weSure Global Tech מסכמת את הרבעון השני

המניה עולה מעל 2% וקוטעת יומיים של ירידות

 

 
צילום: רמי זרנגרצילום: רמי זרנגר
 

עומר רגב
FacebookTwitter Whatsapp
31/08/2021

הכנסות החברה מפרמיה מורווחת ברוטו יותר מהוכפלו בחציון הראשון של השנה לעומת תקופה מקבילה והסתכמו בכ- 132.7 מיליון ₪,  ברבעון השני גדלה הפרמיה המורווחת ברוטו בכ-109% לכ-68.1 מיליון ₪ ; הגידול הינו בכל שלושת תחומי הפעילות של הקבוצה.

סך הכנסות החברה בחציון הראשון הסתכמו בכ- 58.9 מיליון ₪ גידול בשיעור של 251% ביחס לחציון אשתקד וסך של 30.8 מיליון ₪ ברבעון השני של השנה, גידול בשיעור של 130% ביחס לרבעון מקביל אשתקד. 

הרווח הנקי צמח ברבעון השני בכמעט פי שלושה לכ-3.0 מיליון ₪  בהשוואה לכ- 1.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

בחציון הראשון של השנה, סך הרווח לפני מס הסתכם בכ-8.3 מיליון ₪ והרווח לאחר מס הסתכם בכ-4.7 מיליון ₪  לעומת הפסד בתקופה המקבילה ב-2020.

ווישור קיבלה שני רישיונות נוספים לפעילות כ-Insurance Producer/MGA במדינות טקסס וקולורדו בארה"ב וממשיכה לפעול לקבלת רישיונות במדינות נוספות.

החברה מקימה מרכז פיתוח טכנולוגי בהודו שעתיד לספק שירותי תוכנה ופיתוח טכנולוגיות לחברות הקבוצה בארץ ובארה"ב.

יוחנן דנינו, יו"ר  ווישור גלובלטק: "ווישור ממשיכה לצמוח בכל תחומי פעילותה ומעמיקה את אחיזתה בשוק הביטוח המקומי, במסגרת הוכחת היכולת והערך המוסף בדיגיטזציה של עולם הביטוח המסורתי והמוכר. הפלטפורמה הייחודית של ווישור, עם ביטוח מותאם אישית ותהליכים מונעי דאטה והצעת ערך אטרקטיבית ללקוחות הקצה הם חלק ממהפכה צרכנית שאנו גאים לקחת בה חלק ולהוביל. כפי שפורסם בימים אלה ווישור ביטוח מציגה את הציון הגבוה ביותר במדד השירות של רשות שוק ההון ביחס לכל חברות הביטוח בישראל.

בנוסף לתוצאות המרשימות של חברת הביטוח, ווישור ממשיכה לפעול בשתי זירות במקביל. האחת, בינלאומית, בה היא שוקדת על קידום הפעילות בארצות הברית וחותרת לקבלת רישיונות פעילות במדינות נוספות שנבחרו. כמו כן החברה הקימה מרכז פיתוח בהודו, אליו היא מגייסת בימים אלו עשרות עובדי פיתוח לחיזוק תשתיות החברה. בזירה השניה, המקומית בישראל, ווישור מתקדמת בהתאם לשלבי אישור עסקת אילון, בדרך להשלמת העסקה האסטרטגית. זו תקופה מרתקת ומלאת הזדמנויות ואנו סמוכים ובטוחים שהשנים הקרובות יהיו קרקע פורייה לצמיחת הפעילות ויישאו פרי עבור לקוחות החברה ובעלי המניות".

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח (weSure Global Tech (weSure, המחזיקה ב-100% מהון מניות חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור חברה לביטוח בע"מ ("ווישור"), דיווחה על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני של 2021, המלמדות על המשך צמיחה משמעותית בהכנסות בכל תחומי פעילותה.

סך כל הכנסות החברה הכוללות את הפרמיות המורווחות בשייר, הכנסות מהשקעות ועמלות ביטוח משנה צמחו ברבעון השני של 2021 לכ-30.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 13.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול בשיעור של כ- 130%. הכנסות החברה מפרמיות מורווחות בשייר גדלו בכ-146% לכ-20.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב- 2020.

הכנסות מפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני ב- 2021 יותר מהוכפלו (גדלו בכ-109%) והסתכמו בכ-68.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-32.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. 

הגידול בהכנסות הינו פועל יוצא של הצמיחה בפעילות בכל שלושת ענפי הפעילות של החברה.

