לפני הגמל נט - תשואות מלאות של מיטב דש

לחודש יוני 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
טדי לין, מנכל מיטב דש גמל, צילום: פאנדרטדי לין, מנכל מיטב דש גמל, צילום: פאנדר

עומר רגב
18/07/2021

מספר בגמלנט שם קופה סוג קופה מדיניות השקעה יוני נומינלי ברוטו מצטבר מתחילת שנה 12 חודשים אחרונים מצטברת 2020 מצטברת 2019 מצטברת 2018 מצטברת 2017 ממוצעת 2017-2020 תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים תשואה מצטברת 60 חודשים תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים תשואה מצטברת 36 חודשים סטיית תקן היקף נכסים אלפי ₪
877 מיטב דש גמל מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות 0.97% 12.45% 41.39% 9.65% 21.16% -5.86% 13.66% 9.19% 11.70% 73.92% 11.91% 40.16% 13.62%       500,831.25
7860 מיטב דש גמל להשקעה – מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות 1.01% 12.07% 39.07% 8.39% 20.60% -4.25% 11.51% 8.69% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 11.58% 38.91% אין נתון לתקופה       152,517.59
883 מיטב דש השתלמות מניות קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות 1.02% 12.39% 41.16% 9.65% 21.35% -5.70% 13.52% 9.25% 11.65% 73.51% 11.94% 40.26% 13.64%       835,525.58
7215 מיטב דש גמל לבני 50 ומטה קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 0.91% 8.93% 23.61% 6.67% 13.35% -1.83% 8.22% 6.46% 7.83% 45.77% 8.66% 28.28% 7.26%    1,075,995.84
103 מיטב דש גמל לבני 50 עד 60 קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 0.92% 9.00% 21.50% 5.81% 11.70% -1.10% 7.20% 5.80% 7.17% 41.37% 8.11% 26.35% 6.31%    7,664,028.67
551 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 0.77% 6.19% 14.39% 4.52% 10.16% -0.69% 5.23% 4.73% 5.30% 29.46% 6.55% 20.97% 4.54%    3,819,979.41
880 מיטב דש השתלמות כללי קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.89% 8.67% 21.42% 6.16% 11.55% -1.06% 7.20% 5.86% 7.14% 41.19% 8.08% 26.27% 6.33%    9,227,605.65
886 מיטב דש פיצויים כללי קופה מרכזית לפיצויים נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.57% 9.58% 21.68% 4.23% 11.30% -1.47% 7.11% 5.19% 6.66% 38.03% 7.58% 24.51% 6.56%    1,008,569.78
7978 מיטב דש גמל להשקעה – כללי קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.84% 7.00% 18.71% 4.04% 13.06% -1.06% 5.52% 5.27% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 7.36% 23.75% אין נתון לתקופה       566,918.51
9491 מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי קופה מרכזית לפיצויים נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות 0.57% 5.10% 11.36% 1.74% 9.68% -1.67% 4.96% 3.59% 4.19% 22.79% 4.82% 15.18% 4.81%         26,140.28
767 מיטב דש גמל הלכה קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו. 0.84% 6.01% 12.88% 2.28% 11.68% -1.76% 5.14% 4.22% 5.13% 28.45% 5.85% 18.59% 6.06%       158,169.59
768 מיטב דש השתלמות הלכה קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו. 0.88% 6.11% 12.86% 2.27% 11.67% -1.77% 5.37% 4.27% 5.15% 28.53% 5.87% 18.66% 6.00%       343,047.92
7863 מיטב דש גמל להשקעה – הלכה קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו. 0.86% 6.00% 12.59% 1.91% 10.94% -2.98% 4.64% 3.51% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 5.29% 16.74% אין נתון לתקופה         17,665.04
769 מיטב דש פיצויים הלכה קופה מרכזית לפיצויים נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו. 0.48% 7.06% 14.48% 1.44% 10.91% -1.99% 6.46% 4.09% 5.20% 28.85% 5.61% 17.80% 6.60%           4,046.56
923 מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 1.08% 7.54% 16.48% 3.07% 11.19% -1.44% 6.77% 4.79% 5.94% 33.43% 6.61% 21.16% 5.74%         19,112.33
554 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה. 0.64% 8.80% 20.55% 6.03% 11.23% -1.12% 7.27% 5.76% 7.05% 40.59% 7.92% 25.70% 5.75%    7,886,667.93
328 נייר חדרה קופת גמל החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי. 0.75% 6.94% 18.35% 6.52% 10.81% -1.48% 7.08% 5.64% 6.53% 37.18% 7.21% 23.23% 5.82%         58,001.07
289 מיטב דש השתלמות של עובדי ב"י כללי קרן השתלמות החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי. 0.48% 8.22% 20.07% 5.25% 12.06% -1.80% 6.96% 5.50% 6.62% 37.76% 7.63% 24.69% 6.38%       163,484.56
1276 מיטב דש פיצויים סלע  קופה מרכזית לפיצויים עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. 0.47% 2.99% 6.74% 1.81% 7.54% -0.19% 3.62% 3.16% 3.19% 16.99% 3.95% 12.33% 3.00%         32,342.81
1353 מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה. 0.66% 4.93% 11.34% 4.18% 9.16% -0.43% 4.96% 4.41% 4.79% 26.33% 5.77% 18.32% 3.65%    2,295,038.46
874 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות קופת גמל נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין".  0.54% 7.12% 16.53% 4.93% 10.30% -1.28% 7.38% 5.24% 6.36% 36.14% 6.68% 21.40% 5.06%    3,802,381.61
