אל על || צופים התאוששות חלקית בלבד בשנת 2021 וחזרה לפעילות בהיקפים של טרום המשבר בשנת 2024

חברת אל על מדווחת על סיכום התוצאות הכספיות לשנת 2020 ולרבעון הרביעי לשנה זו ונערכת ליציאה ממשבר הקורונה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אל על קרדיט john mcarthurאל על קרדיט john mcarthur

קרן מרדכי
01/04/2021

נתוני אחזקות במניית אל על

על פי נתוני אתר FUNDER,
18 קרנות נאמנות מחזיקות במניית אל על בהיקף של 1.27 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

מגדל יתר

1.89%

114649.13

173448

MTF מחקה ת"א SME60

1%

196632.3

297477

מור יתר

0.24%

261095

395000

מגדל גמישה

0.17%

61034.1

92336

מגדל מניות ישראל Buy Side

0.16%

175913.25

266132

אנליסט פיזור רחב 20/80

0.14%

39660

60000

אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט

0.08%

42965

65000

אנליסט 10/90

0.08%

56185

85000

אנליסט אג"ח מדינה + 10%

0.07%

79320

120000

פסגות ב. אלטרנטיב מניות ישראל

0.05%

14349.65

21709להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית אלעל על-פי נתוני FUNDER-MVF

תוצאות שנת 2020 הושפעו דרמטית ממשבר הקורונה, ומהסגרים, שהביאו להפסקה מוחלטת של פעילות טיסות הנוסעים הסדירות של החברה, במהלך חלק ניכר מימות השנה, ולהוצאת מרבית עובדיה לחל"ת

במהלך ספטמבר 2020 חברת כנפי נשרים הפכה לבעלת השליטה בחברה, מונו יו"ר ומנכ"ל חדשים, לצד מינוי חברי דירקטוריון חדשים והחלפת מרבית השדרה הניהולית בחברה. בד בבד השלימה החברה בספטמבר 2020 ובפברואר 2021 גיוסי הון בהיקף כולל של כ-222 מיליון דולר.

בנוסף חתמה החברה בסמוך לפרסום דוח זה, על מתווה מימון עם המדינה בהיקף של כ-210 מיליון דולר תוך התניית כניסתם לתוקף של הסכמי ההתייעלות וגיוס 105 מיליון דולר נוספים ביולי השנה, כאשר 43 מיליון דולר יובטחו על ידי בעל השליטה.

מנכ"ל אל על, אביגל שורק:
"החתימה על מתווה המימון החלופי, לצד יישום תכנית ההתייעלות הכוללת פרידה כואבת מכ-2000 עובדים, תשלום חובות העבר ללקוחות וספקים, תוך פריסה מחודשת של החובות למלווים ומחכירים ויישום תהליכי עבודה חדשים וחדשניים. יישום קפדני של אלו יביא את החברה לאיזון תזרימי במהלך 2021.

במקביל שוקדת החברה על יישום תכנית אסטרטגית רב שנתית מחודשת ליציאה מהמשבר, יחד עם פתיחת השמים ונתב"ג והעלייה ההדרגתית הצפויה בפעילות, צופה החברה לחזור בשנת 2022 לפעילות בהיקף שיניב לה תזרים מזומנים חיובי, ובהמשך ליישם את התכנית העסקית לצמיחה ורווחיות ארוכות טווח. "

סמנכ"ל הכספים הנכנס, מר איציק אליאב:
"תוצאות פעילות שנת 2020 הושפעו כמובן ממשבר הקורונה. יחד עם זאת, ראוי לציין שהן כוללת הוצאה חד פעמית בסך של כ- 45 מיליון דולר בגין עלות ההיפרדות ובניכוי אירועים נוספים הסתכמו ההוצאות אחרות בכ-24 מיליון דולר. כמו כן, במהלך השנה הכירה החברה בהוצאות מימון חד פעמיות בגין גידור לא אפקטיבי בסך של כ-92 מיליון דולר ובסך של כ-8 מיליון דולר נוספים בגין הפרשי שער ובסה"כ כ-100 מיליון דולר הוצאות מימון חד פעמיות.

תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי לשנת 2020 כוללת הוצאה חד פעמית של כ-15 מיליון דולר בגין עלות ההיפרדות, וכן כוללות הכנסה חד פעמית בסעיף המימון בסך של כ-5 מיליון דולר.

כל אלו, מביאים לכך שה-adjusted EBITDAR (לאחר אירועים חד פעמיים) לרבעון הרביעי מסתכמת להפסד של כ-30 מיליון דולר. ברבעון הראשון של שנת 2021 החברה פועלת לשיפור בהוצאות ביחס לרבעון האחרון של שנת 2020, על רקע צעדי ההתייעלות נוספים בהם נוקטת החברה."

אנו מסכמים את שנת 2020, שהייתה שנה קשה ביותר לכלכלה העולמית, ולענפי התעופה והתיירות בפרט. חברת אל על ספגה מכה קשה בשנה זו, ונאלצה לבצע צעדים כואבים, לרבות צמצום מצבת העובדים,  כדי להבטיח את שרידותה. כדי להשלים את המהלך, אנו נדרשים לתמיכתה של ממשלת ישראל, כדי שתמשיך לסייע ולקדם בתהליך גיוס החוב על ידי החברה, שהינו קריטי להבאתה לחוף מבטחים.

בשנת 2021 אנו יוצאים לדרך חדשה עם בעלים חדשים והנהלה חדשה, ושוקדים בימים אלו על תכנית אסטרטגית חדשה, וסבורים, כי מכלול הצעדים התפעוליים, העסקיים והפיננסיים שביצענו ושנבצע במהלך 2021, יביאו את חברת אל על לנקודת זינוק מצוינת ליום שבו השמים ייפתחו באופן משמעותי. 

גם לאחר משבר הקורונה, אל על נחשבת בעיני כל למוביל הלאומי של ישראל ולמותג אייקוני בקרב לקוחותיה, ונהנית ממועדון לקוחות חזק, ועם התשתיות הנוכחיות ועם צי המטוסים הצעיר והאטרקטיבי שלנו, ובשילוב צעדי ההתייעלות שביצענו ושאנו מבצעים אנו מאמינים, כי החברה תשוב לפסים של צמיחה ורווחיות, ותבסס את מעמדה כחברה הפופולרית, הבטוחה והאיכותית מבין החברות הפועלות בנתב"ג.עיקרי הנתונים הכספיים  - שנת 2020:


 

 

2020

2019

שינוי

 

אלפי דולר

% מהמחזור

אלפי דולר

% מהמחזור

אלפי דולר

%

 

הכנסות מהפעלה

623,075

100.0%

2,177,997

100.0%

(1,554,921)

(71.4%)

הוצאות הפעלה

(800,403)

(128.5%)

(1,833,604)

(84.2%)

1,033,202

(56.3%)

רווח (הפסד) גולמי

(177,327)

(28.5%)

344,392

15.8%

(521,719)

 

הוצאות מכירה

(60,709)

(9.7%)

(213,563)

(9.8%)

152,854

(71.6%)

הוצאות הנהלה וכלליות

(101,996)

(16.4%)

(138,839)

(6.4%)

36,842

(26.5%)

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

(24,267)

(3.9%)

12,498

0.6%

(36,765)

 

רווח (הפסד) מפעולות רגילות

(364,300)

(58.5%)

4,489

0.2%

(368,789)

 

הוצאות מימון, נטו

(196,456)

 

(82,894)

 

(113,562)

 

חלק החברה ברווחי חברה כלולה ושערוך אופציות

(801)

 

1,843

 

(2,643)

 

הפסד לפני מסים על ההכנסה

(561,557)

 

(76,563)

 

(484,994)

 

הטבת מס

30,520

 

16,961

 

13,559

 

הפסד לשנה

(531,037)

 

(59,602)

 

(471,435)

 
• הכנסות החברה בשנת 2020 ירדו בכ-71.4% לכ-623.1 מיליון דולר, לעומת כ-2.18 מיליארד דולר בשנת 2019. הירידה נובעת מהשלכות משבר הקורונה אשר הביאו לירידה חדה בטיסות הנוסעים הסדירות של החברה,  שהחלה בחודש פברואר 2020, עד להפסקתן המוחלטת ברבעונים השני והשלישי של השנה, כאשר ברבעון הרביעי של השנה נרשמה התאוששות קלה, לאחר שחודשו הטיסות למספר יעדים. 

