שותפים חדשים בעסקת "תלמה שלמה"

בית ההשקעות מור בניהולו של יוסי לוי וחברה פרטית ("פמילי אופיס") שבבעלות רון נפתלי ירכשו משלמה ומתלמה 1/3 ממניות תלמה-שלמה תמורת 66 מיליוני ₪ בחלקים ובתמורה שווה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אסי שמלצר. צילום עזרא לויאסי שמלצר. צילום עזרא לוי

אלי אופיר
13/04/2021

בהמשך לדוח המיידי של קבוצת שלמה לבורסה לניירות ערך בתל אביב מחודש ינואר האחרון, קבוצת שלמה מדווחת הערב כי הושלמו התנאים המתלים המהותיים להתקשרות בהסכם לרכישת 50% מחברת תלמה שלמה אשר מחזיקה בפעילות התיירות של תלמה.

בנוסף, קבוצת שלמה מדווחת הערב כי במסגרת המשא ומתן שהתקיים בין הצדדים לאחר החתימה על ההסכם לרכישת מניות תלמה שלמה וטרם השלמת העסקה,  הסכימו הצדדים על הצטרפותם לעסקה של בית ההשקעות מור בניהולו של יוסי לוי וה"פמילי אופיס" אדתום שבבעלות רוני נפתלי. על פי ההסכם במסגרתו הצטרפו המשקיעות לעיל, המצטרפות החדשות ירכשו במצטבר 1/3 ממניות תלמה-שלמה תמורת 66 מיליוני ש"ח.

רכישת המניות על-פי הסכם ההצטרפות תיעשה בחלקים שווים ובתמורה שווה לשלמה ולתלמה. לאחר השלמת הרכישה על-פי הסכם ההצטרפות, שלמה צפויה להחזיק בכ-33% ממניות תלמה שלמה. שווי חברת תלמה שלמה המשוקף בעסקה זו עומד על 200 מיליון ש״ח, למול שווי של 72 מיליון ש״ח בעת חתימת ההסכם המקורי בין קבוצת שלמה לתלמה תיירות בחודש ינואר האחרון.

לאחת מהמשקיעות לעיל תהיה אופציה לרכישת מניות נוספות של תלמה שלמה בשיעור של 10% מהונה המונפק של תלמה שלמה. בגין מימוש האופציה תונפקנה מניות למשקיעה האמורה על-ידי תלמה שלמה בתמורה למחיר מימוש האופציה. לתהיה ניתנת למימוש עד למוקדם מבין (א) חלוף תשעה (9) חודשים ממועד השלמת הסכם הצטרפות; (ב) מועד השלמת הנפקה לציבור של מניות תלמה שלמה; (ג) מועד השלמת מקרים מסוימים שיוסכם בין הצדדים.

"תלמה-שלמה", חברה חדשה שהוקמה בסמוך להתקשרות בהסכם המקורי בחודש ינואר האחרון, תכלול עם השלמת העסקה את נכסי הפעילות העסקית של תלמה וחברות קשורות לה בתחום התיירות, המלונאות, הנסיעות והטיסות ("הפעילות המועברת"), כאשר הפעילות המועברת לא תכלול את התחייבויותיה של קבוצת תלמה לצדדים שלישיים כלשהם שנוצרו עד למועד השלמת העסקה.

מתווה ההצטרפות של הרוכשים החדשים כפוף, בין היתר, לחתימה על תיקונים להסכם הרכישה בין החברה ולבין שלמה, על נספחיו, ומסמכים נלווים נוספים, ואין כל ודאות כי התקשרות כאמור תצא אל הפועל.