ברינמילר זינקה 10.33%+ למה?

איזה קרנות מחזיקות במניה?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

עידו אסיאג
29/07/2021


35 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 7.66 מיליון בברנמילר
קרנות נאמנות שמחזיקות את ברנמילר. 

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב

2.16%

789100

65000

מניות

אי.בי.אי. תיק מניות ישראל

1.52%

376959.14

31051

מניות

MTF מחקה ת"א - קלינטק

1.35%

17639.42

1453

מניות

PTF ת"א-קלינטק

1.35%

21669.9

1785

מניות

קסם KTF ת"א-קלינטק

1.35%

36772.06

3029

מניות

תכלית TTF ת"א-קלינטק

1.35%

161292.04

13286

מניות


הזמנה מפיליפ מוריס אינטרנשיונל להנדסה עבור פרויקטי אגירה תרמית מבוססת ביומסה

החברה מעדכנת כי ביום רביעי, 28 ביולי 2021, קיבלה הזמנה לביצוע תכנון הנדסי בסיסי והתחלת  טיפול בהיתר הבניה מחברת פיליפ מוריס אינטרנשיונל ("PMI") לשני פרויקטים, שמטרתם להחליף את ייצור הקיטור המבוסס גז טבעי במערכת אגירה מבוססת ביומסה, וזאת כחלק ממטרות PMI להפחית את טביעת הרגל הפחמנית הגלובלית שלה ("ההזמנה").

PMI תשלם לחברה סכום של 76,000$ עבור מלוא שירותיה בקשר עם ההזמנה. החברה מעריכה כי השירותים יחלו בימים הקרובים ויסתיימו ברבעון האחרון של 2021.

לאחר אישור התכנון ההנדסי על ידי PMI, הצדדים ינהלו משא ומתן לחתימה על חוזים להזמנת שני הפרויקטים, באירופה ובאסיה, בהיקף של MWh 40, בהם החברה תספק את מערכת האגירה המבוססת ביומסה. החברה תשוב ותעדכן בעניין בהתאם להוראות הדין. החברה מעריכה כי ביצוע מוצלח של השירותים במסגרת ההזמנה עשוי להוביל להתקשרויות נוספות עם PMI.

תחזיות החברה לגבי התקשרות בחוזים להזמנת שני הפרוייקטים לאחר ההזמנה, קבלת התקשרויות המשך מ- PMI מבוססות על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה וכן על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה, כפי שהם ידועים לה כיום. אין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח את ההתקשרות בחוזים להזמנת שני הפרוייקטים וקבלת הזמנות ההמשך והאמור הינו בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך- 1968, המבוססים על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם השפעות נגיף הקורונה ו/או שינויים בסביבה העסקית ו/או שינויים בעלויות ו/או גורמי סיכון נוספים המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 שפורסם ביום 18.3.2021 (אסמכתא: -2021-01 039099), אשר אינם בשליטת החברה.