מיטב תכלית מנפיקה קרן מחקה חדשה¹ - תכלית TTF׳ (00) אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי²

מיטב תכלית משיקה קרן מחקה חדשה¹ העוקבת אחרי מדד ייחודי, הכולל אג"ח שקליות של חברות ישראליות מקבוצת דירוג A ומעלה, ונותן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח מאג"ח ממשלתי בסדרת האג"ח גבוה ביחס למרווח הממוצע של המדד.

 

 
Image by Csaba Nagy from PixabayImage by Csaba Nagy from Pixabay
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
23/11/2021

מיטב תכלית משיקה קרן מחקה חדשה¹ העוקבת אחרי מדד ייחודי, הכולל אג"ח שקליות של חברות ישראליות מקבוצת דירוג A ומעלה, ונותן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח מאג"ח ממשלתי בסדרת האג"ח גבוה ביחס למרווח הממוצע של המדד.

קרן מחקה חדשה של מיטב תכלית קרנות נאמנות¹:

תכלית TTF׳ (00) אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי²
  
מס' ני"ע: 5134390

קרן מחקה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח. המדד נועד לתת חשיפה רחבה לאיגרות חוב קונצרניות שקליות, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, כאשר במועד הקובע ניתנת תוספת משקל לסדרות בעלות מרווח מאג"ח ממשלתי גבוה ביחס למרווח הממוצע של המדד.

נכון ליום 01.11.2021 נכללים במדד 152 ני"ע.
 
נתונים אודות המדד: ⁴

במדד נכללות אגרות החוב שמתקיימים לגביהן במועד הקובע, בין היתר, התנאים הבאים: 

אגרות חוב שקליות שהונפקו ע"י מנפיקים שהתאגדו בישראל ודירוגן לפחות (-A).

תנאי הכניסה למדד הינו דירוג (A) ומעלה.

המדד מסוג משקל אחיד מדורג מבוסס מרווחי אשראי (מנגנון פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי).

עדכון המדד מתבצע אחת לחודש.

לגבי פוטנציאל ההשקעה בקרן החדשה¹, מיטב תכלית מסרו לפאנדר כי: "הקרן מאפשרת ללקוח לקבל חשיפה בפיזור רחב לאגרות חוב שקליות של מנפיקים ישראלים, מקבוצת דירוג A ומעלה. הוספת מנגנון פקטור המרווח, המתקנן את משקלן של סדרות האג"ח בהתאם למרווחים מאג"ח ממשלתיות במח"מ דומה, עשוי להערכתנו להגביר את פוטנציאל התשואה ולשפר את ביצועי המדד לאורך זמן".³

הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 23.11.21. מועד סיום התאמת נכסים 24.11.21.

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 23.11.21. מועד סיום התאמת נכסים 24.11.21.  2. מדד אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח הינו קניינה הרוחני של חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "אינדקס"), לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר במגנא מס' אסמכתא: 2021-03-167238. (00) ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח.

דיסקליימר 2

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.