• ההכנסות ממטען בשנת 2020 גדלו בכ-131.8 מיליון דולר, עליה של כ-100% לעומת ההכנסות ממטען בשנת 2019, וזאת על אף שכמות המטענים המוטסת משוקללת מרחק (RTK) קטנה בתקופה המדווחת בכ-9.7%, וזאת בשל עליה של כ-60% בהכנסה לשעת טיסה, כתוצאה מירידה בהיצע בתחום תעבורת המטענים.

• הוצאות ההפעלה של החברה בשנת 2020 ירדו בכ-56.3% לכ-800 מיליון דולר, לעומת כ-1.83  מיליארד דולר בשנת 2019. הירידה נובעת בעיקרה מהקיטון בשעות הטיסה בעקבות משבר הקורונה. מתוך סך הוצאות ההפעלה לשנת 2020, סכום של כ-255 מיליון דולר מיוחס להוצאות פחת ולהוצאות קבועות אחרות.

הירידה בהוצאות מיוחסת בעיקרה לקיטון בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-348 מיליון דולר, ולקיטון בהוצאות שכר ההפעלה בסך של כ-296 מיליון דולר כתוצאה מהוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום החל מאמצע חודש מרץ 2020. 

• בהוצאות הדס"ל של החברה נרשמה הירידה האמורה, בעיקר כתוצאה מירידה בשיעור של כ- 67% בכמות הדלק שנצרכה על ידי מטוסי החברה בשל צמצום הפעילות, וכן מירידה במחירי הדס"ל בשוק. מנגד, בשנת 2020 חל גידול בהוצאות הדס"ל בגין השפעה של עסקאות הגידור אשר פקעו ברבעון הראשון והוכרו כאפקטיביות, לעומת קיטון הוצאה בשנת 2019.

הוצאות הגידור שנזקפו בשנת 2020 הסתכמו בכ-15.6 מיליון דולר, בעוד שבשנת 2019 נרשמו הכנסות מגידור בסך של כ-1.7 מיליון דולר.

• הוצאות אחרות – בשנת 2020 רשמה החברה הוצאות אחרות נטו בסך של כ-24.3 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהפרשה עבור הטבות בגין פיטורין בסך של כ- 45 מיליון דולר בשל החתימה על הסכמי ההתייעלות עם עובדי החברה במגזרים השונים, שקוזזה בחלקה ע"י הכנסה מביטול הפרשה בגין תביעת המדינה, הפסד ממכירת מניות ממן ובקיזוז רווחי הון נוספים ממכירת מנועים ועודפי מלאי.

לעומת זאת, בשנת 2019  הוכרו הכנסות אחרות בסך של כ- 12.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה ממכירת מטוס, מנועים ועודפי מלאי.

• הוצאות המימון, נטו, בשנת 2020 הסתכמו בכ-196.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-82.9 מיליון דולר בשנת 2019. עיקר הגידול נובע מהוצאה בסך של כ-91.5 מיליון דולר בגין עסקאות גידור דס"ל שלא הוכרו חשבונאית כאפקטיביות, בשל גידור כמות גדולה מהכמות שנצרכה או שהחברה חוזה כיום כי תצרוך, וזאת בשל הירידה בהיקפי הפעילות ביחס לפעילות שתוכננה בעת ביצוע עסקאות הגידור.

כמו כן, נרשמה עלייה בהוצאות הריבית על הלוואות וחכירות בסך של כ-11.6 מיליון דולר, הנובעת מגידול במצבת ההלוואות והחכירות של החברה ביחס ל-2019 על רקע קליטת מטוסי הדרימליינר מדגם בואינג 787. יצוין, כי השפעת הירידה במחירי הריביות לגבי הלוואות בריבית משתנה קוזזה בשל הוצאה בגין עסקאות גידור ריבית. בנוסף, הושפעו הוצאות המימון מהפרשי שער שליליים על יתרות מאזניות הנובעות מהיחלשות הדולר ביחס למטבעות אחרים.

