צירוף לביטוח - תיקון חוזר, טיוטה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

משה ברקת
06/06/2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

כללי

לאור מדיניות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להגביר את השקיפות וההוגנות בהליך הצירוף, מוצע לתקן במספר היבטים את חוזר ביטוח 2016-1-7, "צירוף לביטוח" (8.6.2016) ולקבוע פעולות נוספות שעל הגורם המצרף לבצע, ובין היתר: לבצע התאמת צרכים מוגברת בעת ביטול פוליסה ומעבר לחברה אחרת גם בענפי רכוש שונים; לדרוש בחירה אקטיבית של המבוטח, שלא כברירת מחדל, בנושאים מהותיים; לקבוע כי כל שיחה למטרת צירוף תחוייב בהקלטת שמע לכל הפחות; וכן לקבוע כי לא ניתן לבטל את העברת המידע להר הביטוח אגב הליך הצירוף אלא רק

בפנייה ישירה ונפרדת לחברה המבטחת. בנוסף, לאחרונה פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נייר עמדה בנושא שיפור השירות ומיצוי זכויות בקרב אזרחים ותיקים. על נייר העמדה התקבלו הערות הציבור וכן נערך כנס שולחנות עגולים בנושא. בעקבות השיח בנושא ועל מנת להבטיח כי הליך הצירוף לביטוח של בני הגיל השלישי ושל אנשים עם מוגבלות יותאם למאפייניהם הייחודיים, מוצע במסגרת טיוטת חוזר זו להטיל הוראות המחייבות כי הצירוף לביטוח של בני הגיל השלישי ושל אנשים עם מוגבלות יבוצע ע"י נציגי שירות שיוכשרו לטיפול באוכלוסיות אלה וכן כי יוצע להם לצרף מי מטעמם לשיחת הצירוף. בנוסף מוצע לקבוע כי הליך המכירה יבוצע בשלבים על מנת להבטיח כי הצירוף לביטוח של בני הגיל השלישי או של אנשים עם מוגבלות יהיה לאחר גמירת דעת מצדם להצטרף לביטוח.

להמשך לחצו כאן