ההליך השלישי לבחירת קרנות פנסיה נבחרות

הדגש על שיפור מצב החוסכים בעלי שכר נמוך ובינוני באמצעות הפחתת דמי הניהול מהפקדה (תוך שמירת דמי ניהול נמוכים מהצבירה), כמו גם על הגברת התחרות ועידוד כניסת שחקנים חדשים לשוק - בתנאי להבטחת רמת שירות ותפעול גבוהות

 

 
ד״ר משה ברקת, צילום: פאנדרד״ר משה ברקת, צילום: פאנדר
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/06/2021

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסמת טיוטה להליך הבחירה של קרנות הפנסיה הנבחרות שיחלו פעילותן בנובמבר 2021. בהליך הנוכחי מעמידה הרשות תנאים חדשים ובהם הפחתת שיעור דמי הניהול מהפקדה לטובת בעלי הכנסה נמוכה ובינונית, עידוד כניסה של שחקנים חדשים לשוק הפנסיה בתנאי להבטחת רמת שירות ותפעול גבוהה והבטחת דמי ניהול מוזלים לפורשים כל זאת במטרה למצות את זכויות החוסכים בישראל.

הגבלת דמי הניהול מהפקדה למקסימום של כ1% הינו תנאי הצפוי להפחית משמעותית את דמי הניהול המשולמים על ידי חוסכים בעלי ההכנסה הנמוכה ובינונית שעבורם לא קיימת צבירה משמעותית. לצד זאת נקבע כי דמי ניהול מהפקדה לא יפחתו מ- 0.5% ודמי הניהול מצבירה לא יפחתו מ-0.15%, זאת במטרה להבטיח כי לא יתאפשר שמחיר "נמוך" יבוא על חשבון תפעול וניהול תקין של קרן הפנסיה או שמא על חשבון השירות הניתן לחוסכים. 

הגברת התחרות ועידוד כניסה של שחקנים חדשים לשוק, לצד הבטחת רמת התפעול והשירותים הניתנים לחוסכים. ההליך קובע מתן העדפה לגופים חדשים שיכנסו לתחום הפנסיה ויתמודדו בהליך וקרנות פנסיה המחזיקות בנתח שוק של כפחות מ-10%. זאת במטרה לעודד כניסה של שחקנים חדשים לשוק הפנסיה הישראלי לטובת המשך הגברת התחרות. חשוב להדגיש כי כל הגשת בקשה של שחקן חדש בתחום הפנסיוני להתמודדות בהליך יכלול הגשת תכנית מפורטת אודות יכולת עמידה ברמת תפעול ושירות מקיף ברמה נאותה הנדרשת לקרנות פנסיה שתבחן ותאושר על ידי הרשות. 

דמי ניהול מקסימליים לפורשים לפנסיה שיעמדו על כ0.3%, ההליך יכלול חובת הנחה בדמי ניהול לעמיתים שיפרשו לגמלאות בקרנות הנבחרות כך שדמי הניהול לפלח אוכלוסייה זו יעמוד על לא יותר מ-0.3% לכל החיים - היינו לכל אורך תקופת קבלת הקצבה.

בסיום ההליך ייקבעו שלוש קרנות פנסיה שיציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר, ובסופו יוגדרו כקרנות הפנסיה הנבחרות לתקופה של שלוש שנים. עובדים המצטרפים לקרנות יהיו זכאים להטבה משמעותית בדמי ניהול למשך תקופה של עשר שנים ממועד הצטרפותם. פעילות הקרנות הנבחרות בשני ההליכים הקודמים הגבירה את התחרות בשוק הפנסיוני, הובילה לירידה בדמי הניהול המשולמים בקרנות הפנסיה והעניקה פתרון זמין וזול לקרוב ל-800,000 חוסכים שבחרו להצטרף עד היום לקרנות הנבחרות ובכך הגדילו את החיסכון הפנסיוני שלהם.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "הליך הקרנות הנבחרות הינו הליך משמעותי המהווה הזדמנות לקידום עקרונות מרכזיים עליהם מתבססת עבודת הרשות בשנים האחרונות. הבטחת טובת כלל ציבור החוסכים בישראל ובתוך זה גם חוסכים חלשים יותר, כמו פנסיונרים ובעלי הכנסה נמוכה ובינונית. כמו כן אנחנו שמים דגש על הגברת התחרות בשוק ההון הישראלי. אני מקווה שההליך יעודד כניסת שחקנים חדשים לשוק הפנסיה בישראל, תוך אחריות לתפעול ראוי ורמת שירות נאותה. כמו כן ההליך יתקן פערים קיימים כמו דמי ניהול לבעלי הכנסה נמוכה ובינונית, ויבטיח את מיצוי הזכויות וטובת החוסכים בישראל״.