דוראל אנרגיה – תוצאות הרבעון השני

צמיחה הפרויקטים בנתונים

 

 
יקי נוימן, קרדיט: טל שחריקי נוימן, קרדיט: טל שחר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/08/2021

גידול של כ-24.6% בהכנסות תאגידי הפרויקטים ממכירת חשמל, שהסתכמו בכ-22.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA של תאגידי הפרויקטים ברבעון צמח בכ-20.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-20.5 מיליון שקל.

הרווח התזרימי המתואם - FFO, צמח בכ-19.8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם לכ-17.6 מיליון ש"ח.

גידול של כ-25.3% בהון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם נכון ליום 30.06.2021, אשר הסתכם בכ-507.9 מיליון ש"ח לעומת כ-405.5 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. 

החברה השלימה בהצלחה גיוס של כ- 360 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת אג"ח ראשונה וקיבלה ביקושים גבוהים במיוחד – במכרז למשקיעים מוסדיים גויסו כ- 307 מיליון ש"ח מתוך ביקושים של כ- 565 מיליון ש"ח.

החברה חתמה על הסכם נוסף למכירת חשמל עם AEP האמריקאית, כך שבסה"כ נחתמו הסכמים למכירת חשמל עבור שני השלבים הראשונים של פרויקט Mammoth, בהספק של כ- 840 מגה-וואט (DC). סך התקבולים מההסכמים למכירת חשמל עבור שני השלבים הראשונים, מוערכים בכ-580-630 מיליון דולר, בתוספת הכנסות משמעותיות מרכיבי שוק חופשי.

יקי נוימן, מנכ"ל החברה, מסר: "במהלך הרבעון המשיכה דוראל במגמת הגידול והתקדמות בצבר הפרויקטים, לצד איתור, ייזום ומימוש מוצלח של הזדמנויות עסקיות חדשות. מתום הרבעון הראשון לשנת 2021 חלה עליה של כ-410 מגה-וואט (DC) בפרויקטים המחוברים והמוכנים לחיבור, בשלבי הקמה, לקראת הקמה ו/או לאחר זכיה בהליכים תחרותיים או חתימת PPA, לכ-1,923 מגה-וואט (DC). פרויקט הדגל של החברה באינדיאנה, אשר נחשב לאחד מהפרויקטים הפוטו-וולטאיים הגדולים בעולם, והגדול ביותר שיזמה, מקימה ומחזיקה חברה בשליטה ישראלית בארה"ב, ממשיך להתקדם. במהלך הרבעון חתמנו על מספר עסקאות משמעותיות, הכוללות את עסקת הענק שנחתמה עם "מגדל ביטוח", אשר במסגרתה רכשה מגדל כ-20% מפעילותה של חברת הבת של דוראל בארה"ב (Doral LLC). בנוסף, חתמנו על הסכם נוסף למכירת חשמל עם AEP האמריקאית, שהינה אחת מחברות החשמל המובילות בארה"ב, כאשר בסה"כ נחתמו עבור שני השלבים הראשונים של הפרויקט הסכמי מכירת חשמל ותעודות ירוקות ל-15 שנים בהספק של כ-840 מגה-וואט (DC). כמו כן, חתמה החברה על הסכם עם קבוצתRisen  העולמית, לרכישת פאנלים פוטו-וולטאיים עבור השלב הראשון בפרויקט באינדיאנה. אנו נמשיך לנצל את הידע, הניסיון הרב והפריסה הגלובלית של החברה לצורך מימוש התוכנית האסטרטגית של דוראל להתקדמות בייזום ומימוש הפרויקטים."

התפתחויות עסקיות במהלך הרבעון ואחריו:

למועד הדוח, ההספק הכולל של המערכות המניבות שבבעלות חברות הקבוצה, יחד עם שותפים, המזרימות את החשמל המיוצר בהן לרשת החשמל ו/או ישירות לצרכנים, הינו כ-91.5 מגה-וואט (DC). כמו כן, בידי הקבוצה מערכות נוספות אשר הופעלו מסחרית לאחר יום 30.6.2021, או כאלו שסיימו למעשה את שלב ההקמה, כך שלצורך הפעלתן המסחרית ה"רשמית" נדרשות פעולות טכניות ופרוצדורליות בעיקרן, בהספק של כ-67 מגה-וואט (DC). בבעלות חברות הקבוצה, יחד עם שותפים, פרויקטים בשלבי הקמה, לקראת הקמה ו/או זכיה בהליכים תחרותיים, בהספק כולל של כ-1,765 מגה וואט, פרויקטים נוספים בשלבי פיתוח מתקדם בהספק כולל של כ-582 מגה-וואט, ופרויקטים נוספים בשלבי ייזום בהספק כולל של כ-4,060 מגה-וואט. 

