מדיניות להרחבת פעילותן של חברות המנהלות קופות גמל ענפיות בלבד

תקנות דירקטוריון ענפיות להרחבת פעילותן בדרכים שונות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עידו אסיאג
06/06/2021

לאחרונה התקבלו אצל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") בקשות מחברות מנהלות של קופות גמל ענפיות (כהגדרתן בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (קופות גמל ענפיות וניגוד עניינים), התשס"ז-2007, להלן: "תקנות דירקטוריון ענפיות") להרחבת פעילותן בדרכים שונות, ביניהן, הגדלת היצע המוצרים או הרחבת הציבור הרשאי להצטרף לקופות שמנוהלות בידיהן.

בעמדה זו מבקש הממונה להציג את מדיניותו לעניין התנאים שבהתקיימם ישקול הממונה להעניק אישור לחברה המנהלת קופות גמל ענפיות, לנהל קופת גמל להשקעה או להרחיב את קבוצת האוכלוסייה הנמנית על הציבור המסוים של הקופה.

להמשך לחצו כאן