התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

(הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250)

 

 
יאיר אבידן, צילום: רמי זרנגריאיר אבידן, צילום: רמי זרנגר
 

יאיר אבידן
FacebookTwitter Whatsapp
22/09/2021

מבוא

לנוכח התמשכות מגפת הקורונה וחוסר ודאות מסוים הנלווה לכך, החלטתי להאריך את תוקף הוראת השעה בשלושה חודשים נוספים עד ליום 31 בדצמבר 2021.

עם זאת, בשל חשיבה מחדש, חוסר רלוונטיות של חלק מן ההוראות וסיבות נוספות ביטלתי הקלות מסוימות והארכתי הקלות אחרות שתאפשרנה המשך פעילות תקינה.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250 כמפורט להלן.

עיקרי עדכון ההוראה

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 311 בנושא ניהול סיכון אשראי (סעיף 7א. בהוראת השעה)

הארכת הוראת השעה עד ליום 31 בדצמבר 2021 מאפשרת לראות דוח כספי כמעודכן גם אם חלפה התקופה הקבועה בהוראת ניהול בנקאי תקין 311 בכפוף לנדרש בסעיף 7א בהוראת השעה. מובהר כי האמור יחול גם לעניין דוח כספי לשנת 2020.

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 329 בנושא מגבלות על הלוואות לדיור (סעיפים 11(א) ו-11(ג) בהוראת השעה)

בוטל סעיף 11(א) בהוראת השעה, שהתיר לבנק לאשר הלוואה לדיור שלא לצורך רכישת זכות במקרקעין ובמשכון דירה (להלן- "הלוואה לכל מטרה") עד לשיעור מימון של 70% במקום עד לשיעור מימון של 50% כקבוע בסעיף 4 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 329.

דברי הסבר

לאור דעיכת המשבר הכלכלי ובהתאם למגמה של ביטול תכניות הסיוע למשקי הבית אגב משבר הקורונה, בוטלה ההקלה במגבלת שיעור המימון ל"הלוואה לכל מטרה", שאפשרה לבנק להעמיד מימון בשיעור של עד 70% במקום 50% .

עודכן סעיף 11(ג) בהוראת השעה והחל מיום תחילת התיקונים להוראה (1באוקטובר2021), סעיף 14א. להוראה 329 ישוב לחול על הלוואות לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין ולא יחול על הלוואה לדיור שהיא "הלוואה לכל מטרה".

דברי הסבר

לאור המגמה של חזרה למצב עסקים רגיל, בוטלה ההקלה בגין הלוואות למטרת דיור ונותרה ההקלה בגין הלוואות לכל מטרה. כך שהחל מיום תחילת התיקונים להוראה (מיום 1 באוקטובר 2021) דרישת ההון הנוספת בשיעור 1 נקודת האחוז תחול בגין הלוואות למטרת דיור ולא תחול בגין הלוואה לכל מטרה.

המשמעות היא שבגין הלוואות לדיור שהועמדו מיום 19 במארס 2020 ועד ליום 30 בספטמבר 2021 לא חלה דרישת הון בשיעור של 1%.

כמו כן, מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל, מיחזור "הלוואה לכל מטרה" שבגינה רותק הון בשיעור של 1% כאמור בסעיף 14א. להוראת ניהול בנקאי תקין 329 יחייב הקצאת הון בשיעור של 1%.

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 331 בנושא חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים (סעיף 11.א.)

בסוף סעיף 4 להוראת ניהול בנקאי תקין 331 יבוא "(*)" ובתחתית העמוד תיווסף הערת שוליים: "(*) ראו דברי ההסבר להוראה מיום 29 בספטמבר 2021 במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250".

דברי הסבר

בהמשך לקבוע בסעיף 3א. בהוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)".

למרות התגברות התהליכים של יציאה ממשבר הקורונה, הרי שרמת אי הוודאות עדיין גבוהה ומשליכה על היכולת של התאגידים הבנקאיים לחזות את צרכי ההון שלהם בטווח הבינוני. אי הוודאות והסיכון האמורים מחייבים המשך תכנון הון זהיר ושמרני, ובהתאם המפקח על הבנקים מעודד את התאגידים הבנקאיים לגישה זהירה ושמרנית בחלוקת דיבידנד או ברכישה עצמית של מניות (להלן - "חלוקה"). יובהר כי במסגרת גיבוש החלטה של הדירקטוריון בעניין חלוקה, על הדירקטוריון לערוך תחזית בכתב מבוססת בדבר יחסי ההון כנדרש בסעיף 4 להוראת ניהול בנקאי תקין 331 והמתייחסת להשפעות העתידיות של המשבר על החשיפות וההון. בנוסף, עמדת המפקח על הבנקים היא כי חלוקה בסכום הגבוה מ- 30% מרווחי הבנק (בשנת 2020 ובשנת 2021 ) לא תיחשב כתכנון הון זהיר ושמרני. למען הסר ספק, מובהר כי חלוקה כאמור, ככל שתהיה, אפשרית גם בעת שהוראת השעה בתוקף.

יודגש כי המפקח על הבנקים מצפה כי תאגיד בנקאי ימשיך לנצל את עודפי ההון והנזילות שמהם הוא נהנה לצורך הגדלת האשראי ותמיכה בפעילות הכלכלית של המשק ולא לצורך חלוקה, וודאי כאשר הבנק עושה שימוש בהקלה המאפשרת ההפחתה של דרישת ההון. למרות זאת, אי עמידה ביחס המינוף הנדרש ושימוש בהקלה ביחס המינוף לא תהווה חסם לחלוקת דיבידנד בכפוף לתכנון הון הכולל חזרה ליחס המינוף הנדרש.

תחילה

תחילת התיקונים להוראה לפי חוזר זה ביום 1 לאוקטובר 2021.

להמשך לחצו כאן.