הכשרת הישוב - דוחות רבעון 2 - נתונים חיוביים

הרווח הנקי ברבעון השני 2021 121 מיליון שקל

 

 
עופר נמרודי, צילום: רמי זרניגרעופר נמרודי, צילום: רמי זרניגר
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
31/08/2021

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנחנו מסכמים את החציון הראשון עם גידול בהכנסות ועם רווח נקי משמעותי בסך כ-131 מיליון שקל. הכשרת הישוב ממוקדת בייזום וניהול נכסים מניבים ובייזום פרויקטים למגורים בישראל ובפולין, ונמצאת בתנופת פעילות גדולה מאוד בכל תחומי פעילותה. בתחום הנכסים המניבים בישראל אנחנו ממשיכים בקידום עבודות ההקמה של "מגדל יעקב נמרודי" (בית מעריב), התחלנו לאחרונה בהקמת המתחם המסחרי "שבעת הכוכבים אילת", חתמנו על הסכמי שכירות משמעותיים במגדל "הכשרת הישוב" ב-BBC ואנחנו פועלים להשבחת קניון "שבעת הכוכבים" בהרצליה. בהתאם לתוכנית האסטרטגית, אנו מקדמים פעולות שצפויות להביא לכך כי תוך מספר שנים ה- NOI השנתי מנכסים מניבים יוכפל, ואף יותר, לכ- 270 מיליון שקל. בתחום ההתחדשות העירונית, מכרנו לאחרונה כ-100 יח"ד בפרויקטים בפיכמן בחולון, ובליסין ובדה-האז בתל אביב, בתמורה כוללת של כ- 308 מיליון שקל, בנוסף לסך של כ- 110 מיליון שקל (כולל מע"מ) שכבר התקבל מנת"ע בגין פרויקט פיכמן במהלך שנת 2020; לחברה כ-250 יח"ד בביצוע, צפי לתחילת ביצוע של 440 יח"ד נוספות בשנת 2022 ושלבי קידום משמעותי של עוד אלפי יח"ד באזורי הביקוש. זאת, כחלק מביסוס מעמדה של החברה כחברת התחדשות עירונית מובילה בישראל. בתחום הפארקים הלוגיסטיים בחו"ל, באמצעות MLP, אנחנו מדווחים על תוצאות שיא. MLP נמצאת בתנופת צמיחה והרחבת פעילות, ונהנית מביקושים גדולים. מתחילת השנה ועד סמוך למועד הדו"ח חתמה MLP על מספר שיא של חוזי שכירות בהיקף של כ-117,000 מ"ר, כאשר אנחנו נמצאים בתהליך הקמה של פארקים חדשים בגרמניה ובאוסטריה, לצד המשך הרחבת הפעילות בפולין."

החברה פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני למחצית הראשונה לשנת 2021

ההכנסות במחצית הסתכמו בכ- 163 מיליון שקל, לעומת כ- 191 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  

ההכנסות מהשכרת נכסים עלו בתקופה בכ-10% לכ-141 מיליון שקל, לעומת כ-129 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בישראל, ההכנסות מנדל"ן מניב הסתכמו לכ-58 מיליון שקל בהשוואה לכ-56 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הקלות בסך של כ-11 מיליון שקל שניתנו בקניון שבעת הכוכבים במהלך המחצית הראשונה השנה בגין השפעות הקורונה, הסתכמו ההכנסות בישראל לכ-69 מיליון שקל. ההכנסות מנדל"ן מניב בחו"ל עלו בכ-14% לכ-83 מיליון שקל, בהשוואה לכ-73 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהיקף השטח המושכר בפארקים הלוגיסטיים בפולין. 

החברה רשמה במחצית עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו של כ-163 מיליון שקל, בהשוואה לעליית ערך של כ-60 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. הגידול נובע מעלייה של כ-27 מיליון שקל בנכסים בישראל - בעיקר בפרויקט שבעת הכוכבים באילת ובקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, בהשוואה לירידת ערך של כ-73 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד; ומעלייה של כ-136 מיליון שקל בשווי הפארקים הלוגיסטיים של MLP בחו"ל בעיקר כתוצאה מגידול בהיקף הנכסים המושכרים ומתהליכי הייזום.

הרווח התפעולי בחציון זינק לכ-214 מיליון שקל, בהשוואה לכ-104 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ברבעון הרווח התפעולי זינק לכ-177 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-59 מיליון שקל.

בהוצאות המימון, פעולות מיחזור חוב שבוצעו על ידי החברה במהלך שנת 2020 ובתקופת הדוח אשר הביאו לחיסכון בהוצאות המימון הכוללות של החברה, טרם באו לידי ביטוי במלוא היקפן, בעיקר בשל הוצאות מימון בחציון בסך של כ- 12 מיליון ש"ח המיוחסות לשערוך ההתחייבות בגין אופציות לבעל שליטה בתקופת הדוח, בעוד שבחציון הראשון של שנת 2020 שערוך האופציות התבטא בהכנסות מימון בסך של כ- 31 מיליון ש"ח.  בנוסף, הוצאות המימון כוללות השפעה הנובעת מכך שכל אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה בישראל, צמודים למדד המחירים לצרכן. עליית המדד הידוע בתקופת הדוח הייתה בשיעור 1.4% בהשוואה לירידה בשיעור 0.8% בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. כתוצאה מכך, כלל הוצאות המימון של החברה, נטו הסתכמו בתקופה בכ-70 מיליון שקל, בהשוואה לכ-58 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי בחציון עלה לכ-131 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-130 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. רווח הנקי ברבעון זינק לכ-121 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

סך המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר של הקבוצה במאזנה המאוחד הסתכם, ביום 30/06/21 לכ-632 מיליון שקל, עם הון חוזר חזק של כ-360 מיליון שקל.

הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-30/06/21, הסתכם בכ-1.69 מיליארד שקל (מתוכו סך של כ-924 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה).

סך הנכסים של הקבוצה, נכון ל-30/06/21, הסתכם בכ-6.36 מיליארד שקל.

אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה

באוגוסט 2021 דיווחה החברה הבת הכשרה התחדשות כי התקשרה בהסכמים עם צדדים שלישיים למכירת 17 מדירות המגורים בפרויקט ברחוב דה-האז בתל-אביב, תמורת סך כולל של כ-82 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). פרויקט דה-האז הוא פרויקט מסוג תמ"א 38/2 להקמת 43 דירות (מתוכן 20 מיועדות לשיווק), שתחילת הקמתו צפויה במהלך שנת 2022. 

ביוני 2021 גייסה החברה כ-162 מיליון שקל  ברוטו בהרחבת אג"ח סדרה 23, במחיר ליחידה ששיקף תשואה של כ- 1.47% במח"מ של כ- 4.8 שנים וללא בטוחות. זאת לאחר שבמסגרת המכרז המוסדי, החברה זכתה לביקושי יתר גבוהים בהיקף של כ-305 מיליון שקל. אגרות החוב מסדרה 23 מדורגות בדירוג 'ilA-' ע"י מעלות S&P והינן צמודות מדד. 

ביוני 2021 דיווחה החברה כי מכרה לצד שלישי 54 דירות בנות 3 חדרים ו-4 חדרים, בפרויקט ברחוב פיכמן בחולון בתמורה ל-114 מיליון שקל (כולל מע"מ). הפרויקט צפוי להתאכלס ב-2024. פרויקט פיכמן חולון הינו פרויקט פינוי-בינוי בצומת הרחובות פיכמן וההסתדרות בעיר חולון, על ציר הקו הירוק של הרכבת הקלה הנבנה בימים אלו. בנובמבר 2020, החלה הכשרת הישוב בהקמת הפרויקט עם הריסת 3 מבני שיכון ותיקים בני 3-4 קומות, במקומם נבנים 2 מגדלים חדשים הכוללים 235 יחידות דיור חדשות (מהם 132 מיועדים לשיווק) לצד כ-1,000 מ"ר של שטחי מסחר. הכשרת הישוב מחזיקה 75% מהזכויות לרווחי הפרויקט. 

באפריל 2021 החברה המאוחדת MLP, גייסה כ-105 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות פרטית, המהוות כ-7.73% ממניות MLP לאחר ההנפקה, למשקיעים מוסדיים, לרבות הכשרת הישוב. מחיר ההנפקה משקף שווי חברה (אחרי הכסף) של כ-1.36 מיליארד שקל ל-MLP. הכשרת הישוב השקיעה בהנפקה כ-64.5 מיליון שקל, ובכך הגדילה את שיעור החזקתה ב- MLP (בשרשור) ל-40%.

באפריל 2021 גייסה הכשרת הישוב כ- 262 מיליון שקל ברוטו, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח - סדרה 22 וסדרה 23. הסדרות מדורגות בדירוג 'ilA-' ע"י מעלות S&P, צמודות מדד עם מח"מ בעת ההנפקה  של 3.1 ו-5, בהתאמה. הגיוס שבוצע שיקף תשואה ממוצעת משוקללת, עבור שתי הסדרות, של כ-1.9%. 

בפברואר 2021 דיווחה החברה על כניסתה של MLP לתחום האנרגיה המתחדשת בפולין בהשקעה של כ-44 מיליון שקל (כ-50 מיליון זלוטי). בכוונת MLP להתקין לוחות פוטו-וולטאיים (PV) על גגות הפארקים הלוגיסטיים בפולין בקיבולת של 20 מגה וואט, לכל הפחות. 

לגרף הכשרת הישוב לחצו כאן


המניה ירדה אמש, אחרי הדוחות, ב-1.2%, אולם בסה"כ המניה משלימה כשבועיים של מהלך עליות נאה. בסך הכל מתחילת החודש המניה כמעט ללא שינוי, עם 0.7% עליה, אולם מתחילת השנה המניה מציגה 42.5% עליה.

98 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 31.29 מיליון בהכשרת הישוב
קרנות נאמנות שמחזיקות את הכשרת הישוב. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

הראל מניות במומנטום

3.66%

1000797.54

הראל Htf ת"א מניב ישראל

3.23%

564989.6

קסם KTF ת"א -מניב ישראל

3.23%

1045024.86

תמיר פישמן מניות

2.34%

1287756.63

תמיר פישמן גמישה

2.23%

134009.64

דיאמונד מניות ישראל

2.04%

293984.02

תכלית TTF ת"א-פמילי

1.75%

2102527.26

הראל Htfי תל דיב

1.7%

439967.12

פרופאונד מנייתית

1.39%

2459599.04

מגדל נדל"ן

1.32%

519362.16