תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 4 לשער 5 "ניהול נכסי השקעה"

כללי השקעות נכסי חברת ביטוח כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה – טיוטה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
משה ברקת, צילום: רשות שוק ההוןמשה ברקת, צילום: רשות שוק ההון

משה ברקת
09/06/2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

כללי

בשנת 2016 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (להלן – תיקון החקיקה), במסגרתו תוקן סעיף 36 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח) שנתן בידי שר האוצר סמכות לקבוע, בין היתר, הוראות בדבר סוגי נכסים שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו לסוגיהן ושיעורי החזקתם והוראות לעניין דרכי החזקת הנכסים. במסגרת תיקון החקיקה סמכויות אלו הועברו לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – הממונה) לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת. עוד נקבע בסעיף 25(א) לתיקון החקיקה כי תקנות שהותקנו בידי שר האוצר לפני כניסת התיקון לתוקף, בעניינים שהסמכות למתן הוראות לגביהם הועברה לידי הממונה, ימשיכו לעמוד בתוקפן כל עוד לא בוטלו או הוחלפו בהוראות הממונה.

בשנת 2012 הותקנו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012 (להלן – תקנות כללי השקעה או התקנות) בהן נקבעו כללים לעניין סוגי נכסים שיחזיקו גופים מוסדיים והוראות לעניין דרכי החזקת הנכסים, לרבות כללים לעניין התחייבויות שאינן תלויות תשואה של מבטח. בפרק ה' לתקנות נקבעו מגבלות על השקעות והלוואות למנפיק בודד וקבוצת מנפיקים, ומגבלות על השקעה בסוגי נכסים מסוימים כגון איגרות חוב לא סחירות, נכסי מקרקעין, אופציות וחוזים עתידיים; הוראות לעניין סיווג התחייבויות, ניהול הנכסים כנגד סוגי התחייבויות שונים ודרישות לנזילות מזערית; והוראות ומגבלות על השקעה בנכסים מחוץ לישראל, שליטה בחברות וחברות ביטוח ועסקאות עם צדדים קשורים. 

עקב ביטולן של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998 (להלן – תקנות ההון) נדרש לעדכן את הוראות פרק ה' לתקנות כללי השקעה בהן נעשה שימוש במונחים "הון עצמי" ו"הון נדרש" ו"עודף הון" כמשמעותם בתקנות ההון שבוטלו. זאת ועוד, הוראות שער 5, חלק 2, פרק 2, סימן ב' לחוזר המאוחד שכותרתו "משטר כושר פירעון כלכלי" (להלן – משטר כושר פירעון כלכלי) שנקבעו בהתבסס על הוראות הדירקטיבה 2009/138/EC, המכונה  "Solvency II"(להלן – הדירקטיבה) והוראות הנלוות לה, מתייחסות, בין היתר, לדרישות הון בגין פעילות השקעות ומייתרות את הצורך בחלק מהמגבלות שנכללו בתקנות כללי השקעה בנוגע לנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה. 

לפיכך, מוצע לקבוע בשער 5, חלק 2, פרק 4 לחוזר המאוחד שכותרתו "ניהול נכסי השקעה" (להלן – פרק ניהול נכסי השקעה) סעיף הכולל הוראות לעניין התחייבויות שאינן תלויות תשואה של חברת ביטוח, בהתאמות הנדרשות. ההוראות המוצעות בחוזר זה צפויות להחליף את חלק מהוראות תקנה 31, את הוראות תקנות 33-32 לעניין השקעות מבטח כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה וכן להחליף ולהביא לביטולן של תקנות 30-28 ו-40-35. 

יצוין כי בהתאם לסעיף 25(א) לתיקון החקיקה, עם פרסום הוראות חוזר זה יפרט הממונה בהודעה ברשומות לפי סעיף 111א לחוק הפיקוח על הביטוח את רשימת התקנות המבוטלות או המוחלפות.