8885 מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 25% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.57% 4.82% 11.34% 4.84% 9.24% -1.69% 5.30% 4.35% 4.64% 25.44% 5.81% 18.45% 4.27%       122,931.14
7980 מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 20% מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 20% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין 0.60% 4.42% 12.40% 3.50% 10.39% -1.13% 4.82% 4.31% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 5.62% 17.82% אין נתון לתקופה         68,138.20
7981 מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 10% מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 10% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין 0.62% 3.46% 7.79% 0.71% 8.13% -0.69% 3.67% 2.90% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 3.76% 11.70% אין נתון לתקופה         24,334.04
1240 מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.51% 3.36% 6.48% 1.86% 7.03% 0.09% 3.70% 3.14% 3.16% 16.84% 4.04% 12.62% 2.59%       482,650.67
223 מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.55% 4.17% 7.72% 1.98% 7.06% 0.03% 3.73% 3.17% 3.34% 17.84% 4.39% 13.77% 2.66%       855,913.47
7862 מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח ללא מניות קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% טלא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות, או בקרנות השקעה. 0.38% 2.12% 5.10% 2.61% 7.12% -0.68% 2.76% 2.92% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 3.72% 11.57% אין נתון לתקופה         14,213.87
1107 מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות קופה מרכזית לפיצויים לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד 0.28% 2.85% 5.28% 1.04% 7.87% -0.90% 3.16% 2.74% 2.70% 14.24% 3.55% 11.04% 3.31%         56,897.27
948 מיטב דש גמל שקלי טווח קצר קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות 0.04% 0.13% 0.17% 0.25% 0.38% 0.10% 0.22% 0.24% 0.22% 1.12% 0.27% 0.81% 0.09%       105,482.96
1370 מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות 0.04% 0.16% 0.24% 0.56% 0.45% 0.19% 0.16% 0.34% 0.31% 1.58% 0.41% 1.23% 0.17%       223,089.31
7861 מיטב דש גמל להשקעה – טווח קצר קופת גמל נכסי הקופה יהיו החשופים לנכסים הבאים שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעילן למשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 0.39% 0.49% 0.34% 0.03% 0.41% 0.00% 0.14% 0.14% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 0.30% 0.89% אין נתון לתקופה           5,661.80
1372 מיטב דש פיצויים שקלי טווח קצר קופה מרכזית לפיצויים כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח. 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.21% 0.08% 0.11% 0.11% 0.10% 0.50% 0.10% 0.31% 0.03%           5,149.03
881 מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במשירין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.14% 3.76% 6.83% 1.17% 8.08% -0.47% 3.79% 3.09% 3.26% 17.40% 4.04% 12.61% 3.49%       156,729.12
876 מיטב דש גמל שקלי קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תשוג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקות דעתה של ועדת השקעות. 0.51% -0.03% 0.42% 1.01% 7.19% -0.46% 3.76% 2.83% 2.04% 10.63% 2.67% 8.23% 2.49%       146,219.65
1528 מיטב דש פיצויים שקלי קופה מרכזית לפיצויים מסלול בו לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים. ניתן להשקיע במניות עד 10%. 0.47% -0.03% 0.23% 1.01% 7.05% -0.41% 3.70% 2.80% 2.00% 10.39% 2.58% 7.93% 2.45%           9,107.82
1386 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל קופת גמל נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.26% 1.34% 1.91% 1.45% 6.77% -0.25% 2.80% 2.66% 2.16% 11.30% 3.06% 9.45% 2.23%         99,725.98
1387 מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל קרן השתלמות נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.28% 1.32% 1.84% 1.31% 7.05% -0.30% 2.87% 2.70% 2.18% 11.41% 3.08% 9.52% 2.34%       247,423.34
1692 מיטב דש גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות קופת גמל נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 0.81% 4.14% 10.07% 2.57% 10.85% -1.49% 5.44% 4.25% 4.52% 24.76% 5.23% 16.52% 4.90%         60,969.08
1689 מיטב דש גמל פאסיבי מניות קופת גמל נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 1.89% 12.96% 33.21% 4.36% 19.67% -5.26% 11.49% 7.17% 10.25% 62.89% 10.10% 33.48% 13.37%         49,390.81
481 מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי קרן השתלמות נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 1.26% 7.14% 16.11% 3.18% 12.37% -1.64% 6.37% 4.95% 6.09% 34.41% 6.75% 21.64% 6.75%         49,588.58
7867 מיטב דש גמל להשקעה – מניות פאסיבי קופת גמל נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 1.93% 12.79% 33.48% 5.68% 19.60% -6.03% 10.51% 7.04% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 10.29% 34.17% אין נתון לתקופה         20,948.15
7979 מיטב דש גמל להשקעה - כללי פאסיבי קופת גמל נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 1.22% 6.98% 15.96% 3.20% 11.60% -1.89% 5.89% 4.59% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 6.55% 20.95% אין נתון לתקופה           8,823.56
9552 מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 ומטה קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.29% -27.54% -8.98% -7.26% -31.38% -1.28% -3.79% 10.40%                      -  
9553 מיטב איגוד גמל מסלול לבני 60 ומעלה קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 0.58% 3.30% 8.83% 1.56% 7.58% -1.70% 5.12% 3.08% 3.36% 17.97% 3.51% 10.90% 4.44%           1,363.31
9854 מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 עד 60 קופת גמל נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 0.80% 6.74% 17.83% 4.61% 11.38% -1.98% 7.31% 5.22% 6.17% 34.92% 6.65% 21.30% 6.51%         82,530.59
2108 איילון מיטב פנסיה כללית -מסלול אג"ח עד 10% במניות קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. 0.37% 2.55% 5.85% 1.13% 7.87% -0.94% 4.29% 3.03% 3.04% 16.16% 3.51% 10.91% 3.22%           4,096.06
2109 איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול מניות קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור החשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 1.29% 12.12% 36.31% 7.78% 19.83% -4.57% 14.67% 9.03% 10.98% 68.37% 11.51% 38.67% 12.51%           9,901.04
2158 איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 0.88% 7.78% 21.47% 5.29% 13.22% -2.28% 7.40% 5.76% 6.98% 40.10% 7.71% 24.96% 7.45%       225,659.70
2159 איילון מיטב פנסיה כללית - כהלכה קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. 0.34% 6.54% 10.51% -1.15% 6.34% -1.24% 6.23% 2.48% 3.70% 19.93% 3.36% 10.42% 4.99%           1,491.23
2160 איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 1.32% 0.17% -0.05% 1.42% 16.06% -2.42% 4.31% 4.62% 2.92% 15.45% 5.15% 16.24% 5.16%         57,369.24
9972 איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה. 0.70% 6.84% 17.70% 4.56% 11.43% -1.83% 6.28% 5.00% 5.43% 30.26% 6.82% 21.88% 6.23%         97,017.20
9973 איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה. 0.63% 4.63% 10.75% 2.64% 8.99% -0.71% 3.85% 3.63% 3.87% 20.90% 5.06% 15.95% 4.41%         34,665.54
1560 איילון מיטב פנסיה מקיפה - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות קרן פנסיה נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי אג"ח [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים]  בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". 0.88% 3.94% 9.27% 2.86% 8.77% 0.94% 4.84% 4.31% 4.48% 24.51% 5.08% 16.04% 3.56%           4,163.55
1589 איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות קרן פנסיה נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". 1.63% 10.24% 24.28% 5.23% 14.91% -1.11% 8.67% 6.77% 8.86% 52.85% 9.15% 30.04% 9.09%       111,953.16
2104 איילון מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". 0.49% 3.00% 6.19% 2.64% 6.30% 1.51% 3.76% 3.54% 3.55% 19.03% 4.16% 13.02% 2.03%         51,459.08
2105 איילון מיטב פנסיה מקיפה - מניות קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". 0.99% 10.60% 28.78% 7.87% 14.65% -1.04% 10.19% 7.76% 9.52% 57.56% 9.95% 32.91% 9.06%       280,697.05
2155 איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 1.12% 9.47% 24.42% 7.88% 13.22% -0.22% 8.25% 7.17% 8.75% 52.13% 9.53% 31.39% 6.87%    9,409,346.96
2156 איילון מיטב פנסיה מקיפה - כהלכה קרן פנסיה כסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול השקעה זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". 0.99% 6.88% 14.49% 3.74% 10.91% -0.19% 5.30% 4.86% 5.90% 33.21% 6.72% 21.53% 5.47%       726,299.06
2157 איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". 0.99% 2.24% 3.61% 3.77% 9.52% 2.67% 2.66% 4.62% 3.78% 20.37% 5.48% 17.34% 2.29%       277,095.81
2242 איילון מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". 0.74% 4.13% 9.75% 1.81% 8.50% 1.03% 5.38% 4.14% 4.33% 23.62% 4.71% 14.80% 3.93%           8,626.11
8645 איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול קצבה לזכאים קיימים קרן פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום ז' בטבת התשס"ד 1 בינואר 2004. 0.95% 2.63% 4.43% 4.02% 8.92% 3.63% 4.12% 5.15% 4.87% 26.84% 5.70% 18.09% 1.69%         10,093.74
9967 איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 1.18% 9.22% 22.80% 7.91% 11.68% 0.39% 6.87% 6.63% 7.84% 45.82% 9.10% 29.87% 6.00%    4,278,752.06
9968 איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה קרן פנסיה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה 0.72% 5.60% 13.50% 4.70% 8.59% 1.03% 6.50% 5.17% 5.68% 31.83% 6.23% 19.86% 3.91%       836,153.30

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.