הקלה זמנית בדרישות הביטוח של בעלי רישיון

מה התנאים לעמוד בדרישות המקלות לביטוח | חוזר לתאגידים מורשים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Robert Fotograf from PixabayImage by Robert Fotograf from Pixabay

אלחנן הרמור
28/07/2021

בעל רישיון נדרש לעמוד בחובות הון עצמי וביטוח כתנאי לעיסוקו במתן שירותים על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ") ותקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הביטוח"). תקנות הביטוח קובעות בין היתר, את הרף התחתון של היקפי הביטוח אותם נדרשים בעלי הרישיון להעמיד לטובת לקוחותיהם, בהתאם למאפייני פעילותם.

בתחום הביטוח של בעלי רישיון מתקיים זה זמן כשל שוק המתבטא בהיצע מוגבל מצד חברות מבטחות ועליה עקבית בפרמיות הביטוח, אשר אינה משקפת בהכרח שינוי ברמות הסיכון או בהיקף התביעות בתחום. בצל משבר הקורונה, גם בשנה החולפת הוסיפו להאמיר פרמיות הביטוח באופן ניכר ומשמעותי, באופן שהחריף את הקושי שהיה קיים עוד קודם לכן לבעלי רישיון ביחס לביטוח.

הרשות קידמה בשנים האחרונות מספר יוזמות שמטרתן להקל את הנטל המשמעותי שנוצר בקשר עם חובת הביטוח החלה על בעלי הרישיון, תוך התחשבות בהגנה הנדרשת ללקוחות אשר מהווה את תכלית חובה זו. בין היתר, קידמה הרשות תיקון חקיקה ראשית שעניינו קביעת הוראות גמישות לגבי דרישות הביטוח או העמדת תחליפים ראויים לו.1 במקביל קידמה הרשות תיקון לתקנות הביטוח, במסגרתו יינתן שיקול דעת לבעלי הרישיון בקביעת גובה כרית הביטחון ואופן העמדתה מבין מגוון החלופות הנכללות כיום בחוק הייעוץ (חלף העמדתה באמצעות מבטח בלבד), בהתאם למאפייני פעילותו, ולצד דרישות גילוי ודיווח בעניין (להלן: "תיקון תקנות הביטוח").

ברקע האמור לעיל, הגיעו בעת האחרונה לידי סגל הרשות פניות רבות מאת תאגידים מורשים, אשר חווים קשיים משמעותיים במציאת גורם מבטח ובחידוש פוליסות הביטוח, בין היתר, בשל היקפי הביטוח המשמעותיים שהם מחויבים להעמיד בהתאם לתקנות, וזאת עד כדי אי יכולת לעמוד בחובתם בעניין זה. החשש הוא כי עלויות פרמיות הביטוח המאמירות אשר מושתות על תאגידים שאין לגביהם היסטוריית תביעות או מקרי ביטוח, ומבלי שביצעו שינוי מהותי במאפייני פעילותם, עלולות לגרום להפסקת פעילותם.

במטרה למנוע פגיעה בענף שתוצאותיה עלולות להשליך מטבע הדברים גם על צרכני השירותים לפי חוק הייעוץ, נוצר צורך בפתרון מיידי וזמני, לצד היוזמה שננקטה בעניין תיקון תקנות הביטוח שהשלמתה צפויה לתת את המענה בהמשך.

לנוכח האמור, סגל הרשות מודיע בזאת, כי לא ייזום ולא ימליץ על נקיטת אמצעי אכיפה או הליכים לביטול רישיון כנגד תאגיד מורשה בשל כך שהוא לא עומד בסכומי הביטוח כנדרש בתקנות הביטוח, אם יעמוד בתנאים המצטברים שלהלן:

היקף הביטוח שערך, אינו נמוך מסך של 1 מיליון ₪;

אם היקף הביטוח הנדרש לפי תקנות הביטוח עולה על סך של 1.613 מיליון ₪ –

היקף הביטוח יהיה בשיעור של 50% מהיקף הביטוח הנדרש לפי התקנות, ובלבד שלא יפחת מסך של 1 מיליון ₪ (להלן: "היקף הביטוח המופחת");

אם היקף הביטוח המופחת עולה על 20 מיליון ₪ – גם אם היקף הביטוח שערך נמוך מהיקף הביטוח המופחת, אך אינו נמוך מ- 20 מיליון ₪, ובלבד שהתקבל אישור הדירקטוריון כי היקף הביטוח כאמור הוא ברמה מספקת להבטחת אחריות התאגיד, בין היתר בהתחשב בהונו העצמי או בבטוחות נוספות שהפקיד;

על האמור יחולו הכללים הרגילים הנוגעים לעדכון היקף הביטוח, אם חלה עלייה בשווי הנכסים המנוהל של התאגיד.

התאגיד יעדכן את לקוחותיו, באמצעות שיחה טלפונית שתתועד או בכל אמצעי אחר הניתן לאחזור, כי אין הוא עומד בדרישות הביטוח הקבועות בתקנות הביטוח, למשך תקופה מוגבלת, והוא רשאי לצרף הפניה לחוזר זה.

הודעה זו תהיה בתוקף למשך שלושה חודשים ממועד פרסומה באתר הרשות, או עד מועד כניסת תיקון תקנות הביטוח לתוקף, לפי המוקדם. תאגיד מורשה אשר ערך ביטוח בהתאם לאמור בהודעה זו בתקופת תקפה, יחול לגביו האמור בהודעה עד לתום תקופת הביטוח שנקבעה בפוליסה שערך או עד חלוף שנה ממועד עריכת פוליסת הביטוח כאמור, לפי המוקדם.

יובהר כי הודעה זו מבטאת את עמדת סגל הרשות לגבי פעולות אכיפה וביטול רישיון בקשר עם חובת הביטוח החלה על התאגידים המורשים, ואינה מתיימרת להביע כל מסקנה או עמדה משפטית אחרת. כמו כן, עמדה זו אינה מהווה משום הגנה לתאגיד אשר יפעל בהתאם לאמור בהודעה זו מפני חשיפות משפטיות העשויות להתעורר, ובכלל זה תביעות של צדדים שלישיים או החלטת בית משפט.