אודיוקודס גידול בהכנסות ברבעון | המניה הגיבה בירידות

ומכריזה על חלוקת דיבידנד חצי שנתי בסכום של 17 סנט למניה | מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Gerd Altmann from Pixabay Image by Gerd Altmann from Pixabay

עידו אסיאג
28/07/2021

דגשים לתוצאות הרבעון השני של שנת 2021: 

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב- 60.6 מיליון דולר, גידול של 13.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; 

ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-22.8 מיליון דולר, גידול של 32.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; 

תוצאות על בסיס GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-69.4%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-16.7%; 

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-8.2 מיליון דולר או 24 סנט למניה בדילול מלא;

תוצאות על בסיס Non-GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-69.7%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-22.4%;

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-12.7 מיליון דולר או 37 סנט למניה בדילול מלא;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 17.1 מיליון דולר ברבעון;

במהלך הרבעון רכשה אודיוקודס 236,544 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 7.1 מיליון דולר.

אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2021.

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2021 הסתכמו ב-60.6 מיליון דולר, לעומת 58.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2021 ו-53.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2020.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 2021 ב-8.2 מיליון דולר או 24 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 6.6 מיליון דולר או 21 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2020. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון ב- 12.7 מיליון דולר, או 37 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 10.5 מיליון דולר או 32 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2020. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (4) הוצאות שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות הדוחות הכספיים המצורפות להודעה לעיתונות זו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 17.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. נכון ליום 30 ביוני 2021, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 191.9 מיליון דולר, לעומת 186.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2020. העליה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר נבעה מפעילויות תפעוליות והתקזזה, בחלקה, מהשימוש במזומן לרכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד ברבעון הראשון של שנת 2021 .

"אנו שמחים לדווח על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השני של 2021", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס.

"ברבעון השני של 2021 המשכנו ליהנות ממומנטום עסקי חיובי בפעילויות במגזר התקשורת לארגונים הקשורות לשוקי ה-UCaas וה-Contact Center. עסקי ה-UCaas שלנו צמחו מעל 20% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה ועסקי ה-Contact Center צמחו ביותר מ-25% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. בתחום האנטרפרייז המהווה כ-85% מסך הכנסות החברה ברבעון השני, השגנו צמיחה של מעל 20% ברמה שנתית שמספקת בסיס איתן לצמיחה מתמשכת.

המפתח להמשך התרחבות זו הוא פעילות השירותים שלנו, שגדלה מעל 25% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. הגידול בהכנסות משירותים נבע בעיקר מפעילות השירותים המקצועיים והמנוהלים שלנו. בליבת צמיחה זו נמצאת ההתקדמות שלנו ב recurring revenue services יחד עם ביצועים חזקים בפעילות AudioCodes Live".

"נהנינו מרבעון חזק נוסף בפעילויות הבינה המלאכותית הקולית Voice.ai אשר ההכנסות בהן צמחו ביותר מ-100% ברמה שנתית. אנו ממשיכים להשקיע בהרחבת הפתרונות הטכנולוגיים שלנו לתקשורת בזמן אמת מבוססת ענן ובהעברת פורטפוליו המוצרים שלנו לתוכנה כפתרונות שירות. פתרונות אלו מספקים הכנסות חוזרות המגדילות את הבטחון שלנו ביכולת להמשיך ולהרחיב את העסק ולספק בסיס חזק לצמיחה הצפויה שלנו בשנים הקרובות", סיכם מר. אדלרסברג.

רכישה עצמית של מניות

במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2021, רכשה אודיוקודס 236,544 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 7.1 מיליון דולר. 

ביולי 2021 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכוש מניות נוספות של החברה בסכום כולל של עד 35 מיליון דולר. בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך סכום זה. האישור בתוקף עד 03 בינואר 2022. 

חלוקת דיבידנד

אודיוקודס הודיעה כי דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של 17 סנט למניה. הסכום הכולל של הדיבידנד הוא כ- 5.5 מיליון דולר. הדיבינד ישולם ב 26 באוגוסט 2021, לכל מחזיקי המניות של החברה עם סיום המסחר בשוק הנאסד"ק העולמי ביום 11 באוגוסט 2021. 

בהתאם לדיני המס בישראל, שיעור המס החל על הדיבינד הינו  25% מסכום הדיבידנד שישולם למחזיקי מניות החברה הרשומים, בכפוף לפטורים החלים בחוק. במידה ומקבל הדיבידנד החזיק בעת חלוקת הדיבידנד או בתקופה של 12 חודשים שקדמו למועד החלוקה, 10% ומעלה מהון המניות של החברה, שיעור המס היחול הינו 30%.

הדיבידנד ישולם בדולר ארה"ב על המניות הרגילות של אודיוקודס בע"מ, הנסחרות בשוק הנאסד"ק הגלובלי או בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הסכום ומועד התשלום של כל דיבידנד אחר ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה.