קבוצת אשטרום: הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2021

בהיקף של כ-3.25 מיליארד שקל | רווח נקי של 803 מיליון שקל

 

 
גיל גירון ורמי נוסבאום, צילום: ישראל הדריגיל גירון ורמי נוסבאום, צילום: ישראל הדרי
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/11/2021

הרווח הנקי בתקופה המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-803 מיליון שקל, הכולל בתוכו רווח של כ-500 מיליון שקל בעקבות הרכישה מחדש של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים על ידי המדינה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הדוח עלה לכ-1.07 מיליארד שקל.

ברבעון השלישי של השנה רשמה קבוצת אשטרום הכנסות בסך של כ-1.05 מיליארד שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה לכ-89 מיליון שקל.

צבר העבודות של הקבוצה, נכון למועד פרסום הדוח, עומד על כ-7.5 מיליארד שקל.

הקבוצה החלה השנה פעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, ויחד עם שותף השלימה לאחרונה רכישת 4 פרויקטים סולאריים בארה"ב לפיתוח בהיקף של כ-1,100 מגה וואט.

הקבוצה מקימה ומפעילה כיום כ-1,800 יח"ד בפרויקטי שכירות ארוכת טווח ומעונות סטודנטים.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 100 מיליון שקל.

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "מתחילתה של שנת 2021, המשכנו את תנופת העשייה של קבוצת אשטרום בכל מגזרי הפעילות שלנו, דבר המתבטא גם בצבר העבודות שלנו, העומד כיום על כ- 7.5 מיליארד שקל.

בתחום קבלנות הביצוע, התקשרנו לאחרונה בהסכם קבלן ראשי לביצוע עבודות בניה בשטח כולל של כ-269 אלף מ"ר במתחם האלף בראשון לציון, במסגרתו נקים 5 בניני משרדים וחניונים, כאשר היקף העבודות הכולל בפרויקט יעמוד על כמיליארד שקל. במקביל, נכנסה חברת אשטרום נכסים כשותפה בשיעור של 22.5% בפרויקט ושיהווה לאחר הקמתו, אחד הנכסים המניבים המשמעותיים של החברה. 

בנוסף ממשיכה אשטרום נכסים להרחיב את פעילותה באירופה, והשלימה לאחרונה עסקאות לרכישת בניין משרדים בגרמניה ונכס מניב נוסף, שלישי במספר, בבריטניה.

במסגרת פעילותנו בתחום הדיור להשכרה, זכינו בפרויקט בהיקף של 247 יחידות דיור לתקופה של 20 שנים, הכולל שטחי מסחר ומוסדות ציבור, ובסך הכל פעילות זו מקיפה כיום קרוב ל-1,800 יח"ד, בשלבים שונים, המיועדים להשכרה לטווח ארוך ברחבי הארץ.  

בתחום המגורים בישראל, חברת אשדר נהנתה במהלך תקופת הדוח מסביבה עסקית תומכת ומביקוש גבוה לדירות בפרויקטים שהיא מקימה. החברה מכרה יחד עם שותפיה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה 828 יח"ד, גידול של 100% בהיקף היחידות הנמכרות לעומת אשתקד.

בחודשים האחרונים התחילה הקבוצה את פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת. במסגרת זו, השלמנו בתחילת החודש, רכישה של ארבעה פרויקטים בארה"ב, הנמצאים בשלבי פיתוח שונים בהיקף של כ-1,100 מגה וואט, וכן הודענו על התחלת פעילות בתחום זה גם בפולין.

אנו ממשיכים לפעול לבחינת השקעות נוספות להגדלת הפעילות התואמת את האסטרטגיה העסקית של הקבוצה, בכל מגזרי פעילות הקבוצה, בישראל ובחו"ל".

קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה הגדולות בישראל, פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2021. 

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי 2021

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו בכ-1.05 מיליארד שקל, לעומת כ-1.16 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2021 הסתכם בכ-229.5 מיליון שקל, לעומת כ-233 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

החברה רשמה ברבעון השלישי עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו, בסך של כ-34 מיליון שקל לעומת עליית ערך נדלן להשקעה, נטו, בסך של כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום ברבעון השלישי של 2021 הסתכם בכ-172 מיליון שקל, לעומת כ-179 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-89 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-89.7 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-95.5 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-107 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד. 

הקבוצה הציגה ברבעון השלישי של 2021  תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בסכום של כ-136.5 מיליון שקל, לעומת כ-304 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-7.5 מיליארד שקל.

בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל.  

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה, נכון ליום 30 בספטמבר 2021, עלה לכ-3.75 מיליארד שקל (סך ההון העצמי הסתכם בכ-3.9 מיליארד שקל), המהווה כ-24.6% מהיקף המאזן.  

תוצאות מגזרי פעילות עיקריים - רבעון שלישי 2021

במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי בכ-592 מיליון שקל, לעומת כ-698 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי של המגזר הסתכם ברבעון בכ-58.5 מיליון שקל, לעומת כ-85 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) עלו ההכנסות בשיעור קל לכ-328 מיליון שקל, לעומת כ-321 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מכרה ברבעון 239 יחידות דיור, לעומת 177 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון בכ-19.5% לכ-73 מיליון שקל, לעומת כ-61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות ברבעון עלו בכ-18.4% לכ-140 מיליון שקל, לעומת כ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות כללו בתקופת הדו"ח סך של כ-50 מיליון שקל  ממכירות בפרויקט LYFE (מגדלי משרדים בעיר בני ברק). הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-19% לכ-75 מיליון שקל לעומת כ-63 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר התעשייה ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-167.4 מיליון שקל לעומת כ-168.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-20 מיליון שקל לעומת כ-23.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו בכ-3.25 מיליארד שקל, לעומת כ-3.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר ממגזר קבלנות חו"ל בעקבות סיום העבודות בזמביה.

