הרגולטור קובע חד משמעית - זו השקעה ספקולטיבית

מוסדיים שישקיעו יידרשו להסברים

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

רשות שוק ההון
FacebookTwitter Whatsapp
12/08/2021

בעקבות הדיווח אתמול של בית ההשקעות "סילבר קסטל", שהוא מתכוון לגייס מהגופים המוסדיים 100 מיליון דולר באג"ח מגובה ביטקוין, נשלח היום מכתב מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, לגופים המוסדיים לפיו יידרשו להסבר על מדיניות ההשקעות שלהם בנכס הנחשב מבחינת הרשות כספקולטיבי.

יש לציין, כי דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר בתחילת השבוע את השקת האג"ח צמודת הביטקוין של סילבר קסטל, בית ההשקעות לניהול נכסים דיגיטליים, שבשלוש השנים האחרונות ניהל קרנות גידור פעילות בתחום הביטקוין.

האג"ח ייסחרו לראשונה על פלטפורמת TASE UP בבורסה בתל אביב - פלטפורמה נפרדת מפלטפורמת המסחר לחברות הציבוריות - המיועדת לשימושם של משקיעים מוסדיים וכשירים, ישראלים וזרים. החברות שרשומות ב-TASE UP הן חברות פרטיות שמעוניינות לגייס כספים מהמשקיעים המוסדיים ומהלקוחות הכשירים, אך נשארות פרטיות ולא מחויבות בדיווחים לפי חוק ניירות ערך. הפלטפורמה מבוססת על תשתית מערכות המסחר והסליקה של הבורסה, ולכן היא גם נגישה ומוּכרת למשקיעים המוסדיים.

לא כולל מטבעות קריפטוגרפיים אחרים

במכתבו לגופים המוסדיים כותב המפקח על הביטוח, משה ברקת, כי "באחרונה, בין היתר לאור התגברות היצע מכשירי השקעה בעלי אופי הנחזה להיות ספקולטיבי, התחדד הצורך בבחינת מדיניות ההשקעות של הגופים המוסדיים, ואופן בחינת הזדמנויות השקעה מסוג זה על ידי מנהלי השקעות וועדות ההשקעה בגופים המוסדיים. מכשירי ההשקעה האמורים מאופיינים בהסתמכות על שינויי מחיר שאינם נובעים מיצירת ערך כלכלי פנימי כלשהו, וכנגזרת מכך גם מהיעדר מודל הערכה ותמחור כלכלי מהימן. לדעתנו, השקעה בביטקוין, בין היתר, נופלת להגדרה האמורה. לשם הבהרה, אין הדבר אמור לגבי השקעות במטבעות קריפטוגרפיים ככלל או בטכנולוגיות קשורות, שנושאות רציונל כלכלי אחר ואף עשויות לשכלל את השוק".

דרישה לפרוטוקולים של ועדות ההשקעות

עוד כותב ברקת לגופים המוסדיים גבי השקעות בביטקוין: "נבקש לקבל את מדיניות ההשקעות של הגוף המוסדי, שאושרה על ידי ועדת ההשקעות (בנפרד עבור נוסטרו ועמיתים), ומתייחסת אל השקעות מהסוגים האמורים. בפרט נבקש את התייחסותכם, בצירוף התיעוד הנלווה, באשר לדיונים שנערכו בדבר מידת ההתאמה של השקעות מהסוג האמור לתיקי השקעות המנוהלים עבור עמיתים לעת פרישה לפנסיה, ובדבר שיעורי החשיפה שנקבעו להשקעות מהסוג האמור. נבקש לקבל את כל הפרוטוקולים של דיוני ועדת השקעות עמיתים, שבמסגרתם דנו בהשקעות אלה, לרבות כל החומרים שתמכו בהחלטות ההשקעה ושהוצגו בפני הוועדה. בפרט, יש לצרף את כל הניתוחים הכלכליים, האנליזות, הסקירות, הערכות השווי והתמחור, ניתוחי רגישות, מבחני המתאם הסטטיסטי, וכל בחינה אחרת שנעשתה על מנת לתמוך ברציונל ההשקעה ובהחלטות ההשקעה האמורות".