בוליגו תכיר בדמי הצלחה של 2 מיליון דולר

לאחר מכירת פורטפוליו נכסים בדרום קרוליינה | המניה מגיבה בחיוב

 

 
איתי גורן, מנכ״ל בוליגו קפיטל, קרדיט: אושרית חכמוןאיתי גורן, מנכ״ל בוליגו קפיטל, קרדיט: אושרית חכמון
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/11/2021

חברת השקעות הנדל"ן בוליגו קפיטל מדווחת על השלמת מכירת פורטפוליו נכסים בדרום קרוליינה (Duncan Portfolio) הכולל שני מקבצי דיור וסה"כ 480 יחידות דיור, תמורת 82 מיליון דולר. פורטפוליו הנכסים נרכש על ידי בוליגו בשנת 2018 תמורת 60 מיליון דולר. 

סך תזרים המזומנים החופשי הצפוי שינבע מעסקת המכירה, ובצירוף החלוקות השוטפות במהלך תקופת ההשקעה, יסתכם ל-37.5 מיליון דולר. התזרים משקף תשואה שנתית של 24.2% למשקיעי בוליגו הפרטיים (משקיעים מוגבלים) ומכפיל הון בשיעור של כ-1.85, לפני מס. 

בעקבות מכירת הנכס, בוליגו צפויה להכיר בדמי הצלחה בהיקף של 2 מיליון דולר בדוחות הכספיים של 2021.  

השלמת מכירת פורטפוליו נכסים Duncan

בהמשך לאמור בסעיף 6.8.2 לתשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה מיום 31 באוגוסט 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-140922) ("התשקיף"), בדבר מכירת פורטפוליו נכסים – Duncan Portfolio (להלן: "הפורטפוליו"), הממוקם בדרום קרוליינה, ארה"ב, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 12 בנובמבר 2021 הושלמה מכירת הפורטפוליו. הפורטפוליו כולל שני מקבצי דיור, ובסה"כ 480 יחידות דיור, והוא נרכש בנובמבר 2018 במחיר (100%) של כ-60 מיליון דולר ארה"ב. סך התמורה (100%) בגין המכירה הינה כ-82 מיליון דולר ארה"ב.

ההון העצמי (100%) שהושקע על -ידי השותפים המוגבלים (LPs) בעסקה הסתכם לסך של כ-20.3 מיליון דולר ארה"ב, סך תזרים המזומנים החופשי הצפוי (100%) שינבע מעסקת המכירה, ובצירוף החלוקות השוטפות במהלך תקופת ההשקעה, יסתכם לסך של כ-37.5 מיליון דולר ארה"ב, המשקפים, לשותפים המוגבלים (LPs), תשואה שנתית (IRR) של כ-24.2% ומכפיל הון בשיעור של כ-1.85x, לפני מס.

דמי הצלחה הצפויים בעקבות המכירה, אשר יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת הכספים 2021, הינם כ-2 מיליון דולר ארה"ב לפני מס.

יובהר כי הערכות החברה המפורטות לעיל והמידע האמור בדוח מיידי זה כוללים מידע צופה פני עתיד המבוסס על תוכניות החברה והערכותיה למועד זה. ההערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה כתוצאה מהשפעת גורמים אשר אינם בשליטת החברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.26 לתשקיף.