תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
הממונה על שוק ההון, דר משה ברקת, קרדיט: רמי זרנגרהממונה על שוק ההון, דר משה ברקת, קרדיט: רמי זרנגר

ד״ר משה ברקת
05/09/2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

אופן ניהולן ותפעולן של קרנות המבוטחים בביטוח הסיעודי לחברי קופת החולים הוסדרו בחוזר ביטוח 2020-1-14 שעניינו "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי" (30.09.20) (להלן – החוזר). 

במסגרת החוזר נקבע כי הפרמיה עבור כלל הרבדים תקבע על בסיס ההנחה שמדובר בקרנות נפרדות, ובהתאם להנחות שיפרסם הממונה. בהתאם, מוצע לקבוע במסגרת נספח לחוזר את ההנחות האמורות.

תיקון הוראות

בחוזר 2020-1-14 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי" (30.09.20) יבואו השינויים המסומנים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה וכן יתווסף לו "נספח פרמטרים לתמחור רובד סיעוד מורחב  בקופות חולים".

תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חוזים לביטוח סיעודי לחברי קופת חולים שייכרתו או יחודשו מיום פרסומו של חוזר זה.

תחילה

תחילתו של חוזר זה מיום פרסומו (להלן - יום התחילה).