בענף רכב חובה גדלו הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני ב- 2021 בכ-123% ועמדו על כ-55.7 מיליון שקל. בענף רכב רכוש גדלו הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון בכ-61% והסתכמו בכ-12.2 מיליון שקל, העליות בפרמיות ביטוח הרכוש כאמור הינם בעיקר כתוצאה מהמשך מגמת צירוף לקוחות חדשים באמצעות התהליכים הדיגיטליים של ה C2B. גם בענפי רכוש אחר (דירות) נרשמה מגמת צמיחה, אך היא עדיין קטנה בהיקפיה, שכן הושקה רק ברבעון השלישי של 2020, עם מגוון חבילות של ביטוחי דירות, לרבות ביטוח מבנה אגב משכנתא באמצעות אתר החברה, ועדיין נמצאת בתקופת החדירה לקהלי היעד.

הרווח לפני מס ברבעון השני של 2021 הסתכם בכ-4.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב- 2020 , גידול בשיעור של 152%. במהלך תקופת הדוח הסתכם הרווח לפני מס בכ- 8.3 מיליון ₪ בהשוואה להפסד של כ- 4.6 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הכולל של ווישור לאחר מס גדל בכמעט פי שלושה ברבעון השני ב- 2021 והסתכם לכ-3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב- 2020. בתקופת הדוח הסתכם הרווח לאחר מס בכ- 4.7 מיליון ₪ בהשוואה להפסד של כ- 3.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

הצמיחה בפעילות מוסיפה להגדיל את סך המאזן של הקבוצה, אשר הסתכם בסוף הרבעון השני ב- 2021 לכ-802 מיליון שקל, בהשוואה לכ-353 מיליון שקל בסוף הרבעון המקביל וכ- 484 מיליון שקל בסוף שנת 2020. 

נכון לסוף הרבעון השני ב- 2021 לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-153.5 מיליון שקל.

יצוין, כי בחודש מרץ 2021 השלימה החברה בהצלחה גיוס של כ-85 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל אביב.

נכון לסוף הרבעון השני ב- 2021 לחברה הון עצמי בסך של כ- 118 מיליון ₪, וסך ההון הקיים המחושב לפי תקנות ההון של ווישור ביטוח מסתכם לכ- 57.5 מיליון ₪ ליום הדוח.

אירועים בולטים בתקופת הדוח ואחריו:

במהלך הרבעון השני ולאחריו קיבלה החברה המוחזקת רישיונות לפעול כ- MGA/Insurance Producer במדינות נוספות בארה"ב: קולורדו (Colorado) וטקסס (Texsas). נכון למועד פרסום הדוח לחברה המוחזקת רישיונות גם במדינות הבאות: ניו ג'רזי (New Jersey); אילינוי (Illinois) ופנסילבניה (Pennsylvania). כך שכיום לקבוצה רישיונות בחמש מדינות בארה"ב, החברה המוחזקת פועלת לקבלת רישיונות דומים במדינות נוספות בארה"ב בהן היא מתכננת לפעול בשנים הקרובות. 

ביום 25 ביוני 2021 חתמה החברה על הסכם לרכישת 12,240,389 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של איילון אחזקות בע"מ ("איילון"), המהוות 67.24% מהונה המונפק של איילון מידי מנהל העזבון לאחזקת המנוח מר לוי יצחק רחמני ז"ל וזאת בכפוף להתקיימות תנאים מתלים. התמורה בגין כל אחת מהמניות הנמכרות הינה סך של 38.617 ש"ח למניה ובמצטבר בגין המניות הנמכרות סך של 472,687,102  ₪. נכון למועד הדוח, החברה בוחנת את חלופות המימון המיטביות העומדות לרשותה לצורך מימון העסקה.

ביום 16 באוגוסט 2021, הקימה החברה בבנגלור שבהודו חברה בבעלות מלאה, שתהווה מרכז פיתוח טכנולוגי בקבוצה. חברת פיתוח זו עתידה לספק שירותי תכנה ופיתוח טכנולוגיות לחברות הקבוצה, ובין היתר לתת שירותי המשך פיתוח ותחזוקה למערכות הליבה של הקבוצה. החברה החלה בגיוס העובדים הרלוונטיים בתחומי התמחות טכנולוגים שונים ונכון ליום אישור הדוחות איישה את החלק הארי של המשרות הרלוונטיות.

בתמונה מימין לשמאל: ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל.

לגרף ווישור גלובלטק לחצו כאן

22 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 5.61 מיליון בווישור גלובלטק
קרנות נאמנות שמחזיקות את ווישור גלובלטק. לרשימה המלאה