הקלות בנוגע לזיהוי פנים אל פנים

עמדת אי אכיפה - הקלות זמניות בחובות לפי צו איסור הלבנת הון

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Steve Buissinne from Pixabay Image by Steve Buissinne from Pixabay

רשות ניירות ערך
29/07/2021

דיני הלבנת הון קובעים כי יש לבצע הליכי זיהוי ואימות ללקוח חדש כאמצעי למניעת הלבנת הון. ביחס למנהלי התיקים חובות אלו נקבעו בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א - 2010 (להלן: "הצו" או "צו הלבנת הון"), ובו נקבעו הוראות בנוגע להליך הכר את הלקוח, רישום פרטי הלקוח ואימות הפרטים מול מסמכי מקור, קבלת חתימת מקור של הלקוח על טופס הצהרת נהנה ובעל שליטה וזיהוי פנים אל פנים (בהתאמה – סעיפים 2, 3, 4, 5 ו-7 לצו). פועל יוצא, בהתאם להוראות הצו הצטרפות לקוח חדש תתאפשר רק לאחר קיום פגישה פיזית של מנהל התיקים עם הלקוח, על מנת שמנהל התיקים יוכל לזהות את הלקוח פנים אל פנים.

יצוין כי הוראות הצו מאפשרות כיום ביצוע הליכי זיהוי ואימות מופחתים, מרחוק ללא פגישה פרונטלית, בהתקיים שני תנאים מצטברים, והם - כאשר מנהל התיקים סיווג את החשבון המנוהל ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון וכאשר החשבון נמצא בתאגיד בנקאי או חבר בורסה שאינו בנק הנמצאים בישראל להלן: "התנאים להקלות"). בהתקיים תנאים מקדימים אלו נקבע בסעיף 6א לצו פטור מחובת זיהוי פנים אל פנים, אפשרות לאימות פרטי הלקוח מול העתק מסמכי הזיהוי (חלף מסמכי מקור), וויתור על חתימת מקור על טופס הצהרת נהנה. כל אלה מאפשרים לבצע את הליכי אימות וזיהוי הנדרשים בצו מרחוק, אף ללא קיום מפגש פנים אל פנים עם הלקוח. עם זאת, במקרים שאינם עומדים בתנאים המקדימים כאמור לעיל, לא ניתן לבצע הליכי זיהוי ואימות מופחתים.

עם פרוץ משבר הקורונה, התקבלו פניות ברשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") ממנהלי תיקים בנוגע לקשיים בקיום הוראות שונות הקבועות בצו, בשל משבר וירוס הקורונה ובשל הנחיות ממשלת ישראל בקשר להתמודדות עם המשבר, אשר הגבילו את יכולת קיום פגישה פרונטלית עם לקוחות המעוניינים להצטרף למנהל התיקים, ומשכך לא מאפשרות השלמת הליכי אימות וזיהוי באופן מלא ושלם, ובפרט ביצוע זיהוי פנים אל פנים של הלקוח. פועל יוצא של המצב שנוצר הוא שמחד מנהלי תיקים נדרשו למתן שירות מרחוק בשל מציאות וירוס הקורונה, ומאידך, במקרים אשר לא חלו לגביהם התנאים להקלות, היינו ביחס לחשבונות המנוהלים בחו"ל או ביחס ללקוחות שלא מסווגים בסיכון נמוך - הם התקשו לעמוד בהוראות הצו מרחוק, לקיים פעילות רגילה ולקבל לקוחות חדשים.

נוכח פניות אלו, ובמטרה לאפשר למנהלי תיקים המשך פעילות סדירה בתקופת המשבר וקבלת לקוחות חדשים, אף אם לא מתקיימים לגביהם התנאים להקלות, גם ללא פגישה פרונטלית עמם, הודיע סגל הרשות כי לא ייזום ולא ימליץ על נקיטת אמצעי אכיפה בקשר עם אי ביצוע הליכי זיהוי ואימות כנדרש בצו, ובלבד שהליכי הזיהוי יבוצעו בהתאם להוראות והתנאים שפורטו בחוזר במסגרתו ניתנה ההקלה, אשר תוקפו עמד עד ליום ה-30.6.2021.

ואולם, עולה כי גם לאחר פקיעת תוקפן של ההגבלות הממשלתיות אשר נקבעו לצורך ההתמודדות עם המשבר, המשיכו להגיע לידי סגל הרשות פניות נוספות מציבור מנהלי התיקים, מהן עלה בבירור כי הצורך במתן ההקלות אשר ניתנו במסגרת החוזר כמענה מידי לקשיים שעלו נוכח משבר הקורונה, לא התייתר עם פקיעת ההגבלות אשר נקבעו בצל המשבר, וכי יש משמעות רבה להקלות הפוטרות ממפגש פיזי עם הלקוח מקום בו מדובר בחשבון המנוהל בחו"ל, גם במנותק ממשבר הקורונה או מתכונת חירום אחרת, ויש למצוא דרכים לאפשר זאת. האמור רלוונטי במיוחד על רקע הקדמה הטכנולוגית והדיגיטליזציה של פעולות, אשר מאפשרים ביתר קלות קיומם של קשרים עסקיים באופן גלובאלי וב"לחיצת כפתור" בלבד, כך שקבלת שירותים מגורמים זרים הפכה למעשה להתנהגות שגרתית בחיי היום-יום.

