 166 מיליוני ₪ (לפני מס) לעומת רווח בסך של כ- 297 מיליוני ש"ח (לפני מס) אשתקד.
מגזר ניירות הערך רשם הפסדים בסך של 82 מיליוני שקלים (לפני מס) בהשוואה לעליית ערך בסך של 71 מיליוני ש"ח (לפני מס) אשתקד.

אירועים לאחר תאריך המאזן

 שווי תיק ניירות ערך של הקבוצה נכון ליום 31.12.2020 וסמוך למועד הדוח מסתכם בסך של כ- 403 מיליון ש"ח וכ- 461 מיליון ש"ח, בהתאמה. לאחר תקופת הדוח על המצב הכספי ועד בסמוך למועד פרסום הדוח (בהתאם לשערים של תום יום המסחר של ה- 22 במרס 2021), נבע לחברה רווח מניירות ערך בסך של כ- 58 מיליון ש"ח לפני מס.

 בחודש מרץ 2021  רכשה החברה נדל"ן מניב נוסף בשוויץ בסך של כ- 76 מיליון פר"ש (כ-277 מיליון ש"ח) לא כולל עלויות רכישה. דמי השכירות הצפויים להתקבל מהנכס בשנת תפעול מלאה הינם כ- 4.1 מיליוני פרנק שוויצרי (כ- 15 מיליוני ש"ח).


הודעת החברה וקישור לדיווח המיידי