האם מותר לא לפרסם בכריכה את דמי הניהול המשתנים בקרן מחקה בדו"ח השנתי ?

מנהלי הקרנות שואלים ורשות ניירות ערך עונה - התשקיף החדש ודוח שנתי, התייחסות לשיעור דמי ניהול משתנים בדוח שנתי של קרן מחקה משולבת קרנות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

מורן שקד
20/07/2021

1.3.30 שאלה: האם בדוח שנתי של קרן מחקה משולבת קרנות יש להתייחס, במסגרת ציון שכר מנהל הקרן הנגבה בקרנות המוחזקות המובא בכריכת הדוח, גם לשיעור דמי הניהול המשתנים הנגבים בהן?

תשובה: כן. דמי ניהול משתנים הם רכיב של דמי ניהול לכל דבר וענין לפיכך יש לתת ביטוי לעצם קיומו של מנגנון דמי ניהול משתנים ושיעורו המרבי, כפי שנקבע בתשקיפי הקרנות המוחזקות או בדוח שפורסם.

1.3.29 שאלה: האם לצורך חישוב תחלופת נכסי קרן על פי תקנה 21(4) לתקנות דוח שנתי, יש לראות בפעילות בחוזים עתידיים ולעסקאות החלף שאינן במימון כסכומים שהוצאו לרכישת נכסים בעד הקרן או שהתקבלו ממכירת נכסים מנכסי הקרן, לפי העניין?

תשובה: לא.

הערה: שו"ת זו רלוונטית לכל קרן ולא רק לקרן מחקה.

1.3.28 שאלה: האם לצורך תקנה 21(3) לתקנות דוח שנתי, בקרן סל יש להתייחס לעמלת הפדיון בהצגת מחיר הפדיון של היחידה ליום המסחר האחרון של התקופה מאחר שזה המחיר שפורסם בבורסה?

תשובה: מחיר הפדיון של קרן סל שיוצג בדוח השנתי הוא מחיר הפדיון של הקרן ללא עמלת הפדיון.

1.3.27 שאלה: כיצד יש להציג נתונים אודות דמי ניהול משתנים בקרן מחקה לצורך תקנה 20 לתקנות דוח שנתי?

תשובה: דמי הניהול המשתנים יוצגו לצד שכר מנהל הקרן בטבלה המפרטת את ההוצאות שנפרעו מנכסי הקרן. הנתון שיוצג הוא מאזן באחוזים של סך דמי הניהול המשתנים שנגבו מיום הבסיס ועד (וכולל) יום עריכת הפרטים והכל באותה שנה קלנדרית (פרמטר  B בהוראה למנהלי קרנות הנאמנות בעניין חישוב דמי ניהול משתנים בקרן מחקה). זאת אף אם על פי המאזן ליום עריכת הפרטים מדובר בהכנסות לקרן מדמי ניהול משתנים.

יש להציג את הנתון נכון למועד חיתוך הנתונים בדוח השנתי זה בלבד ואין להציגו במונחים שנתיים.

1.3.26 שאלה: מהו מועד תחילת התקופה לחישוב נתונים בדוח שנתי של קרן מחקה פתוחה שהפכה לקרן סל?

תשובה: מועד תחילת התקופה הוא המועד הקובע למעבר אילו היתה הופכת לקרן סל במסגרת פעימות תיקון 28.

1.3.25 שאלה: לצורך תקנה 17 לתקנות דוח שנתי, האם יש להתייחס לעודף יצירות/פדיונות ביום מסוים לצורך חישוב נתוני חשיפה בקרן עבור אותו יום?

תשובה: לאור המאפיינים השונים של קרן מחקה וקרן שאינה מחקה ואופן הפעילות השונה בהן, יש לחשב את שיעור החשיפה באופן הבא -

א. בקרן מחקה יש להתייחס לכספי עודף יצירות/פדיונות שבוצעו באותו יום בחישוב שווי נכסי הקרן לצורך חישוב שיעור החשיפה.

ב. בקרן שאינה קרן מחקה אין להתייחס לכספי עודף יצירות/פדיונות שבוצעו באותו יום בחישוב שווי נכסי הקרן לצורך חישוב שיעור החשיפה.

שו"ת זו תיכנס לתוקף שלושה חודשים מיום פרסומה.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.