אנלייט מדווחת על השלמת פרויקט אנרגיית הרוח פיקאסו בשוודיה

הפעלה מלאה ומעבר לייצור חשמל מלא | הפרויקט בהיקף של 113 מגה-וואט

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עומר רגב
10/06/2021


https://www.funder.co.il/seco/720011/s/#

365 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 494.96 מיליון באנלייט אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אנלייט אנרגיה. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

PTF ת"א-קלינטק

10.11%

130975.39

21190

מניות

תכלית TTF תא-קלינטק (40

10.11%

1118112

180895

מניות

קסם KTF ת"א-קלינטק

10.11%

146551.51

23710

מניות

אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב

6.27%

2424660

420000

מניות

קסם KTF ת"א -טכנולוגיה 

4.53%

4981354.43

805914

מניות

הראל Htf ת"א טכנולוגיה

4.53%

6566743.85

1062408

מניות

MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה

4.53%

17142515.2

2773421

מניות

אלטשולר הקרן הירוקה

4.09%

8232632.83

1426058

מניות

פוקוס גמישה

3.86%

2062958.46

357346

מניות

אנליסט מניות

3.8%

6649396.18

1075780

מניות


בהמשך לדיווח החברה מיום 29.3.2021 (אסמכתא: 2021-01-048729), בדבר תחילת חיבור פרויקט הרוח פיקאסו בשבדיה לרשת החשמל ותחילת הזרמת חשמל לרשת ("הפרויקט"), החברה מתכבדת לעדכן כי כל הטורבינות בפרויקט חוברו לרשת החשמל והן מייצרות חשמל המוזרם לרשת.

כאמור בדיווחים קודמים, חברת הפרויקט1 התקשרה עם חברת תשתיות אנרגיה אירופאית גדולה בהסכם מסחרי למכירת חשמל (PPA), במסגרתו, החל מחודש יולי, תמכור מחצית מייצור החשמל של הפרויקט לתקופה של 12 שנים בתעריף קבוע ויתרת הייצור תימכר בתנאי שוק ב- NORD POOL, שוק הסחר בחשמל הגדול באירופה. עד למועד כניסת ה- PPA לתוקף, הרגולציה בשוודיה מאפשרת את מכירת מלוא החשמל המיוצר לרשת בתנאי שוק.

על פי כושר הייצור של הפרויקט ובהתבסס על התמהיל הנ"ל, החברה מעריכה, כי לאורך 30 שנות ההפעלה הצפויות, תקבולי החשמל של הפרויקט צפויים להסתכם בכ-10-15 מיליון אירו לשנה ב-12 השנים הראשונות, ובכ-17-26 מיליון אירו לשנה למשך 18 השנים הבאות (שנים 30-13).

האמור בדיווח זה, בין היתר לעניין הנתונים הפיננסיים בגין הפרויקט, הנו בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה כולל תחזיות, הערכות סובייקטיביות, אומדנים וכיו"ב. מידע כאמור מבוסס על נתונים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה. יובהר כי מידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, הן ביחס לתחזיות החברה והן ביחס להנחות העבודה שבבסיסן והתוצאות בפועל מהתממשותן, העשויות להיות שונות, בין היתר, בשל סיכונים, תנאי רגולציה, משתנים עסקיים-כלכליים וכיו"ב, וכן גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, כמפורט בפרק גורמי הסיכון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.