• ההפסד לאחר מס בשנת 2020 הסתכם בכ-531.0 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-59.6 מיליון דולר בשנת 2019.


עיקרי הנתונים הכספיים  - הרבעון הרביעי של שנת 2020:


 

2020

2019

שינוי

 

אלפי דולר

% מהמחזור

אלפי דולר

% מהמחזור

אלפי דולר

%

 

הכנסות מהפעלה

111,637

100.0%

518,426

100.0%

(406,789)

(78.5%)

הוצאות הפעלה

(177,573)

(159.1%)

(451,729)

(87.1%)

274,157

(60.7%)

רווח (הפסד) גולמי

(65,936)

(59.1%)

66,697

12.9%

(132,633)

(198.9%)

הוצאות מכירה

(11,745)

(10.5%)

(57,903)

(11.2%)

46,158

(79.7%)

הוצאות הנהלה וכלליות

(30,305)

(27.1%)

(37,980)

(7.3%)

7,675

(20.2%)

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

(14,956)

(13.4%)

9,608

1.9%

(24,563)

(255.7%)

הפסד מפעולות רגילות

(122,941)

(110.1%)

(19,579)

(3.8%)

(103,363)

 

הוצאות מימון, נטו

(20,087)

 

(22,613)

 

2,526

 

חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברה כלולה ושערוך אופציות

(-)

 

960

 

(960)

 

הפסד לפני מסים על ההכנסה

(143,029)

 

(41,232)

 

(101,797)

 

הטבת מס

2,884

 

9,772

 

(6,888)

 

הפסד לתקופה

(140,145)

 

(31,459)

 

(108,685)

 
• הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2020 ירדו בכ-78% לכ-111.6 מיליון דולר, לעומת כ-518.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019. הירידה נובעת מהשלכות משבר הקורונה אשר הביאו לירידה חדה בטיסות הנוסעים הסדירות של החברה.
 
• בתחום המטענים, ההכנסות הסתכמו בכ-73 מיליון דולר וגדלו ביחס לרבעון המקביל אשתקד בכ-41 מיליון דולר. העלייה בהכנסות המטען ברבעון נבעה בעיקר מעליה בתשואה לטון-ק"מ, דבר הנובע בין היתר מקיטון בהיצע תעבורת המטענים בעולם.

בנוסף, ברבעון האחרון של השנה הגדילה החברה את כמות המטען המוטסת, על אף ההפסקה הכמעט מוחלטת של טיסות הנוסעים (והמטען בגחונם), וזאת על ידי הגדלת הפעילות במטוס מטען ייעודי שבחכירה רטובה ובטיסות מטען ייעודיות של מטוסי הנוסעים של החברה, וכן על ידי הטסת מטען במטוסים החכורים על ידי צד ג'.

• הוצאות ההפעלה של החברה ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו בכ-178 מיליון דולר, ירידה של כ-60.7% לעומת כ-451.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. מתוך סכום זה, כ-71 מיליון דולר הינם בגין הוצאות פחת והוצאות קבועות אחרות בקשר עם חכירות מטוסים ומנועים.

הירידה בהוצאות ההפעלה נבעה בעיקר מהקיטון המשמעותי בשעות הטיסה בשל משבר הקורונה, כאשר נרשם בעיקר קיטון בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-93.1 מיליון דולר, וקיטון בהוצאות שכר ההפעלה בסך של כ-80.4 מיליון דולר. בשל הוצאת מרביתם של עובדי החברה לחופשה ללא תשלום.   

• הוצאות הדס"ל של החברה קטנו ברבעון הרביעי בשנת 2020 בכ-82% ביחס להוצאות ברבעון המקביל ב-2019, בעיקר כתוצאה מירידה של כ-71% בכמות הדלק שנצרכה. כמו כן חלה ירידה במחירי הדס"ל בשיעור של כ- 39%, אולם השפעתה לא הייתה גבוהה בשל הצריכה הנמוכה ברבעון הרביעי.

