אקטואר ממונה ואקטואר מלווה - כללים חדשים מחמירים

תיקון החוזר המאוחד: אקטואר ממונה המתמנה לראשונה בענף ביטוח מסוים או בקרן פנסיה, יידרש לליווי במהלך השנה הראשונה על ידי אקטואר אחר בעל ניסיון באותו התחום. מטרת הליווי היא להבטיח כי לאקטואר הממונה יהיה מערך ליווי ותמיכה מקצועי, במסגרתו יוכל להתייעץ ולקבל הערות ומשוב מאקטואר בעל ניסיון, כך שיעמדו בפניו הכלים האופטימליים שיאפשרו לו למלא את תפקידו כראוי. בנוסף נקבע כי האקטואר המלווה ידווח לממונה על ההתקדמות ביישומה של תכנית הליווי אחת לרבעון, על ידי הגשת דוח רבעוני. כמו כן, בתום תקופת הליווי וכן במועד הגשת הדוחות הכספיים השנתיים, האקטואר המלווה יגיש לדירקטוריון החברה ולממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוחות שיפרטו את היקף ומסגרת הליווי, יתייחסו לשיקולים מקצועיים שנלקחו בחשבון על ידי האקטואר הממונה בקביעת ההנחות האקטואריות ויציגו את הבחינות והבקרות שערך האקטואר המלווה לגבי אופן חישוב העתודות. מובן, כי אין בליווי שיעניק האקטואר המלווה כדי לגרוע מאחריות האקטואר הממונה בהתאם להוראות הדין.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
משה ברקת, צילום: פאנדרמשה ברקת, צילום: פאנדר

ד"ר משה ברקת
15/07/2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב), 41ד ו-42(א)(3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

כללי

אקטואר ממונה המתמנה לראשונה בענף ביטוח מסוים או בקרן פנסיה, יידרש לליווי במהלך השנה הראשונה על ידי אקטואר אחר בעל ניסיון באותו התחום. מטרת הליווי היא להבטיח כי לאקטואר הממונה יהיה מערך ליווי ותמיכה מקצועי, במסגרתו יוכל להתייעץ ולקבל הערות ומשוב מאקטואר בעל ניסיון, כך שיעמדו בפניו הכלים האופטימליים שיאפשרו לו למלא את תפקידו כראוי. בנוסף נקבע כי האקטואר המלווה ידווח לממונה על ההתקדמות ביישומה של תכנית הליווי אחת לרבעון, על ידי הגשת דוח רבעוני. כמו כן, בתום תקופת הליווי וכן במועד הגשת הדוחות הכספיים השנתיים, האקטואר המלווה יגיש לדירקטוריון החברה ולממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוחות שיפרטו את היקף ומסגרת הליווי, יתייחסו לשיקולים מקצועיים שנלקחו בחשבון על ידי האקטואר הממונה בקביעת ההנחות האקטואריות ויציגו את הבחינות והבקרות שערך האקטואר המלווה לגבי אופן חישוב העתודות. מובן, כי אין בליווי שיעניק האקטואר המלווה כדי לגרוע מאחריות האקטואר הממונה בהתאם להוראות הדין.

תיקון החוזר המאוחד

בפרק 9 שבחלק 1 לשער 5 בחוזר המאוחד ("אקטואר ממונה") יחולו התיקונים המפורטים בתיקוני מהדורה שבנספח א' לחוזר זה. 

תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

נספח א'

(עדכון פרק 9 לחלק 1 בשער 5 לחוזר המאוחד "אקטואר ממונה")

הגדרות 

"אקטואר ממונה" - כמשמעותו בסעיף 41ד לחוק הפיקוח על הביטוח;  

"ענפי ביטוח" - כהגדרתם בהודעת ענפי ביטוח. לצורך פרק זה ניתן יהיה להגדיר כענף ביטוח גם ענפי משנה, כהגדרתם להלן; 

"ענפי משנה" - 

לגבי ביטוח כללי: ביטוח מקיף דירות, ביטוח מקיף בתי עסק, ביטוח דירות באמצעות סוכנויות בבעלות בנקים למשכנתאות וביטוח אחריות מקצועית;  

לגבי ביטוח בריאות:  

לגבי ביטוח פרט - הוצאות רפואיות, עובדים זרים, מחלות קשות, נסיעות לחו"ל, שיניים, וכיסויים אחרים שאינם נכללים בסעיף 1(א)(6) של הודעת ענפי ביטוח;

לגבי ביטוח קבוצתי - הוצאות רפואיות, עובדים זרים, מחלות קשות, נסיעות לחו"ל, שיניים, וכיסויים אחרים שאינם נכללים בסעיף 1(א)(6) של הודעת ענפי ביטוח; 

לגבי ביטוח חיים: אובדן כושר עבודה, סיעודי פרט, סיעודי קבוצתי, וכיסויים אחרים שאינם נכללים בסעיפים 1(א)(1), 1(א)(2) ו-1(א)(4) של הודעת ענפי ביטוח.

