בנק ישראל || יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל

הפיקוח על הבנקים פירסם חוזר בנושא יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר אבידן המפקח על הבנקים צילום רמי זרנגריאיר אבידן המפקח על הבנקים צילום רמי זרנגר

עידו אסיאג
07/04/2021

לכבוד
התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי
הנדון: יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל
(ניהול בנקאי תקין, הוראה מס'368)

מבוא
1 .בחודש פברואר 2020 ,פרסם הפיקוח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 368 בנושא "יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל" (להלן – הוראה 368) .ההוראה לוותה בחוזר מס' ח-2606 06 ( להלן - חוזר 2606 ,)אשר במסגרתו נקבעו גם מועדי התחילה של ההוראה (סעיפים 68-66 לחוזר).

2 .בחודש אפריל 2020 ,פורסם חוזר מס' ח-06-2613 אשר במסגרתו נדחו מועדי התחילה של הוראה 368 בשלושה חודשים, כאשר מועד התחילה של השלב הראשון נקבע ליום 31 במרץ 2021 .דחייה זו נדרשה על רקע התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל, צמצום המשאב האנושי במערכת הבנקאית ובחברות כרטיסי האשראי, והתמקדותם בטיפול בנושאים הדחופים העולים אגב המשבר.

לחוזר המלא