הרווח הגולמי בתקופה הסתכם בכ-648 מיליון שקל, לעומת כ-650 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

החברה רשמה בדוחותיה הכספיים בתקופה הנוכחית עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ-109 מיליון שקל, לעומת עליית ערך בסך של כ-2.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  העלייה נובעת בעיקר משערוך הנדל"ן להשקעה של פרויקט הגדנ"ע בתל אביב בסך של כ-88 מיליון שקל, כאמור.

חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות עלה בתקופה לכ-551 מיליון שקל, לעומת כ-16 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מרבית הרווח בתקופה הנוכחית, בסך של כ-500 מיליון שקל, נובע מעסקת סיטיפס.   

הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה לכ-1.04 מיליארד שקל, לעומת כ-458.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ללא סיטיפס מסתכם ב-540 מיליון שקל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתקופה עלה לכ-803 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-823 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-186 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-201 מיליון שקל) בתקופה המקבילה אשתקד.  הרווח הנקי בתקופה ללא רווחי סיטיפס עומד על כ-323 מיליון שקל.

תוצאות מגזרי פעילות עיקריים – תשעה חודשים ראשונים של שנת 2021 

במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל הסתכמו ההכנסות בתקופה בכ-2.05 מיליארד שקל, לעומת כ-2.09 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי של המגזר בתקופה הסתכם בכ-210.5 מיליון שקל, לעומת כ-225.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שעור הרווח הגולמי הסתכם ב-10.3% לעומת 10.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) עלו ההכנסות בתקופה בכ-4.8% לכ-910.1 מיליון שקל, לעומת כ-868.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020. החברה מכרה בתקופה 828 יחידות דיור, לעומת 414 יחידות דיור בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה בתקופה לכ-182 מיליון שקל, לעומת כ-154.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  

במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות בתקופה עלו בכ-19% לכ-399 מיליון שקל, לעומת כ-335 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות בתקופה כללו סך של כ-151 מיליון שקל ממכירות בפרויקט LYFE בבני ברק. הרווח הגולמי בתקופה עלה לכ-211 מיליון שקל לעומת כ-191 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

במגזר התעשייה עלו ההכנסות בתקופה לכ-499 מיליון שקל לעומת כ-458 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במכירות הבטון ע"י ישראבטון. הרווח הגולמי במגזר הסתכם בתקופה בכ-56 מיליון שקל לעומת כ-61 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020. 

אירועים מתחילת השנה:

בנובמבר 2021 חתמה אשטרום עם חברת קנלוב אנרגיה מתחדשת, בחלקים שווים, על הסכם עם חברה יזמית, המתמחה בייזום פרויקטים סולאריים בארה"ב, לייזום והקמה בבלעדיות של פרויקטים סולאריים בארה"ב. בד בבד עם חתימת הסכם ההשקעה, בוצעה השלמת רכישה של ארבעה פרויקטים הנמצאים בשלבי פיתוח שונים בהיקף של כ-1,100 מגה וואט. ההשקעה המוערכת בהקמת הפרויקטים האמורים הינה בסך כולל של כ-1.1 מיליארד דולר.  קודם לכן, באוגוסט 2021, נכנסה הקבוצה, יחד עם שותף, לראשונה להשקעה בתחום האנרגיות המתחדשות בפולין, בהיקף של כ-40.5 מיליון אירו (חלק החברה – 22.25 מיליון אירו) לרכישת זכויות בחוות ייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח, כאשר הפרויקט הינו בהיקף מצרפי של כ-257 מגה וואט. 

בספטמבר 2021 התקשרה אשטרום בהסכם קבלן ראשי לביצוע עבודות בניה בשטח כולל של כ-269 אלף מ"ר במתחם ה'1000' בראשון לציון, עם חברת הביטוח הפניקס, אקרו לנדסקייפ, ועם חברת הבת, אשטרום נכסים (22.50%). בהתאם להסכם תבנה הקבוצה שלושה בניינים בשטח כולל של כ-129 אלף מ"ר לצרכי משרדים ומסחר וכן חניונים בשטח של כ-90 אלף מ"ר, וכן שני בניינים נוספים בשטח של כ-50,000 מ"ר עבור ולשימוש של הפניקס. היקף ההכנסות הצפויות של החברה מביצוע העבודות בפרויקט יסתכם בסך של כ-1 מיליארד שקל.

ביולי 2021, קבוצת אשטרום זכתה במכרז להקמת 247 דירות (כולל שבס) להשכרה ארוכת-טווח בבני ברק. הקבוצה תשלם לרמ"י 127 מיליון שקל על הקרקע ועוד 75 מיליון שקל עלות פיתוח. 

ביוני 2021 חילקה החברה דיבידנד בסך  של 110 מיליון שקל. באפריל 2021 חילקה החברה דיבידנד בסך של כ-130 מיליון שקל לבעלי מניותיה. 

באפריל 2021 אישררה מעלות את דירוג החברה בדירוג של ilA/Stable.

במרץ 2021 קיבלה החברה סך של 150 מיליון שקל, ובאפריל 2021 קיבלה החברה סך של 135 מיליון שקל  - שניהם בגין גמר חשבון הקמת הרכבת הקלה בירושלים. 

לגרף אשטרום קבוצה לחצו כאן

174 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 154.65 מיליון באשטרום קבוצה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אשטרום קבוצה. לרשימה המלאה