תיקון להוראה בקשר עם גילוי בשם הקרן בדבר חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה

הוראה למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021)

 

 
רשות ניירות ערךרשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2021

הוראה לפי סעיף 97(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994

נוסח זה מחליף את ההוראה שפורסמה ביום 12.6.2017

דברי הסבר

רקע

בתאריך 1.3.2010 פרסמה הרשות, מכוח סמכותה לפי סעיף 97(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן – "החוק"), הוראה בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (להלן – "ההוראה המקורית")1. ההוראה המקורית קבעה, בין היתר, כי מנהל קרן שעל פי מדיניות ההשקעות של קרן בניהולו, שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה עולה על שיעור החשיפה המרבי שלה למניות, כעולה מדרגת החשיפה של הקרן למניות, נדרש להוסיף לצד פרופיל החשיפה של הקרן, כחלק משמה, את הסימן "(!)" (להלן: "סימן קריאה"). עפ"י ההוראה המקורית, בקרן אשר שמה אינו כולל סימן קריאה, יראו את מדיניות ההשקעות שלה ככוללת התחייבות לפיה הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה בשיעור העולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה למניות. 

ההוראה המקורית מתייחסת גם לנסיבות בהן ירד דירוג של אג"ח המוחזקות בקרן ללא סימן קריאה לדירוג נמוך מדירוג השקעה. נקבע בה כי גם מקום בו לפי מדיניות ההשקעות של הקרן כרוך המשך ההחזקה באותן אג"ח בחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב הדבר כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות, לפי סעיף 61(א) לחוק, למשך עשרה ימים מיום שהחלה החריגה.

להמשך לחצו כאן