נייר מדיניות – השקעה בתאגידי אינשורטק ובתאגידי השקעה בתחום טכנולוגיה פיננסית חדשנית (טיוטה)

האם תאגיד ביטוח יוכל להחזיק בתאגיד אינשורטק?

 

 
דר משה ברקת, קרדיט: רמי זרנגרדר משה ברקת, קרדיט: רמי זרנגר
 

רשות שוק ההון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2021

רקע

כחלק מפעילות רשות שוק ההון לקידום חדשנות טכנולוגית ודיגיטלית בתחומי הפעילות של הגופים המפוקחים, רואה רשות שוק ההון חשיבות רבה בפיתוח ובעידוד היזמות בענף האינשורטק (Insurtech) וכן בקידום ופיתוח ערוצי ההשקעה של הגופים המוסדיים בתחומי טכנולוגיה הפיננסית חדשנית. פיתוח ועידוד יזמות כאמור צפויים להביא ערכים מוספים לענפי הביטוח והפיננסיים, להגביר את התחרות בהם, לשפר את היצע המוצרים והשירות ללקוח, להגביר את הממשק וההיזון החוזר בשרשרת ההפצה, לחזק את איכות הבקרות והתיעוד ולהביא להתייעלות, כתוצאה מאוטומציה של תהליכים וחדשנות עסקית. כך עולה גם מסעיף 1ג(א)(4) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981, שקובע שתפקידיה של הרשות כוללים בין היתר, גם עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים המפוקחים, וזאת בשים לב לתפקידיה האחרים.

תקנה 33(א) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012 (להלן – תקנות כללי השקעה), קובעת כי מבטח לא ישלוט ולא יחזיק יותר מ-20 אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה למעט בתאגידים המפורטים בתקנה האמורה. בפסקת משנה (5) לתקנה האמורה נקבע כי תאגיד כאמור יכול שיהיה תאגיד שעיסוקו היחיד הוא ניהול השקעות או העמדת אשראי בעבור המבטח ובעבור גופים מוסדיים אחרים שבשליטת המבטח או בשליטת מי ששולט במבטח, ובפסקת משנה (6) לתקנה האמורה נקבע כי תאגיד כאמור יכול שיהיה תאגיד מסוג אחר שעיסוקו העיקרי קשור בפעילותו השוטפת של המבטח. כמו כן, תקנה 33(ב) לתקנות כללי השקעה קובעת כי השקעה בתאגיד המנוי בפסקאות (5) ו-(6) לתקנה 33(א) לתקנות טעונה אישור מראש של הממונה. תקנה 27(ג) לתקנות כללי השקעה מחילה את הוראות תקנה 33 על השקעות חברה מנהלת, בשינויים הרלוונטיים המפורטים בה.

ביום 6 במאי 2019 פרסמה הרשות נייר היוועצות בנושא "הקלות להשקעות במיזמי אינשורטק" (להלן – נייר ההיוועצות) שמטרתו עידוד חברות ביטוח להשקיע ביוזמות בתחום האינשורטק. בהמשך לפרסום נייר ההיוועצות, ולפניות שהתקבלו ברשות בעניין השקעה של חברות ביטוח בתאגידים המבצעים השקעות במיזמי אינשורטק, פורסמה עמדת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - הממונה) "השקעה בחברות אינשורטק" (מיום 13 בינואר 2020) המפרטת קווים מנחים למתן אישור לפי תקנה 33(ב) לתקנות כללי השקעה עבור שליטה או להחזקה באמצעי שליטה בתאגידים כאמור בשיעור העולה על 20 אחוזים.

נייר מדיניות זה מטרתו לעודד גופים מוסדיים לבחון השקעות בחברות טכנולוגיה פיננסית חדשנית בתחומים בהם יש להם מומחיות מוגברת ביכולת ניתוח כדאיות ההשקעה, וזאת בשל הקרבה לתחומי פעילותם. נייר זה  מחליף את עמדת הממונה בעניין "השקעה בחברות אינשורטק" (מיום 13 בינואר 2020), ומפרט קווים מנחים ותנאים למתן אישור לפי תקנה 33(ב) הן ביחס להשקעה בתאגידים המבצעים השקעות במיזמי אינשורטק והן לעניין תאגידים שמטרתם ביצוע השקעות במיזמי טכנולוגיה פיננסית חדשנית. 

בקשת גוף מוסדי  שתוגש לפי תקנה 33(ב) לתקנות, תיבחן באופן פרטני בהתאם לנסיבות העניין לאור קווים מנחים למתן אישור שיפורטו להלן. 

קווים מנחים למתן אישור לפי תקנה 33(ב) להחזקה בתאגיד אינשורטק

לצורך מתן אישור בידי הממונה לפי תקנה 33(ב) לתקנות כללי השקעה, לשליטה או להחזקה באמצעי שליטה של מבטח בתאגיד שמטרתו פיתוח במיזמי אינשורטק, ובכלל זה ביצוע השקעות במיזמים כאמור  (להלן – תאגיד אינשורטק), בהתאם לפסקה (6) בתקנה 33(א), על הבקשה לעמוד לכל הפחות בתנאים הבאים:

המבטח ישלוט בתאגיד האינשורטק ויחזיק בכל עת בשיעור של 51% לפחות מכל סוג של אמצעי השליטה בתאגיד האינשורטק, אלא אם אישר הממונה אחרת.

ההשקעה בתאגיד אינשורטק תבוצע מכספי הנוסטרו של המבטח בלבד.

סך גובה עלות ההשקעה הכוללת של המבטח בתאגידי אינשורטק לא יעלה על הנמוך מבין אלה:  

1 מיליארד ש"ח;

10 אחוזים מסך נכסיו של המבטח בניכוי נכסים העומדים כנגד התחייבויות תלויות תשואה.

עיסוקו העיקרי של תאגיד האינשורטק יהיה קשור בפעילותו השוטפת של המבטח והוא ישקיע בפעילות טכנולוגית או דיגיטלית אשר עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של המבטח, לרבות בעניין:

פוטנציאל השיפור הטכנולוגי שיופק עקב השימוש במוצר או בשירות שבפיתוח; 

התמודדות עם סיכונים הגלומים בתשתית הטכנולוגית; 

אוטומציה של תהליכים; 

חדשנות עסקית ופיתוח מוצרים.

אישור הממונה למבטח להחזקה באמצעי שליטה בתאגיד אינשורטק לפי תקנה 33(ב) יינתן, ככלל, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 1 לאורך כל תקופת ההחזקה, ובכפוף לתנאים שלהלן:

ירידה בהחזקה של הגוף המוסדי לשיעור הנמוך מ-51% מאמצעי השליטה בתאגיד האינשורטק (לרבות ירידה מהחזקה לשיעור הנמוך מ- 20% מאמצעי שליטה כאמור), תיעשה רק לאחר קבלת אישור מראש של הממונה. 

המבטח ידווח לממונה דיווח שנתי שיכלול את רשימת אחזקותיו בתאגידי האינשורטק ושיעורן, אופי הפעילות של החברות המוחזקות והשווי המשוערך של כל אחת מהן ליום 31 בדצמבר של השנה הקודמת. הדיווח יוגש עד ליום 31 במרץ בשנה העוקבת לשנת הדיווח.