קבוצת הראל ביטוח - תוצאות שיא לחברת הבת "הראל פיננסים" מנהלת כ 58 מיליארד שקלים

סיכום רבעון שני ומחצית ראשונה של 2021 -המשקיעים הגיבו לדוחות בירידה של 3.5%

 

 
טל קדם, מנכל הראל פיננסים. צילום- מיה כרמי דרורטל קדם, מנכל הראל פיננסים. צילום- מיה כרמי דרור
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
31/08/2021

היקף הנכסים המנוהלים גדל מתחילת השנה ב-20 מיליארד ש"ח והגיע לשיא: 311 מיליארד ש"ח, עם השלמת עסקת רכישת קופות הגמל וקרנות הפנסיה מפסגות יגיע סך הנכסים לכ-340 מיליארד ש"ח.

ההון העצמי של הראל חצה את רף ה-8 מיליארד ש"ח, לאחר חלוקת דיבידנד של 257 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של השנה.

כחלק מהרחבת תחומי הפעילות, חתמה קבוצת הראל על הסכמים לרכישת פעילות שירביט ורכישת קופות גמל וקרנות פנסיה מפסגות.

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים למחצית הראשונה ולרבעון השני של שנת 2021:

הרווח הכולל לאחר מס במחצית הראשונה של שנת 2021, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם בכ-560 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

בנטרול השפעות ריבית חד פעמיות, הרווח הכולל לאחר מס במחצית הראשונה של שנת 2021 המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם בכ-686 מיליון ש"ח.

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני של שנת 2021 המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם בכ-306 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-560 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים במחצית הראשונה של שנת 2021, הסתכמו בכ-13.6 מיליארד ש"ח, לעומת סך פרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים של כ-13.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3%. 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים ברבעון השני של שנת 2021, הסתכמו בכ-6.9 מיליארד ש"ח, לעומת סך פרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים של כ-6.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-10%.

ההון העצמי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, חצה לראשונה את רמת ה-8 מיליארד ש"ח  והינו, נכון ליום 30 ביוני 2021, כ-8.04 מיליארד ש"ח. ההון העצמי הינו לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-257 מיליון ש"ח במהלך המחצית הראשונה של השנה.

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי "ברבעון זה קבוצת הראל רשמה שיא חדש בהיקף הנכסים המנוהלים שלה שהגיע ל-311 מיליארד ש"ח ועשוי להגיע בהמשך לכ-340 מיליארד ש"ח, עם השלמת העסקה לרכישת פעילות מפסגות. במקביל לרכישת הפעילות מפסגות, אנו משלימים בתקופה זו את רכישת פעילותה של שירביט, שתסייע בהגדלת נתח השוק של החברה בתחום הביטוח הכללי ובהרחבת בסיס לקוחותינו. בנוסף ביצענו בחודשים האחרונים שינויים מבניים, בהם העברת פעילות הגמל והפנסיה וחברת EMI מהראל ביטוח להראל השקעות, מה שיגדיל את הגמישות הפיננסית של הקבוצה. אנו בטוחים שהמהלכים העסקיים והתפעוליים שאנו מבצעים יביאו ליצירת ערך משמעותי להראל ולכל בעלי העניין שלה".

ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, מסר: ״הראל נמצאת בעיצומו של שינוי ארגוני משמעותי שיאפשר את קפיצת המדרגה הבאה של החברה בכל תחומי פעילותה לרבות ביתרונות הטכנולוגיים שלנו. אני משוכנע ששינוים אלה, לצד ההון האנושי של עובדי וסוכני הראל, יניבו פירות משמעותיים בשנים הבאות״.

חסכון ארוך טווח

הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם בכ-404 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-128 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר מתחום ביטוח חיים. 

הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-182מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-227 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך טווח במחצית הראשונה של שנת 2021, הסתכמו בכ-9.1 מיליארד ש"ח, לעומת סך פרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים של כ-8.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3%. 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך טווח ברבעון השני של שנת 2021, הסתכמו בכ-4.7 מיליארד ש"ח, לעומת סך פרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים של כ-4.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-15%.

ביטוחי חיים

הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם בכ-333 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-73 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח בתקופה נובע בעיקר מרווחי השקעות וכן מגידול בהכנסות מדמי ניהול בסך של כ-255 מיליון ש"ח, בעיקר בשל גביית דמי ניהול משתנים שהסתכמו בתקופת הדוח בכ-231 מיליון ש"ח, לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד וזאת בשל תשואות ריאליות שליליות בפוליסות משתתפות ברווחים שנמכרו בין השנים 1991-2003. 

הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-144 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-191 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בביטוח חיים במחצית הראשונה של שנת 2021, הסתכמו בכ-3 מיליארד ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בביטוח חיים ברבעון השני של שנת 2021, הסתכמו בכ-1.5 מיליארד ש"ח, לעומת סך פרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים של כ-1.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-15%.

קרנות הפנסיה

הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם בכ-37 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-30 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-23%. העלייה ברווח הכולל בתקופה נובעת בעיקר מתשואות שוק ההון.

הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה הסתכם ברבעון השני של שנת 2021 בכ-19 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-4.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5%.

דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון השני של שנת 2021 הסתכמו בכ-2.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-14%.

היקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה, ליום 30 ביוני 2021, הסתכם לסך של כ-95.8 מיליארד ש"ח, לעומת כ-75.9 מיליארד ש"ח במועד המקביל אשתקד, גידול של כ-26%.

קופות גמל וקרנות השתלמות

הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם בכ-34 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-25 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-36%.

הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-19 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-17 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-12%.

דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם על כ-1.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7%.

דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות ברבעון השני של שנת 2021 עמד על כ-0.8 מיליארד ש"ח, לעומת כ-0.7 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-14%.

היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 30 ביוני 2021, הסתכם לסך של כ-45.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-42.2 מיליארד ש"ח במועד המקביל אשתקד, גידול של כ-8%.

ביטוחי בריאות

ההפסד הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם בכ-13 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-92 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. התוצאות בתקופה הושפעו, בין היתר, מתשואות שוק ההון וכן מגידול שחל בהתחייבויות הביטוחיות כתוצאה משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון, משינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים ומשינויים אחרים. בנטרול השינוי בעתודת ה-LAT, מגזר ביטוח בריאות היה מסיים את המחצית הראשונה של שנת 2021 ברווח כולל לפני מס של כ-85 מיליון ש"ח.

הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-86 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-260 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות במחצית הראשונה של שנת 2021, הסתכמו בכ-2.6 מיליארד ש"ח, לעומת סך פרמיות שהורווחו ברוטו של כ-2.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-4%. 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות ברבעון השני של שנת 2021, הסתכמו בכ-1.3 מיליארד ש"ח, לעומת סך פרמיות שהורווחו ברוטו של כ-1.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8%.

ביטוח כללי

הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם בכ-85 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-74 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-15%. התוצאות בתקופה הושפעו, בין היתר, מתשואות שוק ההון וכן מגידול שחל בהתחייבויות הביטוחיות כתוצאה משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון ומשינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים ומשינויים אחרים. בנטרול השפעות הריבית כאמור, מגזר ביטוח כללי היה מסיים את המחצית הראשונה של שנת 2021 ברווח כולל לפני מס של כ-179 מיליון ש"ח.

הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-43 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-153 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי במחצית הראשונה של שנת 2021, הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי ברבעון השני של שנת 2021, הסתכמו בכ-0.9 מיליארד ש"ח, לעומת סך פרמיות שהורווחו ברוטו של כ-0.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-12%.

הראל פיננסים

הרווח הכולל לפני מס של "הראל פיננסים", המנוהלת על ידי טל קדם, במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם בכ-35 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-19 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-84%.

הרווח הכולל לפני מס של הראל פיננסים ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-18 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-500%.

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו לסך של כ-120 מיליון ש"ח, לעומת כ-114 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5%.

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השני של שנת 2021 הסתכמו לסך של כ-62 מיליון ש"ח, לעומת כ-48 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-29%.

היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", הסתכם ליום 30 ביוני 2021, לכ-55.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-51.4 מיליארד ש"ח במועד המקביל אשתקד ולעומת כ-52.1 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2020.נכון לסוף אוגוסט מנהלת הראל פיננסים כ 58 מיליארד שקלים.  

הון עצמי

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 30 ביוני 2021, הינו בסך של כ-8.04 מיליארד ש"ח.

עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2020, בהתאם להוראות המעבר הינו בסך של כ-5.8 מיליארד ש"ח. דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31 בדצמבר 2020 פורסם, בהתאם להנחיות, ביום 30 ביוני 2021. 

עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2020, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר (במונחי 100% SCR) הינו בסך של כ-0.6 מיליארד ש"ח. יודגש כי, השינוי המבני אשר במסגרתו הועברו מלוא החזקותיה של הראל ביטוח בחברת EMI להראל השקעות, כלול בחישובי דוח יחס כושר הפירעון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2020, והקטין את עודף ההון הכלכלי של הראל ביטוח בסך של כ-0.6 מיליארד ש''ח.

יצוין כי למודל במתכונתו הנוכחית, רגישות גבוהה לשינויים במשתני שוק ואחרים, כגון שינויים בריבית, שינויים ברווחי השקעות, עדכוני הנחות אקטואריות ושינויים הקשורים בפעילות הראל ביטוח. 

נכסים מנוהלים

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 30 ביוני 2021, רשם שיא והסתכם בכ-311 מיליארד ש"ח, גידול של כ-7% מתחילת השנה. לאחר השלמת העיסקה לרכישת נכסי גמל ופנסיה של פסגות, יעמוד היקף הנכסים שמנהלת הקבוצה על כ-340 מיליארד ש"ח.

לגרף הראל לחצו כאן

269 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 282.62 מיליון בהראל השקעות
קרנות נאמנות שמחזיקות את הראל השקעות. לרשימה המלאה