קול קורא להתנדב לסיוע לאזרחים בנושא שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני לקראת פרישה

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון יחד עם המשרד לשוויון חברתי מזמינים אתכם לקחת חלק במיזם התנדבותי חשוב ובעל ערך ציבורי וכלכלי רב של מתן שרות מקצועי של שיווק או ייעוץ פנסיוני לקראת פרישה אודות המוצרים הפנסיוניים לאזרחים לקראת פרישה הזכאים למענק עבודה (להלן – אוכלוסיית היעד)

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

אדם כהן
26/07/2021

להליך הפרישה מהעבודה ישנן השלכות משמעותיות על רמת החיים של האזרח  בתקופת הפרישה. כדי להיטיב עם אזרחים מאוכלוסיית היעד שהינם ממעמד סוציואקונומי נמוך ולאפשר להם למצות את הזכויות המגיעות להם בתקופת הפרישה, אנו פונים אליכם, ציבור סוכני הביטוח הפנסיוני ויועצים פנסיוניים, להתנדב לטובת קידום עניינם של אזרחים אלו. 

השירות במסגרת המיזם יינתן לאזרחים מאוכלוסיית היעד, שמתקשים לקבל שירותי ייעוץ או שיווק פנסיוני לקראת הפרישה לפנסיה. המשרד לשוויון חברתי יפנה את אוכלוסיית האזרחים הרלוונטיים אל הסוכנים והיועצים המשתתפים בפרויקט, כאשר מתכונת השירות המוצעת להלן תהיה רלבנטית אך ורק ביחס לאוכלוסייה זו. 

מיזם זה ישמש עבורכם הזדמנות להתנדב ולתרום לקהילה בתחום המומחיות שלכם, יעניק לכם סיפוק רב, תחושת שליחות ויתרום לצמצום פערים חברתיים. 

הפעולות שעל בעל הרישיון לבצע במסגרת המיזם כוללות מתן ליווי מלא עבור המוצרים הפנסיוניים הרשומים לזכות האזרח לקראת פרישתו מעבודה, החל משלב בירור צרכיו, דרך מתן ההמלצות, ועד יישום ההמלצות בפועל וביצוע פעולות מול הגופים המוסדיים, ככל שהאזרח מאשר זאת. נוסף על כך, ובמטרה להגביר את האוריינות הפיננסית של ציבור החוסכים, בעל הרישיון יעניק ללקוח הדרכה בסיסית לגבי אופן השימוש באתרי האינטרנט של המסלקה הפנסיונית והר הכסף. הדרכה זו תסייע בצמצום תופעת הניצול לרעה של אתרי הרשות לשם פגיעה באוכלוסיית היעד. 

שמות בעלי הרישיון המשתתפים במיזם יפורסמו באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במהלך תקופת המיזם. נוסף על כך, בעלי הרישיון, יקבלו תעודת הוקרה על פועלם במסגרת ההתנדבות.

תנאים להשתתפות בתכנית: 

בעל רישיון פנסיוני בתוקף; 

חתימה על כתב התחייבות בנוגע להתנדבות המצורף כנספח למסמך זה;

בעל הרישיון המשתתף במיזם או כל גורם אחר לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בעבור שיווק או ייעוץ פנסיוני במסגרת המיזם, ובכלל זה בעל הרישיון לא יקבל כל תמריץ או עמלה ולא יגבה שכר טרחה או תשלום אחר מהלקוח בקשר עם הייעוץ או השיווק הפנסיוני. 

בעל הרישיון לא יבצע שיווק יזום מטעמו, כלומר, פניה לאזרח במסגרת הפרויקט אגב מתן השירות לקראת הפרישה, שלא לפי בקשתו, לצורך מכירת ביטוח או לצורך הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לביטוח קיים או כל שירות אחר.

יובהר, כי על בעל הרישיון המשתתף במיזם יחולו כלל החובות וההוראות החלות באופן רגיל על שיווק או ייעוץ פנסיוני בהתאם לכל דין, וזאת ללא קשר לעובדה שבעל הרישיון אינו מקבל טובת הנאה כמפורט לעיל.

נציין כי בעל הרישיון לא יידרש לשאת בעלויות של בקשות המידע מהמסלקה הפנסיונית עבור לקוחות אלו.

למען הסר ספק, יודגש כי לא מתקיימים יחסי עובד -מעסיק בין בעל הרישיון לבין רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון והמשרד לשוויון חברתי, וכן כי בעל הרישיון  אינו נותן שירותים מטעמם, והאחריות לשירות שיינתן מוטלת כולה על בעל הרישיון, ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והמשרד לשוויון חברתי אינם נושאים באחריות כלשהי לשירות שיינתן. 

רישום למיזם

כל המעוניין להתנדב מוזמן להירשם בקישור הבא עד ליום 1 בספטמבר 2021:

בעת הרישום על בעל הרישיון לצרף את כתב ההתחייבות המצורף כנספח למסמך זה.

לשאלות ניתן לפנות לגב' רותם חממי בדואר האלקטרוני: rotemh@mof.gov.il.

מפגש חשיפה למיזם

ביום שלישי ה-10 באוגוסט 2021 יתקיים בזום מפגש חשיפה למתעניינים במיזם.

לרישום למפגש החשיפה ניתן לפנות לגב' רותם חממי בדואר האלקטרוני: rotemh@mof.gov.il.