תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי)(תיקון), התשפ"א-2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

משה ברקת
06/06/2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-39 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

להמשך לחצו כאן