לאור האמור, ובמטרה להסיר חסמים ולעודד קיומה של פעילות ניהול תיקים תוך שימוש באמצעים דיגיטליים, מודיע סגל הרשות כי לא ייזום ולא ימליץ על נקיטת אמצעי אכיפה בשל ביצוע הליכי זיהוי ואימות שלא במפגש פנים אל פנים כנדרש בצו וכאשר לא מתקיים אחד מהתנאים להקלות, היינו - שהחשבון לא מוחזק בתאגיד בנקאי או חבר בורסה שאינו בנק הנמצאים בישראל, בתנאי שהליך הזיהוי, האימות וקבלת הצהרת נהנה יבוצעו בהתאם להוראות והתנאים המפורטים להלן:

חובות הזיהוי, האימות והצהרת נהנה בהתאם לצו יבוצעו באמצעות טכנולוגיה המאפשרת תקשורת מרחוק בהתקיים התנאים שבחוזר זה.

החשבון המנוהל בחו"ל מסווג ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון ולמימון טרור, בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון, למעט אם סווג ברמת סיכון גבוהה אך ורק בשל התנאי הקבוע בסעיף 7 להוראות אלה להלן, ולא מתקיימות נסיבות אחרות אשר מצדיקות את סיווג החשבון ברמת סיכון גבוהה בהתאם לחובות מנהל התיקים לפי סעיף 2 לצו.

החשבון מנוהל במוסד פיננסי בעל רישיון מתאים לניהול החשבון במדינת OECD שאינה כלולה בתוספת הראשונה לצו, וכפוף למשטר הלבנת הון ומימון טרור באותה מדינה, לרבות חובות זיהוי והכרת לקוחות, דיווח וניהול רישומים.

זיהוי מקבל השירות

זיהוי לקוח ומורשה חתימה (להלן: "מקבל השירות"), שיתבצע כמפורט בתנאים המצטברים הבאים, ייחשב כזיהוי פנים אל פנים לצורך עמידה בחובה הקבועה בסעיף 7 לצו:

הלקוח ישלח למנהל תיקים העתק סרוק של מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4 לצו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרונים אחרים;

מנהל התיקים יזהה את הלקוח באמצעות טכנולוגיה להיוועדות חזותית (Video Conference) על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4 לצו, שיוצג למנהל התיקים על ידי הלקוח במהלך ההיוועדות החזותית;

מנהל התיקים יזהה את הלקוח אל מול תמונת הפנים שבהעתק הסרוק של מסמך הזיהוי ששלח הלקוח כאמור בסעיף (א) לעיל;

מנהל תיקים ישווה את פרטי הזיהוי של הלקוח עם העתק מסמך זיהוי נוסף, הנושא תמונה ושם או מספר זהות;

ההיוועדות החזותית תוקלט ותישמר בהתאם לאמור בסעיף 8 לצו.

רישום פרטי הזיהוי 

בחשבון שנפתח כאמור בסעיף 1 לעיל, רשאי מנהל התיקים לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי על אף האמור בסעיף 4(א) לצו.

הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה

בחשבון שנפתח כאמור בסעיף 1 לעיל, רשאי מנהל התיקים לקבל הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה באופן המפורט בסעיף זה ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים המפורטים בו:

א. ההצהרה על נהנה או על בעל שליטה תתקבל באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית (Video Conference) שבה יצהיר הלקוח בקולו על זהות הנהנה או בעל השליטה לפי העניין או כי אין נהנה או בעל שליטה בחשבון. הצהרה זו תוקלט ותישמר בהתאם לאמור בסעיף 8 לצו;

מנהל התיקים יקבל העתק הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה לפי הטופס שבתוספת השנייה לצו, באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרונים אחרים.

עד להשלמת הליכי הזיהוי והאימות המלאים כנדרש בצו כאמור, יסווגו החשבונות ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור על כל הכרוך בכך, לרבות ביצוע בדיקת נאותות מוגברת על מקבל השירות וביצוע בקרות מוגברות על הפעילות בחשבון.

הקלות אלה ימשיכו לחול גם במקרה שבו בחשבון המנוהל ברמת סיכון נמוכה כהגדרת המונח בצו, הפסיק להתקיים התנאי לפיו חשבון הלקוח נמצא בתאגיד בנקאי או חבר בורסה שאינו בנק הנמצאים בישראל. היינו, ההקלות המנויות בחוזר חלות גם מקום בו לקוח מעוניין להעביר את חשבונו, שהיה מנוהל בידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה בישראל, למוסד פיננסי זר (וכל עוד נותרת העמידה בתנאי לפיו החשבון מנוהל ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון ומימון טרור).