ארה"ב

כלל הפרויקטים של החברה בארה"ב, ובעיקר באזור PJM (אינדיאנה, פנסילבניה, מרילנד, דלאוור, אילינוי ועוד), עומדים על הספק של כ-3,100 מגה-וואט (DC). בתוך כך מפתחת החברה  את פרויקטMammoth Solar  באינדיאנה, אשר משתרע על שטח של כ-50,000 דונם (כשטחה המוניציפאלי של תל אביב-יפו) וסך הספקו מוערך בכ-1,600 מגה-וואט (DC). תחילת הקמת חלקו הראשון (480 מגה-וואט (DC)) צפויה כבר במהלך שנת 2021. זהו אחד מהפרויקטים הפוטו-וולטאיים הגדולים בעולם, והגדול ביותר שיזמה, מקימה ומחזיקה חברה בשליטה ישראלית בארה"ב.  

בחודש אוגוסט 2021 חתמהDORAL LLC  על הסכם נוסף למכירת חשמל עם AEP האמריקאית, שהינה אחת מחברות החשמל המובילות בארה"ב, במסגרת חלקו השני של פרויקט אינדיאנה, בהספק של כ-360 מגה-וואט (DC), לתקופה של 15 שנים במחיר קבוע מובטח. בסה"כ נחתמו עבור שני השלבים הראשונים של הפרויקט, הסכמי מכירת חשמל ו"תעודות ירוקות" ל-15 שנים, בהספק של כ-840 מגה-וואט (DC). על-פי כושר הייצור החזוי של חלקו השני של הפרויקט, סך התקבולים מכוח ההסכם החדש מוערכים בכ-265 עד כ-285 מיליון דולר למשך כל תקופת ההסכם, וביחד עם השלב הראשון כ-580 עד כ-630 מיליון דולר. בנוסף, צפויות הכנסות משמעותיות מרכיבי שוק חופשי, הן בתקופות ההסכמים והן לאחריהן. 

בחודש יוני 2021 חתמה החברה על הסכם עם קבוצתRisen  העולמית, לרכישת פאנלים פוטו-וולטאיים עבור השלב הראשון בפרויקט באינדיאנה, בעלות של כ-455 מיליון ש"ח, כאשר מועד הספקת הפאנלים מתוכנן לרבעון השלישי בשנת 2022. חתימת הסכם זה, בהמשך להסכם למכירת החשמל, מהווה אבדן דרך משמעותית לקראת תחילת עבודות ההקמה של הפרויקט. 

בחודש מאי 2021 חתמה החברה על עסקת ענק עם "מגדל ביטוח", אשר במסגרתה רכשה מגדל כ-20% מפעילותה של חברת הבת של דוראל בארה"ב. במסגרת העסקה תשקיע מגדל כ-1.2 מיליארד ש"ח בפעילות דוראל אנרגיה בארה"ב, בין היתר באמצעות תשלום מזומן בסך של כ-110 מיליון דולר, השקעות ישירות בפרויקטים עצמם, והעמדת מסגרת אשראי לפעילותה של Doral LLC. החתימה על ההסכם הנוסף עם AEP מהווה עמידה באבן דרך במסגרת העסקה עם מגדל, אשר בעקבותיה שילמה מגדל 20 מיליון דולר נוספים.

אירופה

החברה ממשיכה לפעול להרחבת הפעילות באירופה, כאשר צברי הפרויקטים של החברה באיטליה, פולין, רומניה ודנמרק מסתכמים כיום להספק כולל של כ-1,381 מגה-וואט (DC).

פולין – בחודש מאי חתמה החברה על הסכם לשיתוף פעולה בייזום והקמה של פרויקטים פוטו-וולטאיים,  בהספק מצרפי של כ-403 מגה-וואט (DC) המצויים בשלבי ייזום ופיתוח ראשונים. בנוסף, נכון למועד פרסום דוח זה, דוראל פולין מצויה במשא ומתן עם צד ג' מקומי נוסף, לצורך הקמת שותפות (50%/50%) לייזום והקמה של פרויקטים פוטו-וולטאיים בהספק מצטבר של מאות מגה-וואטים, אשר נמצאים בשלבי פיתוח. העסקה כפופה להמשך מו"מ ואין ודאות שתושלם.

דנמרק – בחודש מאי חתמה חברת בת דנית של החברה, על הסכם מסגרת לייזום פרויקטים סולאריים בהספק של כ-360 מגה-וואט (DC) בדנמרק, בהשקעה כוללת של כ-200 מיליון אירו. בהתאם להסכם רכשה דוראל דנמרק, כנגד תשלום אבן דרך ראשונה, מספר חברות פרויקט ייעודיות, המחזיקות בזכויות בפרויקטים בהספק מצטבר של 150 מגה-וואט (DC), שהינן בעלות זכויות בקרקע להקמת המתקנים, ואשר קיבלו אישורים מקדמיים לחיבור לרשת או צפויות לקבלם בקרוב. בכוונת החברה לרכוש חברות פרויקט נוספות, עד להשלמת היקף הייזום. דנמרק נמנית על הכלכלות המפותחות בעולם, בעלת דירוג AAA מסוכנויות הדירוג P&S, Fitch ו- Moody's. בנוסף היא נחשבת לאחת המדינות המפותחות באיחוד האירופי מבחינת שימוש באנרגיה מתחדשת, בתמהיל הייצור שלה. המדינה קבעה לאחרונה מטרה להגיע ל-100% מצריכת החשמל שלה ממקורות אנרגיה מתחדשת עד שנת 2050, ולהפחית את פליטות גזי החממה מייצור חשמל ב-70% עד שנת 2030.

איטליה – למועד הדוח קיבלה החברה אישור לשמירת מקום ברשת, עבור מתקנים בהספק של כ-412 מגה-וואט (DC), מתוך צבר פרויקטים בייזום ופיתוח בהספק של כ-528 מגה-וואט (DC).

ישראל

החברה נערכת להקמת מערכות פוטו-וולטאיות בהספק של כ-750 מגה-וואט (DC) ומתקני אגירה בהספק של כ-1,400 מגה-וואט-שעה, במסגרת זכייתה בשני ההליכים התחרותיים להקמת מערכות פוטו-וולטאיות בשילוב קיבולת אגירת חשמל. 

בחודש אוגוסט השלימה החברה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (א') בתמורה לכ-358.3 מיליון ש"ח, אשר תיפרע ב-6 תשלומים לא שווים בין השנים 2023-2028, בריבית של כ-1.58% (צמודת מדד). במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-565 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2.5 מהיעד שהציבה לעצמה החברה.

תוצאות הפעילות לרבעון השני של שנת 2021

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-15.4 מיליון ₪, לעומת כ-4.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהכנסות ממתן שירותי הקמה. ברבעון חל גידול של כ-24.6% בהכנסות תאגידי הפרויקטים ממכירת חשמל, שהסתכמו בכ-22.4 מיליון ₪, לעומת כ-18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות על בסיס Non-GAAP ברבעון הסתכמו בכ-13.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-17.9%, לעומת כ-11.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ה–EBITDA של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-20.6% והסתכם בכ-20.5 מיליון ₪, לעומת כ-17 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התזרימי המתואם - FFO של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-19.8% והסתכם בכ-17.6 מיליון ₪, לעומת כ-14.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההפסד הנקי המיוחס לבעלים ברבעון הסתכם לכ-11.8 מיליון ש"ח. המעבר להפסד נובע בעיקר מהוצאות מימון שאינן בליבת הפעילות ומגידול בהוצאות ההנהלה והכלליות של החברה על רקע צמיחתה והפיתוח העסקי המואץ. 

ההון העצמי ליום 30.06.2021 הסתכם בכ-688.7 מיליון ₪, לעומת כ-403.3 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם, ליום 30.06.2021, הסתכם בכ-507.9 מיליון ש"ח לעומת כ-405.5 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. הגידול נובע בעיקר מהסכם ההשקעה עם מגדל בחברת הבת בארה"ב, בתוספת הערכה מחדש של מתקנים פוטו-וולטאיים חדשים המוצגים בשווי הוגן, ובקיזוז ההפסד לתקופה.

לגרף דוראל אנרגיה לחצו כאן

133 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 73.53 מיליון בדוראל אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את דוראל אנרגיה. לרשימה המלאה