• הוצאות אחרות, נטו, ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו בכ- 15.0 מיליון דולר, וכללו בעיקר עדכון הפרשה עבור הטבות בגין פיטורין בסך כ-15.4 בגין הסכמי ההתייעלות עם עובדי החברה במגזרים השונים. זאת, לעומת הכנסות אחרות בסך של כ-9.6 מיליון דולר שנרשמה הרבעון הרביעי בשנת 2019, בעיקר כתוצאה ממכירת מנועים ועודפי מלאי.

• הוצאות המימון, נטו, הסתכמו ברבעון הרביעי של 2020 בכ-20.1 מיליון דולר בהשוואה לכ-22.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי לשנת 2019. עיקר הקיטון נובע מהכנסה בסך של כ-9.4 מיליון דולר הנובעת משיפור בשווי הוגן השלילי של עסקאות גידור דס"ל שלא הוכרו כאפקטיביות. מנגד, הושפעו הוצאות המימון מהפרשי שער שליליים על יתרות מאזניות, כתוצאה מהיחלשות הדולר ברבעון האחרון של השנה.

• ההפסד לאחר מסים ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם בכ-140.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-31.5 מיליון  דולר ברבעון הרביעי לשנת 2019.

דגשים פיננסיים נוספים

• עקב ביטולי הטיסות בעקבות המשבר, נדרשת החברה לביצוע החזרים ללקוחות בהיקפים מהותיים. בסמוך לאחר הנפקת המניות שביצעה החברה בחודש ספטמבר 2020, החלה החברה בביצוע החזרים לנוסעים עבור טיסות שבוטלו, ובהתאם פרסמה החברה לנוסעים מדיניות החזרים חדשה על פיה ניתן לקבל, חלף החזר כספי, שוברי נסיעה למימוש עתידי בטיסות החברה, על פי בחירת הנוסע.

יתרת ההתחייבויות בגין מכירה מראש של כרטיסי טיסה (לרבות מסי נמל) ליום 31 בדצמבר 2020, הינה כ-234 מיליון דולר (אשר כולל גם מכירות חדשות בתקופה), כשמתוך סכום זה, סך של כ-48 מיליון דולר הינם בגין שוברים אשר החברה הנפיקה  כחלופת החזר כספי. יצוין, כי השווי הכספי המגולם בשוברי הנסיעה גבוה ב-25% מיתרת ההתחייבות בספרים .

סמוך למועד פרסום הדוח, עומדת היתרה בגין מכירה מראש של כרטיסי טיסה על סך של כ-238 מיליון דולר (אשר כולל גם מכירות חדשות בתקופה), מתוכם סך של כ-53 מיליון דולר הינם בגין שוברים כאמור לעיל.  יצוין, כי גיוס החוב המובטח בחלקו בערבות המדינה הינו הכרחי ליכולתה של החברה לתשלום ההחזרים כאמור. 

• האטת הפעילות הכלכלית העולמית הביאה לירידה חדה במחירי הנפט העולמי ולירידה בריביות. בשל השימוש שעושה החברה במכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות לשינויי מחיר של הדלק הסילוני ולריביות משתנות, נוצרו לחברה התחייבויות מהותיות בגין שערוך המכשירים הפיננסיים האמורים, אשר בעטיין נדרשה להעמיד בטחונות. נכון ליום 31 בדצמבר 2020, הפיקדונות האמורים הסתכמו לכ-26 מיליון דולר.

• ביום 2 בדצמבר 2020, הודיע משרד האוצר כי הסכים לבקשת החברה להקדים את התשלומים המגיעים לה בגין הוצאות אבטחת תעופה עבור החודשים ינואר ופברואר 2021 בסך של כ-15 מיליון דולר. לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, הקדימה המדינה הוצאות ביטחון עבור החודשים מרץ ואפריל 2021 בסכום נוסף של כ-10 מיליון דולר.

