רשות ניירות ערך | עדכון רשימת הכותרות המאפיינות את רשימת קרנות הנאמנות

השינויים ייכנסו לתוקף החל מיום 01 ביולי 2021 כחלק מהיערכות לרפורמה בקרנות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime

עומר רגב
13/04/2021

להלן חלקו העיקרי של החוזר
לצפייה בחוזר המלא


חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות

לכבוד
מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות
באמצעות דואל לכתובת הרשומה במערכת מגנא

א.ג.נ.

החל מיום 31 בדצמבר 2007 מתפרסמים נתונים אודות קרנות הנאמנות במתכונת שנקבעה בתקנות
השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007 ,תוך סיווגן תחת כותרות
מאפיינות על פי רשימת הכותרות המאפיינות שגובשה על ידי סגל הרשות(להלן – רשימת הכותרות
המאפיינות).

סמכות הרשות לקבוע את רשימת הכותרות המאפיינות תחתן מסווגות הקרנות ולעדכנה מעת לעת,
נקבעה בסעיף 73(ג1)( 2)לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ,שזו לשונו:
"שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטים שייכללו בפרסום כאמור
בפסקה (1) ולגבי מתכונת הפרסום, וכן רשאי הוא לקבוע כי הקרנות יסווגו
בפרסום בהתאם לכותרות מאפיינות, לרבות כותרות מאפיינות מתוך רשימת
כותרות מאפיינות שתקבע הרשות מעת לעת."

בעבר, עשתה הרשות שימוש בסמכותה ועדכנה את רשימת הכותרות המאפיינות במועדים שונים,
המופיעים באתר הרשות בכתובת il.gov.isa.www .

עדכון הרשימה כעת גובש בתיאום עם איגוד מנהלי קרנות הנאמנות (להלן – "האיגוד"), במסגרת
השיח המתקיים עימו במרוצת החודשים האחרונים לגיבוש מתווה וולונטרי לצמצום תופעת
הקרנות הדומות תחת אותה כותרת מאפיינת.

תופעת קיומן של קרנות דומות רבות בניהולו של מנהל קרן, המשויכות לאותה כותרת מאפיינת,
מהווה גורם אשר מגביל את יכולתו של היועץ לבחור את הקרן המומלצת המתאימה ביותר ללקוח.
על כן, כחלק מגיבוש המתווה הוולונטרי לטיפול בתופעת ריבוי קרנות דומות המנוהלות במקביל על
ידי מנהל קרן, גובש גם עדכון כאמור ברשימת הכותרות המאפיינות.

עדכון הכותרות בא לידי ביטוי בעיקר בהוספת כותרות שתשקפנה באופן מיטבי את ההבדלים בין
הקרנות השונות, על מנת לייצר כותרות הומוגניות, קרי כותרות אשר יוצרות מכנה משותף עם
מאפיין מובהק יותר, שתחתיהן תהיינה מסווגות קרנות ברות השוואה.

בנוסף, בתיאום עם האיגוד, הושמטו כותרות בהן היה מיעוט מובהק של קרנות.

על אף העובדה שעדכון הרשימה נועד לתמוך ביישום המתווה האמור, עדכון הרשימה, שמופיעה
בנספח להלן, ייכנס לתוקף ביום 1.7.21 ,ללא תלות ביישומו בפועל של המתווה.

כמו- כן, בהתייחס לכותרות המאפיינות ייקבע הכלל הבא, שייכנס לתוקפו בתאריך הנ"ל אף הוא-
סיווגה של קרן תחת כותרת מאפיינת, מחייב חשיפה של לפחות %75 משווי נכסי הקרן לאפיק
ההשקעה הבלעדי או העיקרי העולה מאותה כותרת וחשיפה שלא תעלה על %25 משווי נכסי הקרן
לאפיקי השקעה אחרים.

כלל זה לא יחול בהתייחס לכותרות מהן עולה מפורשות שהקרן עשויה להיחשף מעל %25 משווי
נכסי הקרן לאפיק שונה מהאפיק העיקרי אליו חשופה הקרן.

בברכה,
אריאל שלין
ראש תחום מקצועי
היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות