התאמת נכסים בקרן חדשה

שאלות ותשובות רשות ניירות ערך

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר

עידו אסיאג
20/07/2021

1.10.1.7 האם התקופה הקבועה בתקנה 11א(ג) לתקנות הנכסים, המאפשרת למנהל הקרן שלא לעמוד במגבלת החשיפה לבנק לעניין מזומנים ופיקדונות לתקופה של ארבעים וחמישה הימים הראשונים לפעילות הקרן חלה גם ביחס למגבלת שיעור חשיפת סיכון האשראי הקבועה בסעיף 7(א) להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי (להלן – "הוראת הקסטודי")?

תשובה: לא יראו את מנהל הקרן חורג ממגבלת שיעור חשיפת סיכון האשראי הקבועה בסעיף 7(א) להוראת הקסטודי בארבעים וחמישה הימים הראשונים לפעילות הקרן בשל אי עמידה במגבלת החשיפה לבנק לעניין מזומנים ופקדונות הקבועה בתקנה 11א(ג) לתקנות הנכסים. כמובן, שאם עלה שיעור המזומנים והפקדונות בקרן המופקדים בבנק כלשהו בתקופה זו על השיעורים הקבועים בסעיף 7(א) להוראת הקסטודי, מנהל הקרן לא יוכל לייצר בתקופה זו חשיפה ליתר הנכסים המנויים בסעיף 7(א) להוראה, אלא בגובה ההפרש שבין 25% למגבלת החשיפה המרבית הקבועה בהוראה, העומדת היום על 33%, היינו, נכון להיום – בשיעור מרבי של 8% (רלוונטי ככל שמדובר בחשיפה לבנק המנוי עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בהוראה).

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.