סאמיט אחזקות נדל"ן - מכירת חלק מפורטפוליו הנכסים של החברה בגרמניה

בשווי מיליארד אירו | תייצר נזילות גבוהה לקבוצה אשר צפויה לשמש לרכישות עתידיות בעיקר בארה"ב במתווה שיבחן לאורך זמן

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עידו אסיאג
07/06/2021
197 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 262.35 מיליון בסאמיט
קרנות נאמנות שמחזיקות את סאמיט. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

מור נדל"ן 

4.19%

12620943.3

258097

מניות

הראל מניות תנודתיות נמוכה

3.57%

586800

12000

מניות

ילין לפידות מניות נדל"ן

2.91%

1216485.3

24877

מניות

מגדל נדל"ן

2.82%

830175.3

16977

מניות

פסגות ת"א Stock Picking 

2.75%

1711500

35000

מניות

מור מניות ישראל

2.71%

38020825.8

777522

מניות

א.ש SmartBeta מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B

2.68%

6602869.2

135028

מניות

א.ש SmartBeta מחקה Low Volatility ת"א 125 A.B

2.66%

4995428.4

102156

מניות

אנליסט נדל"ן

2.55%

818977.2

16748

מניות

מור מניות ערך 

2.24%

4667850

99000

מניות


ביום 01.06.2021 פרסמה החברה דיווח בדבר התקשרות בהסכם עם קרן בינלאומית למכירת חלק מפורטפוליו הנכסים המסחריים של החברה בגרמניה, המוחזקים באמצעות חברות נכס מקומיות, בעלות שווי של 1 מיליארד אירו. יודגש, כי לא מדובר במימוש מלא של פורטפוליו הנכסים בגרמניה אלא שלאחר השלמת המכירה, יוותרו בבעלות החברה נכסים בגרמניה בשווי כולל של כ-600 מיליון אירו, כאשר להערכת החברה לנכסים שיוותרו בידה קיים פוטנציאל השבחה משמעותי הנובע משכ"ד הנמוך משווי ההשכרה המלא שלהם (ERV) ומזכויות בנייה בלתי מנוצלות. 

השלמת העסקה כאמור כפופה לאישורים רגולטוריים בגרמניה וצפויה, עפ"י הדיווח, להתרחש לא יאוחר מיום 30.06.2021. להערכת מידרוג, ככל שהעסקה תתממש, עשויה להיות לכך השפעה חיובית על יתרות הנזילות ויחסי המינוף בנטו של החברה. יחד עם זאת, מידרוג מניחה כי בהתאם לאסטרטגיה של החברה להרחבת פעילותה בשוק האמריקאי, הנ"ל תבצע רכישות נכסים נוספים בטווח הנראה לעין (עם דגש על נכסי מגורים להשכרה בניו יורק). מידרוג תבחן לאורך זמן את מתווה ההשקעות של החברה בארה"ב ובהתאם להתפתחויות, השפעות על דירוג החברה וסדרות האג"ח, ככל שיהיו. 

נכון למועד הדוח, דירוג מנפיק ודירוג אג"ח (סדרות ו', ז' ו-י') של החברה הינו Aa2.il באופק יציב. דירוג אג"ח (סדרה ח') הינו Aa1.il באופק יציב.