הסביבה העסקית ונתונים תפעוליים נוספים  – שנת 2020

• בשנת 2020, מתמודדת תעשיית התעופה האזרחית ובכלל זה החברה, עם המשבר הגדול ביותר אשר פקד את הענף למעשה מאז היווסדו. על פי הערכות ארגון הגג של חברות התעופה IATA, גרם המשבר לאובדן הכנסות מצרפי בענף בשנת 2020 בהיקף של כ-419 מיליארד דולר, ולהפסדים מצטברים של כ-84 מיליארד דולר.

הארגון אף צופה התאוששות חלקית בלבד בשנת 2021 וחזרה לפעילות בהיקפים של טרום המשבר בשנת 2024.

• בשנת 2020, בצל משבר הקורונה ומגבלות התנועה המפורטות לעיל, חל קיטון דרסטי של כ- 81% בתנועת התיירות הנכנסת ושל כ-82% בתנועת התושבים היוצאים לעומת שנת 2019.

הקיטון בתיירות הנכנסת החל בחודש מרץ שבו הייתה ירידה חדה של כ- 80% בהשוואה לחודש מרץ אשתקד והמשיך עם עצירה כמעט מוחלטת של תנועת הנוסעים החל מהרבעון השני ועד סוף השנה.

בתנועת התושבים היוצאים החלה ירידה קלה כבר בחודש פברואר של כ- 2% ואילו בחודש מרץ התנועה ירדה בכ- 82%. החל מהרבעון השני, תנועת התושבים היוצאים נעצרה כמעט לחלוטין. 

• בתנועת המטענים חל קיטון של כ- 4% ביבוא וכ- 13% בייצוא. מגמה זו הושפעה גם מקיטון משמעותי בהיצע, בשל צמצום קיבולת המטענים בטיסות הנוסעים הסדירות אשר נעצרו כמעט לחלוטין החל מהרבעון השני.

יחד עם זאת, היקף ההכנסות מהטסת מטענים עלה בשנת 2020 ביחס לרמתו ב-2019 בשל עליה בתשואה לטון-ק"מ כתוצאה מהקיטון בהיצע בענף לצד עליה בביקוש בין היתר בשל הצורך של גורמים ממשלתיים לשנע מטענים הקשורים למאבק במגיפה באופן מידי.


מדדים תפעוליים בשנת 2020:

2020

2019

שינוי

אל על וסאן דור

קטעי נוסע סדיר ושכר (נוסעים משלמים) - באלפים

905

5,814

(84.4%)

חלק שוק כולל – באחוזים

20.3%

24.6%

(17.5%)

נוסע - ק"מ מוטס (RPK) - במיליונים

4,100

23,646

(82.7%)

מושב - ק"מ זמין (ASK) - במיליונים

5,923

28,583

(79.3%)

תפוסת נוסעים (PLF) - באחוזים

69.2%

82.7%

(16.3%)

שעות טיסה (בטיסות נוסעים) - באלפים

35.0

172.8

(79.7%)

הכנסה ממוצעת כוללת ל-RPK - בסנט *

7.62

8.18

(6.8%)

טון מטען מוטס – באלפים

67.0

74.5

(10.0%)

טון - ק"מ מטען מוטס (RTK) - במיליונים

403.1

446.4

(9.7%)

צי מטוסים  **

 

 

 

מספר מטוסים בהפעלה בתום התקופה - ביחידות

45

43

2

גיל ממוצע של צי המטוסים בתום התקופה - בשנים

9.9

9.2

0.7
מדדים תפעוליים ברבעון הרביעי של 2020:

2020

2019

שינוי

אל על וסאן דור

קטעי נוסע סדיר ושכר (נוסעים משלמים) - באלפים

89

1,331

(93.3%)

חלק שוק כולל - באחוזים

16.0%

23.4%

(31.6%)

נוסע - ק"מ מוטס (RPK) - במיליונים

357

5,593

(93.6%)

מושב - ק"מ זמין (ASK) - במיליונים

876

6,753

(87.0%)

תפוסת נוסעים (PLF) - באחוזים

40.7%

82.8%

(50.8%)

שעות טיסה (בטיסות נוסעים) - באלפים

4.8

41.2

(88.4%)

טון מטען מוטס - באלפים

21.0

18.0

16.5%

טון - ק"מ מטען מוטס (RTK) - במיליונים

137.5

112.5

22.2%