יועצים זהירות || קרנות עוקבות תיק בנק לא פוטרות מחובות חוק הייעוץ

רשות ניירות ערך בהבהרה לבנקים לגבי קרנות עוקבות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אלחנן הרמור, מנהל היחידה לפיקוח על בעלי רשיוןאלחנן הרמור, מנהל היחידה לפיקוח על בעלי רשיון

עומר רגב
21/04/2021

ייעוץ השקעות בבנקים הניתן באמצעות המלצה על קרן שבמסגרת מדיניות ההשקעות שלה, מתחייב מנהל הקרן להתאים את כלל נכסיה לשיעורי החשיפה המומלצים לכל אפיק בהתאם לפרסומי הבנק ביחס לתיק המומלץ על ידו בשיעורי סטייה מזעריים (להלן: "קרן עוקבת") (1), ככל שירות של ייעוץ השקעות, כפוף לכל החובות החלות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה (1995) (להלן: " חוק הייעוץ").

במסגרת בחינה שסגל הרשות מקיים ביחס למתן שירותי ייעוץ ההשקעות הכולל המלצה על קרנות עוקבות, ועל רקע פוטנציאל התעצמות השימוש במתווה של המלצה על קרן עוקבת כחלק מייעוץ הניתן באמצעים טכנולוגיים, מוצא לנכון סגל הרשות להבהיר כי במסגרת קיום חובתו של בעל רישיון הנותן שירותי ייעוץ ההשקעות לפעול לטובת לקוחותיו, עליו להמליץ על קרן עוקבת רק לאחר שנבחנה באופן השוואתי ביחס לכלל הקרנות המסווגות תחת אותה קטגוריה – עוקבות ושאינן עוקבות.

גם במהלך המעקב השוטף שעל הבנק לבצע ביחס לחשבון מיועץ הכולל קרן עוקבת, קבוצת הייחוס של הקרנות העוקבות תהיה הקטגוריה אליה משוייכת הקרן.(1) ראו בעניין זה קישור לחוזר לתאגידים הבנקאיים העוסקים בייעוץ השקעות בדבר התנהלות נאותה ביחס לקרנות עוקבות תיק בנק שפורסם באתר הרשות ב-6 לספטמבר 2017.