"קרן פנסיה" – קופת גמל לקצבה, למעט קופת ביטוח, כהגדרתן בחוק קופות גמל.  

הוראות כלליות

רק אקטואר אחד ימונה לתפקיד אקטואר ממונה בכל קרן פנסיה ובכל ענף ביטוח.  

מבטח רשאי שלא למנות אקטואר ממונה בענפים המפורטים להלן: 

ביטוח מטענים בהובלה;

ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי דרישות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974; 

מתן ערבויות;

ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;

ביטוח אשראי;

ביטוח סיכוני סחר חוץ;

ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא (בענף בודד - MONOLINE);

ביטוח כלי טיס, לרבות אחריות כלפי צד שלישי; 

ביטוח כלי שיט, לרבות אחריות כלפי צד שלישי.

סיום כהונת האקטואר הממונה לפני תום תקופת המינוי עקב החלטת המבטח 

החליט מבטח על סיום כהונתו של אקטואר ממונה שלא עקב התפטרות, יבוצעו כל אלה: 

בפרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון בה אושרה הפסקת הכהונה, וכן בפרוטוקול של ישיבת ועדת ביקורת, יפורטו הנסיבות והסיבות לסיום הכהונה; 

במידה והמבטח הוא חברה ציבורית - הודעה אודות הפסקת הכהונה תפורסם בהתאם להוראות סעיף 34(א) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים; 

במידה והמבטח הוא חברה פרטית - הודעה אודות הפסקת הכהונה תימסר לממונה בתוך שלושה ימי עסקים ממועד אישור הדירקטוריון את הפסקת הכהונה.

סיום כהונת האקטואר הממונה לפני תום תקופת המינוי עקב התפטרות האקטואר 

התפטר אקטואר ממונה מתפקידו, יגיש לדירקטוריון ולוועדת ביקורת הצהרה בכתב אודות הנסיבות והסיבות להתפטרותו. נתקבלה הצהרה כאמור, תובא בפני הדירקטוריון, תירשם בפרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון הראשונה שתכונס לאחר ההתפטרות ותצורף לו. 

על הפסקת כהונת אקטואר ממונה עקב התפטרות, יחולו הוראות סעיפים 3(ב) ו-3(ג) לעיל.

דיווח של אקטואר ממונה לדירקטוריון ולמנהל הכללי 

אקטואר ממונה יגיש בכתב לדירקטוריון ולמנהל הכללי של המבטח, אחת לשנה לפחות, את המלצותיו בנוגע להערכת ההתחייבויות הביטוחיות של המבטח בענפים להם מונה לצורך הכנת הדוחות הכספיים או את המלצותיו בנוגע למאזן האקטוארי של קרן הפנסיה, לפי העניין, ובהתאם להוראות הממונה הרלוונטיות.

האקטואר הממונה יהיה נוכח בדיון בדירקטוריון לגבי ההמלצות שהגיש, כאמור בפסקה (א). 

צרופות לדוחות הכספיים 

בכפוף להוראות הממונה כפי שיהיו מעת לעת ביחס לדוחות כספיים של מבטח, יחולו גם הוראות אלה:

לדוחות הכספיים השנתיים של מבטח תצורף הצהרה חתומה בידי אקטואר ממונה בנוגע להלימות הרזרבה לכיסוי התחייבויות המבטח בכל ענפי הביטוח להם הוא מונה;

לדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים של קרן פנסיה חדשה, תצורף הצהרה חתומה בידי האקטואר הממונה בנוגע לנאותות המאזן האקטוארי; 

לדוחות הכספיים השנתיים של קרן פנסיה ותיקה, תצורף הצהרה חתומה בידי האקטואר הממונה בנוגע לנאותות המאזן האקטוארי;

מינה מבטח אקטואר ממונה לענפים שבהם אין חובה למנות אקטואר ממונה, כאמור בסעיף 2(ב) לעיל, יהיה רשאי לצרף לדוחות הכספיים השנתיים הצהרה כמשמעותה בפסקה (א);  

במידה וההתחייבויות הביטוחיות המוצגות בדוחות הכספיים של המבטח אינן תואמות את המלצות האקטואר הממונה, יפורטו הסיבות לכך בביאור לדוחות הכספיים;

במידה והדוחות הכספיים של קרן הפנסיה אינם תואמים את המלצות האקטואר הממונה בנוגע למאזן האקטוארי, יפורטו הסיבות לכך בביאור לדוחות הכספיים. 

צרופות להנהגת תכנית ביטוח

נספח האקטואר והצהרת האקטואר, המוגשים לפי חלק 1 של שער 6 "הוראות לכלל המוצרים", ייחתמו על ידי האקטואר הממונה. 

זכות האקטואר הממונה לקבלת מידע

אקטואר ממונה רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע הדרוש לדעתו לביצוע תפקידו, ואשר נמצא ברשות המבטח או ברשות אחד מעובדיו, נושאי משרה בו או יועצים חיצוניים המועסקים על ידו.

מסירת מידע מרואה החשבון המבקר וממבקר הפנימי לאקטואר הממונה 

רואה החשבון המבקר ומבקר הפנימי של מבטח ושל קרן פנסיה ימסרו לאקטואר הממונה העתק של כל הודעה בכתב שמסרו למנהל הכללי, למנהל הכספים או לדירקטוריון המבטח, הקשורה לענפים להם התמנה האקטואר הממונה, ושעניינה מצב, אירוע או עסקה הדרושים תיקון והעלולים לפגוע בחוסנם הפיננסי של המבטח או של קרן הפנסיה, לפי העניין.

הוראות לעניין מינוי אקטואר ממונה לראשונה

אדם המתמנה לראשונה כאקטואר ממונה בענף ביטוח מסוים או קרן פנסיה  ילווה על-ידי אקטואר אחר במהלך השנה הראשונה לכהונתו (להלן: "אקטואר מלווה") אשר מינויו יאושר על ידי הממונה על שוק ההון; לעניין סעיף זה, "אקטואר אחר" – כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי כשירות לאקטואר ממונה), התשע"ז-2019 ובלבד שניסיונו כאמור בסעיף 2(4) לתקנות הוא בתחום הביטוח שבו מונה האקטואר הממונה לראשונה. יובהר, כי אין במינויו של אקטואר מלווה כדי לגרוע מאחריות האקטואר הממונה לפי כל דין.

האקטואר המלווה יקבע תכנית ליווי מפורטת עם לוחות זמנים, לאקטואר הממונה, שתוגש לאישור הממונה על שוק ההון לא יאוחר ממועד כניסת האקטואר הממונה לתפקידו. האקטואר המלווה ידווח לממונה על ההתקדמות ביישומה של תכנית הליווי אחת לרבעון, על ידי הגשת דוח רבעוני, אשר יכלול לכל הפחות את המידע המפורט  בפסקאות ג(2)-ג(3), ג(5), ג(7)  ו-ג(12) שלהלן. 

האקטואר המלווה יגיש לממונה, בתום תקופת הליווי וכן במועד בו מוגשים הדוחות הכספיים השנתיים, דוחות שיתארו את תהליך הליווי ויתייחסו לכל הפחות לנקודות הבאות: 

פירוט של היקף ומסגרת הליווי; 

פירוט ביצוע ועמידה בלוחות זמנים ובתוכן תכנית הליווי המפורטת שאושרה, בתקופה עד ליום הדוח של האקטואר המלווה לממונה;

סקירה לגבי הטיפול בנתונים עליהם מתבסס האקטואר, כגון בדיקת שלמותם, סבירותם והשוואתם למאזן קודם ברמת המוצרים המדווחים בדוחות הכספיים, וכיוצא בזה;

הערכת סבירות השיקולים המקצועיים של האקטואר הממונה בקביעת המודלים לחישוב, ההנחות האקטואריות ובמיוחד התייחסות לגבי שינויים והתאמות שלהם לעומת תקופה מקבילה;

בחינות ובקרות שערך האקטואר המלווה לגבי אופן חישוב העתודות במהלך תקופת הליווי, לרבות התייחסות לשינויים מהותיים שחלו בעתודות לעומת התקופה המקבילה ;

התייחסות האקטואר המלווה לעבודתו של האקטואר הממונה בנוגע למילוי חובותיו הרגולטוריות ועמידתו בכללי מקצוע מקובלים;

התרשמות האקטואר המלווה מעבודתו של האקטואר הממונה בשיתוף גורמים חיצוניים ופנימיים;

תיאור עבודת האקטואר הממונה בקשר עם מוצרים מהותיים לפעילות החברה, שנעשתה מהלך השנה;

התייחסות לגבי הנקודות שבהם האקטואר המלווה מצא שיש מקום לשיפורים בתהליכים ובחישובים, וכן בדיקות ובקרות שיש להנחיל כדי לשפר את החישובים;

התייחסות לגבי קיום ואיכות התיעוד הפנימי של התהליכים האקטוארים, השיטות, ההנחות ובקרות.


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.